تحلیل و ارزیابی استراتژی های امنیت پایدار در منطقه ژئوپلیتیکی جنوب شرق ایران (مورد پژوهش: استان سیستان و بلوچستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکترا جغرافیا سیاسی، دانشگاه آزاد، واحد تهران مرکز.

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه گلستان

چکیده

امروزه مرزهای سرزمینی در زمره یکی از مهم ترین مسائل ملی و بین المللی به شمار میروند. از منظر فلسفه سیاسی مرزهای جغرافیایی و امنیت آنها، یکی از عناصر اصلی تشکیل دهنده دولتهای مدرن و توسعه یافته است. مناطق مرزی جنوب شرقی محل وقوع تحولات مختلفی هستند که هرکدام می تواند سرمنشأ اتفاقات بزرگ و کوچک باشند؛ بنابراین باید به طور اساسی به بحث شاخص های امنیت سرزمینی این مناطق و مردم آن توجه کرد. توسعه مناطق مرزی در بخش های مختلف، بر امنیت مرزها تاثیرگذار بوده و نیز گسترش و وجود امنیت، خود عامل رشد و رونق بخش های مختلف دیگر از جمله بخش های اقتصادی، فرهنگی، توسعه یافتگی و پیشرفت در بخش های کشاورزی و صنعتی است. روش مورد نظر در این پژوهش توصیفی-تحلیلی است. در این پژوهش نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای(S.W.O.T) امنیت پایدار در منطقه مرزی در قالب مدل سوات مطالعه و مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. نتایج نشان داد که وضعیت امنیت پایدار استان سیستان و بلوچستان از الگوی تهاجمی تبعیت می‌کند. با توجه به تعریف این الگو، باید راهبردهایی را اتخاذ نمود که با بهره‌گیری از نقاط قوت درصدد بهره برداری از فرصت‌ها در آینده برآیم و بتوان به پایداری امنیت دست یافت. در نهایت با شرایط فعلی، به اولویت‌بندی راهبردها مناسب در جهت آمایش مناطق مرزی مشخص گردید. یافته‌های حاصل از الویت بندی راهبردها نشان می‌دهد که از بین راهبردهای تدوین شده بالاترین جذابیت مربوط به آماده سازی حداکثری نیروی‌های انتظامی و علی الخصوص مرزی جهت مقابله با ناامنی‌های و گروه‌های تکفیری-تروریستی است .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis and Evaluation of Sustainable Security Strategies in South East Iran Geopolitical Area (Case study: Sistan and Baluchestan Province)

نویسندگان [English]

 • mansor khamare 1
 • ebrahim moammare 2
1 azad
2 GOLESTAN
چکیده [English]

Today, territorial boundaries are among the most important national and international issues. From the point of view of political philosophy, the geographical boundaries and their security are one of the main elements of modern and developed states. The southeastern border areas are subject to various developments, each of which can be triggered by large and small events; therefore, it should focus on the indices of territorial security in these areas and its people. The development of border areas in different sectors has had an impact on the security of the borders, and the expansion and existence of security is a factor in the growth and prosperity of various other sectors, including economic, cultural, developmental and developmental sectors in the agricultural and industrial sectors. The method is descriptive-analytic in this research. In this research, the strengths, weaknesses, opportunities and threats (S.W.O.T) of sustainable security in the border region were studied and analyzed according to SWAT model. The results showed that the stable security situation in Sistan and Baluchestan province follows the aggressive pattern. Given the definition of this template, we need to adopt strategies that will exploit the strengths to exploit future opportunities and secure security. Finally, according to the current situation, prioritization of appropriate strategies for alignment of border regions was identified. The findings of the prioritization of the strategies show that among the developed strategies, the highest attraction is the maximum preparation of law enforcement forces and especially the border to deal with insecurity and takfiri-terrorist groups.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Space security
 • strategy
 • sustainable security
 • sustainable development
 • Sistan and Baluchestan province
 1. ابراهیمزاده، عیسی؛ موسوی، میرنجف؛ کاظمیراد، شمساﷲ(1391) تحلیل فضایی نابرابری- های منطقهای میان مناطق مرزی و مرکزی ایران، فصلنامه ژئوپلیتیک، سال8، شماره1، بهار1391، صص235-214.
 2. احمدیپور، زهرا؛ مختاری، حسین؛ رکنالدین افتخاری، عبدالرضا؛ وزین، نرگیس(1386) بررسی روند شتاب توسعه یافتگی فضاهای سیاسی-اداری کشور مطالعه موردی: استانهای ایران در برنامههای اول تا سوم توسعه( 1383-1368)، فصلنامه ژئوپلتیک، سال سوم ،شماره1، بهار1386، صص94-22.
 3. پیشگاهیفرد، زهرا و احمدی، فریبرز(1389) ارزیابی تهدیدات امنیت ملی در مناطق مرزی شمال ایران، فصلنامه آمایش محیط، دوره3، شماره9، تابستان1389، صص77-53.
 4. ذبیحی، حسین؛ لاریمیان، تایماز؛ پورانی، حمیده(1392) ارائه مدل تحلیلی برای ارتقاء امنیت شهری از طریق رویکرد امنیت طراحی (SBD) (مطالعه موردی: منطقه 71 شهرداری تهران) ،مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای، سال پنجم، شماره هفدهم ، تابستان 1392، صص136-119. 
 5. سالنامه آماری استان سیستان و بلوچستان(1397) فصل اول و دوم، صص738.
 6. صیدیی، سیداسکندر و هدایتیمقدم، زهرا(1389) نقش امنیت در توسعه گردشگری، فصلنامه تحصصی علوم اجتماعی، سال4، شماره8، بهار1389، صص110-97.
 7. عندلیب، علیرضا و مطوف، شریف(1388) توسعه و امنیت در آمایش مناطق مرزی ایران، فصلنامه باغ نظر، سال6، شماره12، پاییزو زمستان1388، صص67- 75.
 8. کریمی، مرتضی و وفایی، علیاکبر(1392) امنیت سازی با توسعه پایدار در مناطق مرزی(مطالعه موردی شهر مریوان)، مجله پژوهش و برنامهریزی شهری، سال 4، شماره15، زمستان1392، صص112-59.
 9. مختاریهشی، حسین؛ مومنی، مهدی؛ باقری، مهرداد(1393) تدوین راهبردهای آمایش مناطق مرزی؛ مطالعه موردی مرزهای شرقی کشور، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال 92، شماره سوم، شماره پیاپی 114، پاییز 1393، صص254-237.
 10. 01. موسوی، میرنجف؛ منوچهری میاندوآب، ایوب؛ ادیبنیا، زهرا(1393) نقش مرز و قومیت در عملکرد نقاط شهری مورد مطالعه: منطقه آذربایجان، فصلنامه ژئوپلتیک، سال دهم، شماره1، بهار1393، صص220-190.
 11. 11. هدایتی، اکبر و عباسی، الهام(1388) مدیریت علمى کانون هاى جرم خیز با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایى GISمورد مطالعه: انواع جرایم سرقت در شهر قزوین، فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی، سال چهارم، شماره2، تابستان1388، صص198-177.