تحلیل وضعیت توسعه یافتگی دهستان های شهرستان بانه در سال 90-95

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور

2 دانشگاه جکیم سبزواری

چکیده

شاخص توسعه انسانی متوسط ظرفیت دستیابی به شاخص های توسعه انسانی در یک جامعه در نشان می دهد اما تفاوت ها،محرومیت ها و نابرابری ها را به صورت واقعی تبببین نمی کند در این راستا پژوهش حاضر به بررسی و سنجش شاخص های توسعه انسانی دردهستان های شهرستان بانه واقع در استان کردستان بر اساس مولفه های( محل خرید مایحتاج مردم، آموزشی، فرهنگی و رزشی، مذهبی،سیاسی-اداری،برق،گاز و آب، بهداشتی و درمانی، بازگانی و خدمات،مخابرات و ارتباطات) پرداخته شد، روش انجام تحقیق حاضر توصیفی– تحلیلی است، گردآوری اطلاعات با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام گرفته، مدل های مورد استفاده در این تحقیق مدل رتبه- اندازه است که برای سنجش میزان تعادل فضایی بین توزیع خدمات و جمعیت در دهستان این شهرستان می باشد، نتایج نشان می دهد که طور کلی بین توزیع خدمات و جمعیت دردهستان های شهرستان بانه تعادل فضایی در سال 1390 و 95 برقرار می باشد بر اساس مدل رتبه –اندازه در سال 1390 25 /R= می باشد که بیشترین اختلاف مربوط به دهستان شوی که خدمات زیادی به نسبت جمعیت دارد ودر امار سال 1395 نشان می دهدکه 62 /R= می باشد می توان گفت که دردهستان های شهرستان بانه بین جمعیت و خدمات تعادل وجود دارد ،که بیشترین اختلاف مربوط به دهستان بوئین و دهستان بوالحسن می باشدکه برای رسیدن تعادل فضایی نیازمند توجه بیشتر مسئولان و ارتقاء زیر ساخت ها می باشد. به طور کلی تعادل فضایی در سال 1395 به نسبت سال 1390 بهتر است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Development Situation of Rural Districts of Baneh City in 90-95

نویسندگان [English]

 • saadi salehi 1
 • Zaynab Nouri Saadabadi 2
1 Univeresity
2 Hakim Sabzevari University
چکیده [English]

The average human development index shows the capacity to achieve human development indicators in a society, but does not really spell out the differences, deprivations and inequalities. In this regard, the present study aims to assess the human development indicators in the cities of the city Baneh located in Kurdistan province based on the components (place of purchase of people's needs, educational, cultural and educational, religious, political-administrative, electricity, gas and water, sanitary and therapeutic, restoring and services, telecommunications and communications), method of doing The present research is descriptive-analytic, data collection is done using library resources, case studies In this research, the rank-size model is used to measure the spatial equilibrium between distribution of services and population in the rural district of the city. The results show that, overall, between the distribution of services and population in the city of Baneh, the spatial equilibrium in 2011 and 95 Based on the rank-scale model, in 2011, 25 / R =, the highest difference is in rural areas with a high proportion of population and in the year of 1395, which is R = 62 /, it can be said that in the village In Baneh city there is a balance between population and services, the biggest difference is between Bouin village and Boulhassan district, which is The achievement of space balance requires more attention of the authorities and promotion of infrastructure. In general, the equilibrium is better in 1395 than in 1390

کلیدواژه‌ها [English]

 • Development
 • Human Development Index
 • Baneh
 • Rank Model
 1. بابایی فر، اسدالله (1389) توسعه فرهنگی و توسعه اجتماعی در ایران، مجله رفاه اجتماعی، . تابستان 1389 ، شماره37
 2. بهرامی،رحمت الله 1394،تحلیلی بر میزان توسعه یافتگی  بخش بهداشتی و درمانی شهرستان های استان کردستان  با استفاده از روش تاپسیس خطی، فصل نامه علمی-پژوهشی  اطلاعات جغرافیایی،دوره 24،شماره 96، زمستان 94 ،صص85-99
 3. تقوایی،مسعود ونوروزی آورگانی،اصغر(1389)،تعیین سطح برخورداری مناطق روستایی کشوربا بهره گیری از روش تاکسونومی عددی و تحلیل خوشه ای،برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی،سال 2،شماره5، صص 91،116
 4. جمعه پور،محمود(1385)،مقدمه ای  بر برنامه توسعه روستایی،دیدگاه  ها و روش ها ،سمت
 5. حیدری چیانه و حیدر،کرمی،سونیا(1394)بررسی تطبیقی شاخص های توسعه انسانی کشورهای ایران،ترکیه ،مالزی با تاکیدر بر شاخص های اقتصادی در دهه های اخیر(2004-2013)مجله اقتصادی، شماره 1و 2 فروردین و اردیبهشت 1394،صقحات 2-5
 6. خانی.فضیله،مردانی.مریم( 1387)توسعه یافتگی و شاخص های فقر انسانی و جنسیتی مناطق شهری و روستائیان  ایران،پژوهش های زنان،دوره 6،شماره 4،زمستان 1387صص75-108
 7. رستمی،مسلم،دامن باغ،جواد و سجاد نقدی چقا گونجی (1394)،سطح بندی شهرستان های استان  کرمانشاه بر اساس شاخص های توسعه انسانی HDI))،مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی،سال دهم،شماره 33،زمستان 1394.صص29-39
 8. زنیل زاده،رضا-برزویان،صمد وعلیرضاقجری( 1391)بررسی وتعیین شاخصهای توسعه انسانی ،آموزش دراستانهای کشوردرسال 87-88، فصلنامه علمی-پژوهشی نگرشهای نودرجغرافیایی انسانی ،سال چهارم، شماره دوم، بهار 91 ص 63- 81
 9. زیاری، کرامتالله (1379). سنجش درجه توسعه یافتگی در استان های ایران، فصلنامه علوم . اجتماعی، شماره 16 ، پاییز و زمستان 13،19

10. عباسی نژاد،حسین و رفیعی امام،علی نقی (1385)،ارزیابی شاخصهای توسعه انسانی در مناطق  روستایی ایران،مجله تحقیقات اقتصادیسال 18،شماره 72،صص31-54

 1. Bloom, E. D., Canning, D. & Sevilla, J. (2004) The Effect of Health on Economic Growth: A Production Function Approach, World Development, 32, pp.1-13

 

 1. Hanushek, A.E. (2013), "Economic Growth in Developing Countries: The Role of Human Capital", Academic Article for Stanford University, pp.1-30

 

 1. Hodder, R. (2000). Development Geography, Routledge, London.