بررسی میزان رضایتمندی دانشجویان از ارائه خدمات و امکانات دانشگاه (مورد مطالعه: دانشگاه حکیم سبزواری)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیای شهری و روستایی دانشکده جغرافیا و علوم محیطی دانشگاه حکیم سبزواری

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران

چکیده

از آنجا که میزان نارضایت مصرف کنندگان خدمات دانشگاهی به طور مستقیم بر میزان عملکرد آنان تاثیر دارد، بنابراین در سیاست گذاری ها توسط مدیران و متولیان مراکز آموزش عالی باید توجه زیادی به آن شود. در پژوهش حاضر به بررسی میزان رضایتمندی دانشجویان دانشگاه از ارائه کیفیت خدمات و امکانات اعم از آموزشی، فرهنگی، اجتماعی، رفاهی و زیست محیطی پرداخته شده است. این تحقیق براساس هدف از نوع بنیادی است و از نظر تکنیک اجراء توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری است که در نیمسال دوم سال تحصیلی 1396 مشغول به تحصیل بودند. با استفاده از روش نمونه گیری غیر تصادفی حجم نمونه 100 نفر، انتخاب شده اند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه رضایت سنجی استفاده شده است که روایی و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفته است. جهت توصیف داده ها از نرم افزار آماریspss 22 استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که رضایتمندی دانشجویان از امکانات دانشکده و از ساعات برگزاری کلاس، از فاصله کتابخانه تا دانشکده، از نحوه سرویس دهی اتوبوس های دانشگاه و از سئوالات امتحانی دروس، پایین تر از حد معمول است. میزان رضایتمندی از تدریس اساتید و تسلط بر مباحث درسی، نحوه برخوردشان، عملکرد رئیس دانشکده و محیط دانشکده بالاست. میزان علاقه مندی دانشجویان به رشته تحصیلی بالا بوده و میزان موفقیت دانشجویان در رشته جغرافیا پایین است. میزان تمایل به ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر در دانشکده نیز تا حدودی پایین است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Student Satisfaction Survey on University Services and Facilities (Case Study: Hakim Sabzevari University)

نویسندگان [English]

  • Hadi Soleimani moghadam 1
  • Mohammad Hadi Drodi 2
1 hakim sabzevari
2 Ph.D. student of geography and urban planning at Tehran University
چکیده [English]

Since the degree of dissatisfaction among the users of academic services directly affects their performance, so the policy makers of the Higher Education Institutions should pay a lot of attention. In the present study, the students' satisfaction with the quality of services and facilities such as educational, cultural, social, welfare and environmental have been evaluated. This research is based on the purpose of the fundamental type and is descriptive-survey research. The statistical population of this study is all students of Hakim Sabzevari University who were studying in the second semester of 1396. A sample of 100 people was selected using non-random sampling method. A questionnaire of satisfaction has been used to collect data. Its validity and reliability have been confirmed. Data were analyzed by SPSS software. The results of this study showed that satisfaction of students from faculty facilities and from class hours, from library to school, to the way of servicing university buses and lessons from exam questions is lower than usual. The degree of satisfaction with the teaching of professors and the mastery of the lessons, their way of dealing, the performance of the faculty and the faculty environment is high. Students' interest in the field is high and the degree of success of students in geography is low. The willingness to continue to study at a college level is also somewhat low.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Satisfaction
  • Higher education
  • Sabzevari Hakim
  • Quality
  • Welfare education services
-         اباذری، زهرا؛ نعمتی انارکی، لیلا(1389) آموزش حضوری و غیرحضوری دانشجویان کتابداری و اطلاع رسانی در ایران: مطالعه تطبیقی، فصلنامه کتاب، شماره 84، صص 21-6.
-         اچ ترنر، جاناتان(1372) ساخت نظریه جامعه شناسی، ترجمه عبدالعلی لهسائی زاده، انتشارات نوید، تهران.
-         ایزدی، صمد؛ صالحی، ابراهیم؛ قره باغی، محمد مهدی(1387) بررسی میـزان رضایت مندی دانشجویان با توجه به معیار نتایج مشتری مدل EFQM مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه مازندران، فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران، سال سوم، شماره 1، صص 36-19.
-         باقرزاده خواجه، مجید؛ مفتاحی خواجه، جلال(1387) بررسی و سنجش رضایتمندی دانشجویان از کیفیت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، فصلنامه علوم تربیتی، سال اول، شماره 4، صص 42-7.
-         بختیار نصر آبادی، حسن علی؛ نوروزی، رضا علی(1385) بررسی میزان رضایتمندی دانشجویان نخبه دانشگاه اصفهان از مؤلفه های آموزشی، مجله روانشناسی ، سال دهم، شماره 2، صص247-232.
-         حاتمیفر،خدیجه؛ کاکو جویباری، علی اصغر؛ سرمدی، محمدرضا(1392) مطالعه رضایتمندی دانشجویان از ارائه خدمات دانشجویی در دانشگاه پیام نور، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، شماره 70، صص 139-117.
-         حیدری، دنا؛ ریاضی، زهره(1394) بررسی تأثیر ارائه ی کیفیت خدمات دانشگاه بر میزان رضایتمندی دانشجویان، مطالعه موردی دانشکده دامپزشکی شیراز، پایان نامه کارشناسی ارشد، پایگاه اطلاعات علمی ایران(گنج)، ایرانداک.
-         رختی، طاهره؛ صدیقی، حسن؛ حجازی، یوسف(1386) بررسی میزان رضایتمندی دانشجویان دانشکده کشاورزی تهران و تربیت مدرس از روش ها و ابزارهای تدریس در دوره های آموزش عالی، پایان نامه کارشناسی ارشد، پایگاه اطلاعات علمی ایران(گنج)، ایرانداک.
-         زنگنه، یعقوب (1381) تحلیل عوامل تاثیرگذار بر توسعه فیزیکی و ساخت اجتماعی- فضایی شهر مورد: شهر سبزوار، رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
-         سام دلیری، کاظم(1382) مطالعات پایه سنجش محرومیت نسبی در نظریه تدرابرت گر، فصل نامه مطالعات راهبردی، سال ششم، شماره چهار، شماره مسلسل22، صص 825-813.
-         شریف زاده، ابوالقاسم؛ عبداالله زاده، غلامحسین(1390) بررسی رضایت دانشجویان کشاورزی از کیفیت آموزشی، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، شماره 61، صص 74-51.
-         عادل، زهرا؛ عابدی، احمد؛ کجباف، محمد باقر(1389) بررسی اثربخشی آموزش شناختی با رویکرد اسلامی بر معناداری زندگی و رضایتمندی از زندگی در دانشجویان دانشگاه اصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد، پایگاه اطلاعات علمی ایران(گنج)، ایرانداک.
-          محمدی، مهدی؛ ترک زاده، جعفـر(1390) مقایسه ی رضایت دانشجویان از کیفیت برنامه ی درسی و عملکرد استادان و کارکنان دانشکده ی علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شیراز، مجله پژوهش های برنامه درسی، انجمن مطالعات برنامه درسی ایران، دوره اول، شماره اول، صص 49-29.
-          مرکز آمار ایران(1395)، سرشماری عمومی نفوس و مسکن، استان خراسان رضوی. تهران.
 
-          Asare-Nuamah, Peter. (2017); “International Students’ Satisfaction: Assessing the Determinants of Satisfaction”; Higher Education Council SAGE Publications, 4(1) 44–59.
-          DiBiase, David. (2004); “The Impact of Increasing Enrolment on Faculty Workload and Student Satisfaction Over Time”; Journal of Asynchronous Learning Networks, Vol. 8, No. 2, pp. 45–60
-          Elizabeth Valle, Danielle. (2016); “ A Quantitative Evaluation of Service Priorities and Satisfaction of Online University Students”; PhD dissertation, Walden University.
-          Elliot, K. M. and Healy, M. A. (2001); “Key Factors Influencing Student Satisfaction Related to Recruitment and Retention”; Journal of Marketing for Higher Education, Vol.10, No. 4, pp. 1–11.
-          García-Aracil, A. (2009); “European Graduates’ Level of Satisfaction with Higher Education”; Higher Education, Vol. 57, No. 1, pp. 1-.12 
-          Hartman, D. E. and Schmidt, S. L. (1995); “Understanding Student/alumni Satisfaction from a Consumer’s Perspective: The Effects of Institutional Performance and Program Outcomes”; Research in Higher Education, Vol. 36, No. 2, pp.197–.712
-          LeBlanc, Gaston. Nguyen, Nha. (1997); “Searching for Excellence in Business
Education: An Exploratory Study of Customer Impressions of Service Quality”; International Journal of Educational Management, Vol. 11, No. 2, pp. 72–79.
-          LeBlanc, Gaston. Nguyen, Nha. (1999); “Listening to the Customer’s Voice:
Examining Perceived Service Value among Business College Students”; International Journal of Educational Management, Vol. 13, No. 4, pp.187–198.