بررسی توسعه راهبردی بافت قدیم شیراز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه جغرافیا-دانشکده ادبیات-دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

بررسی توسعه راهبردی بافت قدیم شیراز
چکیده
گسترش فضایی بی رویه و بدون برنامه شهرهای بزرگ و متوسط کشور در چند دهه گذشته، باعث شکل گیری بافت های جدید شهری در مجاورت شهرها و جابجایی ساکنان و کاربری های شهری از بافت قدیم به نواحی جدید گردیده است و مناطق مرکزی شهرها محل سکونت مهجرین روستایی و خارجی شده است. در نتیجه این جابجایی، به تدریج بافت های قدیمی شهرها کارکرد و حیات اجتماعی- اقتصادی خود را از دست داده اند و این بافت ها با از دست دادن حیات شهری خود، به سمت رکود و فرسودگی گرایش پیدا کرده اند. روش گردآوردی اطلاعات در این مقاله به صورت کتابخانه ای، پیمایشی و اسنادی بوده و هدف اصلی و کلی این تحقیق ارتقای کیفیت فضاهای بافت قدیم شیراز برای دستیابی به توسعه راهبردی است. در همین راستا جهت شناسایی و تجزیه و تحلیل ویژگی ها و عملکردهای بافت قدیم از مدلSWOT استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Strategic Development of the Old Tissue of Shiraz

نویسنده [English]

  • Behnam Moghani
Geograghy-Faculity and Literature-Shahid Bahonar University of Kerman
چکیده [English]

A Study of the Strategic Development of the Old Tissue of Shiraz

Abstract
The expansion of spatial and space-free cities and towns over the past few decades has led to the formation of new urban textures in the vicinity of cities and the displacement of inhabitants and urban uses from old texture to new areas.And the central regions of cities are the habitats of rural and foreign landowners. As a result of this displacement, the old towns have gradually lost their socioeconomic life, and these textures have tended to stagnate and exhaust with the loss of their urban life. The method of collecting information in this paper is library, survey and documentary and the main purpose of this research is to improve the quality of the old texture spaces of Shiraz to achieve strategic development. In this regard, the SWOT model has been used to identify and analyze the features and functions of the old textures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Old Texture
  • Strategic Development
  • Quality Improvement
  • Shiraz City
[1]           پوراحمد، ا،. شماعی، ع.(1384). بهسازی و نوسازی شهری از دیدگاه علم جغرافیا، انتشارات دانشگاه تهران. 402 صفحه.
[2]           توسلی، محمود، بنیادی، ناصر (1371). طراحی فضای شهری، مرکز مطالعات و تحقیقات معماری و شهرسازی وزارت مسکن و شهرسازی، شماره 6، تهران.
[3]           خانگل زاده، فاطمه، (1386). نوسازی و بهسازی بافت­های فرسوده شهر بابل( نمونه مورد مطالعه پنج­شنبه بازار) پایان­نامه کارشناسی دانشگاه مازندران.
[4]           رهبان، صلاح­الدین، (1388). تحلیل اجتماعی و اقتصادی بافت­های فرسوده جهت ساماندهی آن­ها ( نمونه مورد مطالعه: سقز)، پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشگاه پیام­نور ساری
[5]           رهنما، محمدرحیم. (1375). « معرفی و ارزیابی تئوری اصالت بخشی در فرآیند احیای بافت­های قدیم شهری ( نمونه محله سرشور مشهد)»، فصلنامه تحقیات جغرافیایی، سال 11، ش 42.
[6]           شماعی، ع و پوراحمد، آ. (1384). بهسازی و نوسازی شهری از دیدگاه علم جغرافیا، انتشارات دانشگاه تهران.
[7]           علیزاده، عباس. (1384). تحلیل کالبدی بافت قدیم شهر بوشهر، پایان­نامه کارشناسی ارشد، رشته جغرافیا و برنامه­ریزی شهری، محمدی، جمال، دانشگاه اصفهان، گروه جغرافیا.
[8]           کوچکی، غلام. (1386). تحلیل ساختار کالبدی- فیزیکی بافت قدیم خرم­آباد ( با تأکید بر محله زیدبن­علی)، پایان­نامه کارشناسی ارشد، محمدی، جمال، رشته جغرافیا و برنامه­ریزی شهری، دانشگاه اصفهان، گروه جغرافیا.
[9]           نریمانی، مسعود، (1379)، بهسازی بافت تاریخی مدل­سازی راهبردها و بنیان­های ساختاری، انتشارات مؤلف، تهران.
[10]       وارثی، حمیدرضا، تقوایی، مسعود، رضایی، نعمت­الله ( 1391). ساماندهی بافت فرسوده شهری ( نمونه موردی: شهر شیراز)، مجله علمی تخصصی برنامه­ریزی فضایی، سال دوم، شماره دوم، (پیاپی 6) پاییز 1391.
[11]       وارثی، حمیدرضا، زنگی­آبادی، علی، وفایی، ابوذر، شاطریان، محسن (1390). تحلیلی بر ساختارهای اقتصادی و اجتماعی بافت قدیم شهر کاشان.
[12]       وفایی، ابوذر، (1386) تحلیل فرآیند شکل­گیری فرم کالبدی بافت قدیم شهر کاشان، پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه­ریزی شهری، دانشگاه اصفهان.
[13]       یوسفی، لیلا، (1387). تحلیل فضایی بافت فرسوده شهری و آینده­نگری آن­ها در محلات ریحان و خبابان شهر قزوین، پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه­ریزی شهری، دانشگاه شهید بهشتی.
[14]         Andalib, Alireza (2013), Analysis A Development Framework for Urban Heritage Conservation versus Development Trends in shiraz, Iran, International of Architecture and Urban Development, Vol. 3, No. 1, winter 2013.
[15]         Bourne. L.S. 1981, the Geography of Housing.
[16]         Bertolini, L., 2005.  Sustainable urban mobility, anevolutionary approach, European spatial Research policy, 1, 109-126.
[17]         http://seeira.ir.
[18]         www.aftab.ir/articles/economy- marking- business/economic development.