عدالت فضایی و مکانی در خدمات بهداشتی ودرمانی مناطق محروم شهری سراوان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه زابل

2 دانشجوی کارشناسی ارشدجغرافیا وبرنامه ریزی شهری زابل

3 جغرافیا وبرنامه ریزی محیطی ،جغرافیا و برنامه ریزی روستایی وشهری ،دانشگاه سیستان وبلوچستان

چکیده

خدمات در شهر و اساسی ترین نیاز ها نه تنها در نقاط شهری بلکه برای همۀ مردم ، دسترسی به خدمات بهداشتی – درمانی است . در این پژوهش سعی شده است تا ضمن توزیع جغرافیایی کاربری های بهداشتی – درمانی به جنبه هایی از عدالت فضایی در شهر سراوان و توزیع فضایی عادلانه خدمات بهداشتی – درمانی بر مبنای استاندارد و ضوابط دسترسی و کاربری موجود بپردازد و سپس به تدوین الگوهای علمی مکان یابی این فضاها در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) پرداخته می شود.روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و نوع آن کاربردی است . درتحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون در نرم افزار SPSS به بررسی همبستگی بین توزیع فضایی خدمات بهداشتی – درمانی و نیز درک وجود رابطه بین سلسه مراتب جمعیتی م میزان برخورداری هر یک از نواحی شهر و روستاها از خدمات فوق از مدل های TOPSIS و MORIS و با تاکید بر نگرش سیستمی استفاده شده است.به این ترتیب که ابتدا اطلاعات و آمار مورد نیاز در ارتباط با خدمات بهداشتی – درمانی در سطح شهر و روستاهای اطراف مورد مطالعه و جمع آوری گردیده است. سپس از طریق مدل TOPSIS به رتبه بندی قسمت های مختلف بخش مرکزی سراوان و تعیین هر یک از معیارهای زیر ساختی با تاکید بر آرمان عدالت فضایی نواحی شهر مورد مطالعه پرداخته شده است.نتایج نشان می دهد که این فضاها از عدالت فضایی در منطقه برخوردار نبوده و شعاع دسترسی مطلوب در این شهرستان مراعات نگردیده است و همچنین شمار بیمارستان ها و تخت های موجود در این منطقه کافی نمی باشد، یکی از مسائل مهم برای مدیران و برنامه ریزان شهری، توزیع مناسب کاربری ها بالاخص مراکز خدماتی مهمم و حیاتی نظیرمراکز امدادی و اورژانسی در سطح شهرسراوان است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spatial Justice and Spaces in Health Services and Treatment of SARAVAN Towns Deprived

نویسندگان [English]

  • Gholam Ali Khamr 1
  • Somayeh Qaisranpour 2
  • hossin doostomogagdam 3
1 Zabol University
2 Graduate Student in Geography and Zabul City Planning
3 Geography and Environmental Programs, Geography and Urban Planning, University of Sistan and Baluchestan
چکیده [English]

Services in the city and the most basic needs are access to health-care services not only in urban areas, but also for all people. In this research, we tried to use the health distribution of the geographical distribution - treatment to fair aspects of the city of Saravan and the equitable distribution of health services based on the standards and standards of access and use existing and then to formulate scientific patterns for locating these spaces in Geographical Information System (GIS) environment is investigated. Descriptive - analytic research and its type is applicable,Data were analyzed using SPSS software using Pearson correlation coefficient. The correlation between spatial distribution of health services and understanding of the relationship between the range of domains and the penetration range of each urban and rural area from the above services were TOPSIS and MORIS models. And with emphasis on the polling system. In this regard, the required information and statistics regarding health services in the city and surrounding villages have been studied and collected,Then, through TOPSIS model, ranking of parts of the central part of Saravan and determining each of the infrastructural criteria with an emphasis on the ideal of spatial justice in the districts of the city studied. The results show that these spaces have no spatial justice in the region. And the radius of favorable access in this city has not been respected and also the number of hospitals and beds in this area is not enough. One of the important issues for urban planners and planners is the proper distribution of use, especially important service centers such as relief centers and Emergency is at the level of the cityIs

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geographical Distribution
  • Spatial Justice
  • Health Centers-Therapies
  • Geographic Information Systems
  • Saravan
محمودی, لقمان، ۱۳۹۷، بررسی و مقایسه شاخص های توسعه (بهداشت درمان) در شهرستانهای استان آذربایجان غربی با استفاده از مدل تاکسنومی عددی، اولین همایش بررسی چالش ها و ارایه راهکارهای نوین مدیریت شهری، تهران، سازمان بسیج شهرداری تهران
صیادی, زهرا؛ سیدمحمد رییسی و محمدعلی پورمند، ۱۳۹۷، تحلیل مکان گزینی کاربری بهداشتی-درمانی و پهنه های مناسب جهت گسترش آن در شهر بندرعباس، کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام،
بهروان ،حسین،(1385)، آمایش فرهنگی و عدالت شهری در مناطق 12 گانه شهرداری مشهد ، کنفرانس مدیریت و برنامه ریزی شهری ، مجموعه مقالات جلد اول ، مشهد،
رضویان، محمدتقی (1381). برنامه‌ریزی کاربری اراضی شهری.چاپ اول، انتشارات منشیپ
صادقی حسن آبادی،علی،(1364)،کلیات بهداشت عمومی، انتشارات دانشگاه شیراز
شکویی، حسین ، 1372، جغرافیا و مذهب، تحقیقات جغرافیایی ، پاییز 1372 - شماره 30
تجویدی، فاطمه،(1381)، بررسی گرافیک محیطی شهری تهران و تاثیرات فرهنگی آن ، مجله ی جلوه ی هنر ، شماره20 و 21
طالشی،مصطفی،امیر فخریان،مصطفی،(1386)، کاربرد GIS در مکان گزینی کاربری های شهری ، مجموعه مقالات اولین همایش GIS شهری ،دانشگاه شمال
پریزادی, طاهر, حسینی, فرشته, بهبودی مقدم, حسین. (1395). تحلیل نابرابری‌های فضایی توزیع خدمات شهری از منظر عدالت فضایی (مطالعه موردی: شهر مریوان. مجله آمایش جغرافیایی فضا, 6(21), 91-102.
 Zarabie , A and Moghani Rahimi,B, Impact of globalization on Spatial Justice by Emphasis on Spatial Justice, Journal of Political and Economic Information,No3&4,2006:106-113
Rice, N., & Smith, P. (2001). Ethics and Geographical Equity in Health Care Utilization of New York. journal of Medical Ethics, 27, 256-261