نقش شهر خلاق در توسعه خدمات شهری و کیفیت زندگی شهروندان مورد مطالعه زاهدان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی - گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری

2 جغرافیا وبرنامه ریزی گردشگری،جغرافیا و برنامه ریزی روستایی وشهری ،دانشگاه سیستان وبلوچستان

3 دانشجوی کارشناسی ارشدجغرافیا وبرنامه ریزی شهری زابل

چکیده

با توجه به وجود نابرابری های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به عنوان بزرگترین مانع جهت شکل گیری مناطق خلاق و اصول تربیت شهری در مدیریت شهری باید برنامه هایی تدوین و با توجه به لزوم توسعه هماهنگ مناطق مختلف شهرخلاق، پژوهش حاضر با هدف ارزیابی نقش توزیع فضایی خدمات شهری در توسعه پایدار شهر زاهدان انجام گرفته است .روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی – تحلیلی و کمی است که در آن از مدل­های سنجش مکانی تاپسیس و آنتروپی شانون استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق، کل محدوده قانونی شهر زاهدان شامل مناطق شهری زاهدان آن می باشد، نتایج حاصل از رتبه بندی مناطق در شاخص های شهر خلاق نشان می دهد که منطقه 1 به عنوان یک منطقه کمابیش نوساز با توزیع متناسب کاربری اراضی و خدمات شهری، دسترسی مناسب به خدمات آموزشی و کیفیت بالای زندگی به عنوان مطلوب ترین منطقه زاهدان و منطقه 3 به دلیل کیفیت پایین زندگی و سطح سواد نسبتا پایین نامطلوب ترین منطقه به لحاظ شاخص های شهر خلاق می باشدو سایربخشها ازآن متاثر است بطوریکه اساس اقتصادی این شهرها نیز برپایه فرهنگ و منابع فرهنگی است و ازمفاهیمی چون صنایع فرهنگی صنایع خلاق و اقتصاد خلاق سخن به میان می اید جذب و پرورش استعدادها و ایده ها نیازمند محیطی تنوع پذیر بردبار و باز است بطوریکه افراد خلاق بتوانند به راحتی درآ« فعالیت و کار کنند یک شهرخلاق باید بتواند گروه ها ی مختلف اجتماعی بافرهنگهای مختلف است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of the creative city in the development of urban services and the quality of life of citizens Study of Zaheda

نویسندگان [English]

  • Isa Ebrahimzadeh Akbad 1
  • hossin doostomogagdam 2
  • Somayeh Qaisranpour 3
1 University of Sistan and Baluchestan - Faculty of Geography and Environmental Planning - Department of Geography and Urban Planning
2 Geography and Environmental Programs, Geography and Urban Planning, University of Sistan and Baluchestan
3 Graduate Student in Geography and Zabul City Planning
چکیده [English]

The results of the ranking of regions in the indicators of the creative city indicate that District 1 as a relatively new area with a proportional distribution of land use and urban services, appropriate access to educational services and high quality of life as the most desirable area of ​​Zahedan and District 3 Because of the low quality of life and the relatively low level of literacy, the most disadvantaged region is in terms of the indicators of the city of the creative world, and the various types of it are affected, so that the economic basis of these cities is also based on culture and cultural resources, and speak of such as cultural industries of creative industries and creative economy. It is said that attracting and developing talents and ideas requires an environment of tone Able to be tolerant and open so that creative people can easily "work and work. A city-town must be able to have diverse social groups of different cultures

کلیدواژه‌ها [English]

  • City
  • Creative
  • Urban Services
  • Citizens
  • Zahedan
ابراهیم زاده عیسی ،(1386)،مدلتحلیلی در ساماندهی فضایی ناحیه ای :منطقه موردمطالعه ناحیه سنگان خاش ،پژوهش های جغرافیایی-شماره 59
تقوایی مسعود،اکبری محمود،(1388)،تحلیل فضایی شاخص هایی توسعه درمادرشهرهای منطقه ایران،جغرافیا؛نشریه علمی پژوهشی انجمن جغرافیای ایران،سال هفتم ،شماره 20و21
تقوایی مسعود،کیومرثی حسین، سطح بندی محلات شهری بر اساس میزان بهره مندی از امکانات و خدمات شهری با بهره گیری از تکنیک TOPSIS مطالعه موردی: محلات شهر آباده، پژوهش و برنامه ریزی شهری :   تابستان 1390 , دوره  2 , شماره  5 ; از صفحه 23 تا صفحه 42
رفیعیان مجتبی، شالی محمد، تحلیل فضایی سطح توسعه یافتگی تهران به تفکیک مناطق شهری، برنامه ریزی و آمایش فضا (مدرس علوم انسانی) :   زمستان 1391 , دوره  16 , شماره  4 (پیاپی 76) ; از صفحه 25 تا صفحه 49
رهنمایی حمدتقی ،شاه حسینی پروانه،(1389)فرآیندبرنامه ریزی شهری ایران،سمت،چاپ هفتم،تهران ،ص 19
صادقی مقدم چوکامی، محمد رضا و ترکمن، امیررضا و نبیی، فاطمه (1392) تعیین معیارهای شهر خلاق و بررسی نقش آنها در مدیریت شهری، اولین همایش منطقه ای معماری پایدار و شهرسازی ایذه (خشت اول)، تیر ماه 92، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه ،ص19
صمیمی، محمدرضا (1389) نقش مدیریت در پایداری اقتصادی و اجتماعی نواحی شهری؛مطالعه موردی شهر ساحلی نور،فصلنامه مدیریت شهری، شماره 25، بهار و تابستان 1389، 98-91
علی شاه جعفر،(1379)،توزیع فضایی مراکز خدمات درمانی وبهداشتی درمناطق  شهری تهران،پژوهشهای جغرافیایی،شماره 38،ص19-39
مرصوصی نفیسه وهمکاران،(1388)،تحلیل توسعه ناحیه ای باتاکیدبرتقویت سازمان فضایی شهرها،مورد:شهرهای کوچک ناحیه مرند،نشریه علمی پژوهشی انجمن جغرافیایی ایران،دوره جدید،سال هفتم ،شماره22