بررسی وارزیابی ظرفیت بردمناطق گردشگری دشت سیستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 جغرافیا وبرنامه ریزی محیطی ،جغرافیا و برنامه ریزی روستایی وشهری ،دانشگاه سیستان وبلوچستان

2 استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

چکیده

گردشگری به عنوان یکی از منابع درآمد و ایجاد اشتغال در سطح ملی می تواند رهیافتی برای توسعه اقتصادی در قلمرو ملی باشد . گردشگری به خصوص در زمانی که سود فعالیتهای دیگر بخش های اقتصادی در حال کاهش باشد ، جایگزین مناسبی برای آنها و راهبردی برای توسعه است . بر این مبنا دلیل اصلی توسعه گردشگری غلبه بر پایین بودن سطح درآمد و ارائه فرصتهای جدید شغلی و تحولات اجتماعی در جامعه محلی است. هدف از مقاله نشان دادن این مهم است که ظرفیت برد یعنی پذیرش گردشگر در نقاط گردشگر ی چه اندازه وچه اقدماتی برای بهبود ظرفیت آن انجام گیرد. روش تحقیق این مطالعه از نوع توصیفی_تحلیلی بوده و جهت محاسبه توان اکولوژیک منطقه طبق فرمول ارایه شده توسط اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی ، جهت براورد ظرفیت تحمل نواحی طبیعی برای مقاصد گردشگری دو نوع ظرفیت تحمل فیزیکی، واقعی مورد محاسبه قرار گرفت.درمنطقه عامل طوفان محدودکنندگی بسیاری ایجادمی کندونطقه گردشگری شهرسوخته تخت تاثیر بیشتری قرار می دهد وباتوجه بکربودن مناطق همچون تالاب هامون ،چاه نیمه،علفزارهای ومناطق طبیعی اطراف آ استفاده بیش ازحد سبب بهم خوردن نعادل طبیعی منطقه می شود. نتایج، این توانایی را به برنامه ریزان می دهد که با اطلاع از میزان مجاز سرانه و یا کل بهره برداری از مجموعه سرزمین مورد نظر، به گونه ای برنامه ریزی کنند تا موجبات رونق گردشگری این منطقه را فراهم کنند و از سویی، منابع طبیعی که جز لاینفک گردشگری می باشند، را برای آیندگان حفظ نماید

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study and assessment of tourism capacity in Sistan Plain

نویسندگان [English]

  • hossin doosti mogagdam 1
  • Sirus Ghanbari 2
1 Geography and Environmental Programs, Geography and Urban Planning, University of Sistan and Baluchestan
2 Assistant Professor of Geography and Rural Planning, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran
چکیده [English]

Tourism as a source of income and employment at the national level could be a strategy for economic development in the national territory. Tourism, especially at a time when profits are falling activity in other economic sectors, A good alternative for them and a strategy for development. On this basis, the main reason for the development of tourism over low wages and provide new employment opportunities and social developments in the local community. Conducting targeted research, demonstrate the carrying capacity (receive tourists) in Sistan tourist spots of steps to improve its capacity and that the Play Button What ways can be done. Methodology This study was descriptive and can be used to calculate the ecological, According to the formula provided by the World Conservation Union of Nature and Natural Resources and to estimate the carrying capacity of natural and cultural areas for tourism purposes two types of physical carrying capacity was calculated and real bearing. To analyze the information and provide tourism development strategy Sistan plain strategic model rides (SOAR) is used as a management complements the research pans growth and development of regional tourism plan is Hazrjht. The study area is the limiting factor Hurricane tourism, Shhrsvkhth a significant role as it is a tourist area. The results make it possible that with respect to the original planners of areas such as wetlands plain, Havmnatq semi-natural and historical wells around it would provide Sistan Plain tourism boom

کلیدواژه‌ها [English]

  • Border Capacity
  • Tourism
  • Tourist Reception
  • Sistan