سنجش فضای کالبدی مسکن شهری در بروز رفتار های وندالیستی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه گلستان. گرگان.

چکیده

امروزه نقش مبلمان شهری در خدمت رسانی به شهروندان در شهرها بر کسی پوشیده نیست. مبلمان شهری از اجزای ضروری و جدایی ناپذیر شهرها بوده و از جمله عناصر سازنده فضای شهری محسوب می شود که کمیت و کیفیت، زیبایی، راحتی، دوام و محل استقرار آن نقش بسیار اساسی در دستیابی به شهری زیبا و سالم داردآمار و اطلاعات ارائه شده از کشورها و مناطق مختلف حاکی از وسعت، شدت و تنوع وندالیسم در بخش های مختلف و خسارات و هزینه های مربوطه است. مطالعات انجام شده نیز نشان دهنده اهمیت یافتن این مسئله در جامعه شهری ایران می باشد که با وجود خسارات و زیان های ناشی از وندالیسم در فضاهای عمومی شهری کشور، آمار و اطلاعات کافی در این زمینه خصوصاً دامنه، ابعاد، گستره، علل و انگیزه موضوعات تحت تخریب در اثر وندالیسم در دست. با توجه به این شرایط ضرورت توجه به این معضل اجتماعی کالبدی گریبان گیر فضاهای عمومی شهرهای کشور از - اهمیتی ویژه برخوردار است که بر اساس بررسی های انجام گرفته فضاهای عمومی شهرک های کارشناسان و کوثر شهرستان اردبیل با چنین مسائل و مشکلاتی روبرو هستند که ضرورت توجه به این موضوع و بررسی آن را حائز اهمیت ساخته است. بر همین اساس در این پژوهش بر آن شدیم که ضمن بررسی پدیده وندالیسم و نظریات آن در مورد علل ظهور رفتارهای وندالی و تطبیق آن با شهرک های کارشناسان و کوثر اردبیل و ارائه راهکارهایی در جهت کاهش این معضل و ایجاد تعادل در فضاهای عمومی شهر مورد مطالعه می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measurement of Urban Housing Space in Vandalism Behavior

نویسنده [English]

  • MARYAM Kiyaee
Master's Degree in Geography and Urban Planning of Golestan University. Gorgan
چکیده [English]

The statistics and information provided by countries and regions indicate the extent, severity and variety of vandalism in different sectors and the related damages and costs. Studies have shown the importance of finding this issue in the urban community of Iran. Despite the damage and damage caused by vandalism in the urban public spaces of the country, enough statistics and information in this field, in particular the scope, dimensions, scope, causes and motives of the subjects Under the ruin of vandalism in hand. Considering these conditions, the necessity of paying attention to this social problem of the public spaces of the cities of the city is of particular importance. According to the studies, the public spaces of the expert settlements and the city of Ardabil are facing such problems and problems that need attention It has made this issue even more important. Accordingly, in this research, we decided to study the phenomena of vandalism and its ideas about the causes of the emergence of Vendal behaviors and its adaptation to the settlements of experts and Kowsar in Ardebil and provide solutions to reduce this problem and create a balance in the public spaces of the city under study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • vandalism
  • urban housing
  • space
  • behavior

آقا زاده، معصوم. (1387). بررسی عوامل اجتماعی و محیطی موثر بر وندالیسم در بین نوجوانان شهر تهران (مطالعه تطبیقی بین دانش آموزان پسر دوره راهتمایی و دبیرستان)، رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.

اورنسون، الیوت. (1382). روان شناسی اجتماعی، ترجمه شکرکن، حسین، تهران، انتشارات رشد، چاپ پنجم.

احمدی، اصغر؛ کامران، صداقت و صباغ، صمد، 1392، بررسی رابطه بین میزان رضایتمندی از امنیت اجتماعی با گرایش به رفتارهای وندالیستی در بین شهروندان تبریز، فصلنامه دانش انتظامی آذربایجان شرقی،  سال سوم، شماره سوم، ص 49-67.

ارجمند سیاهپوش، اسحق؛ حیدرآبادی، ابوالقاسم؛ ارجمند سیاهپوش، بهاره. (1392). نقش عوامل اجتماعی در تبیین رفتارهای وندالیستی دانش آموزان دوره متوسطه شهر اندیمشک (با تأکید بر امنیت اجتماعی)، فصلنامه مطالعات جامعه شناختی جوانان، سال سوم، شماره نهم.

امیری، عبدالرضا، مجموعه مقالات همایش امنیت اجتماعی، 1383، ج 1.

باقری، شیدا، (1385)، «عرصه‌های عمومی، عرصه‌های فراموش شده‌ی شهر»، کتاب هویت شهرهای جدید، تهران: شرکت عمران شهرهای جدید. 

بحرینی، سید حسین، (1377)، «فرآیند طراحی شهری»، تهران: وزارت مسکن و شهرسازی.

پاکزاد، جهانشاه، (1384)، «راهنمای طراحی فضاهای شهری»، تهران: وزارت مسکن و شهرسازی.

پاکزاد، جهانشاه، (1385)، «مبانی نظری و فرآیند طراحی شهری»، تهران: وزارت مسکن و شهرسازی. 

توسلی، محمود و بنیادی، ناصر، (1371)، «طراحی فضای شهری»، جلد اول، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران. 

محسنی‌تبریزی، علیرضا، 1379، وندالیسم؛ مبانی روان شناسی اجتماعی، جامعه شناسی و روان شناسی رفتار وندالیستی در مباحث آسیب شناسی و کژرفتاری اجتماعی، تهران، نشر سمت.

موسوی، سید یعقوب؛ شیری پور، مهدی؛ رفیع، ابوالفضل و موسوی، سید رفیع، 1393، بررسی عوامل وندالیسم در فضاهای عمومی شهری: نمونه موردی منطقه ده شهر تبریز، ششمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تکیه بر مولفه های شهر اسلامی.