بررسی وضعیت توسعه یافتگی دهستان های شهرستان دهگلان با مدل رتبه اندازه در سال 90 و 95

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور

2 دانشگگاه پیام نور

چکیده

به کار گیری معیارها و روش های کمی جهت سطح بندی سکونتگاه ها در سیستم فضایی مناطق از سوی منجر به شناخت میزان نابرابری نقاط سکونتگاهی شده و از سوی دیگر معیاری جهت تلاش در راستایی کاهش فقر و نابرابری های موجود میان آنها محسوب می گردد، این تحقیق به بررسی و سنجش شاخص های توسعه انسانی دردهستان های شهرستان دهگلان واقع در استان کردستان بر اساس شاخص های آموزشی،فرهنگی و ورزشی-سیاسی-اداری، برق، گاز، آب- بهداشت و درمان-مخابرات و ارتباطات پرداخته شد، روش انجام تحقیق حاضر توصیفی– تحلیلی است، گردآوری اطلاعات با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام گرفته، مدل مورد استفاده در این تحقیق مدل رتبه- اندازه است که برای سنجش میزان تعدل فضایی بین توزیع خدمات و جمعیت در دهستان این شهرستان بر اساس آمار 1390 و 1395 پرداخته شد نتایج این تحقیق در سال 90 نشان می دهد که پژوهش 10 / می باشد می توان گفت که در دهستان های شهرستان دهگلان بین جمعیت و خدمات بر اساس آمار 1390 تعادل ناچیزی وجود دارد ودر سال 95 مقدار عدد به دست آمده از این از این پژوهش 30 / می باشد می توان گفت که در دهستان های شهرستان دهگلان بین جمعیت و خدمات بر اساس آمار 1390 تعادل به نسبت کم تری وجود دارد در این راستا بیشترین اختلاف مربوط به دهستان ئیلاق شمالی می باشد که از لحاظ جمعیتی دارای جمعیتی متناسب، اما از لحاظ خدمات در رتبه پایین تری و در وضعیت نامناسب قرار دارند بنابراین می طلبد که در برنامه ریزیها به این نقاط ضعیف توجه بیشتری شود و در جهت تقویت امکانات در این دهستان ها اقداماتی اساسی انجام شود تا فاصله فضایی بین دهستان ها تعدیل شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of the development status of rural districts of Dehgolan city with the size rating model in 90 and 95 years

نویسندگان [English]

 • saadi salehi 1
 • karavan Taram 2
1 Univeresity
2 Payam Noor university
چکیده [English]

The work standards and quantitative methods for classifying space system in the settlement of the areas leading to the recognition of the extent of the disparities and the points of the other criteria in order to reduce poverty and inequality in the quest of between them, this research to the examination and measurement of indicators Human development city drdhestan dehgolan, located in Kurdistan province, based on the indicators of educational, cultural and sport-political-administrative, electricity, gas, water-health-communication and telecommunication were paid, the present research analytical techniques descriptive data, – using library resources Done, the model used in this study is that the rank-size model of the measurement of the amount of space between the crowd and the service distribution tadl in this city is based on the hit and was paid 1390 1395The results of this research show that in the year 90/10 research. it can be said that the rural population and city services between dehgolan based on statistics and directed balance there are 1390 95 years the value of the number is obtained from the research of the 30/is can be said that In the rural district of the city population and services between dehgolan based on statistics more than 1390 there is little balance in this regard most disputes relating to Northern ئیلاق rural district in terms of population, which has a population of fits, but in terms of a lower ranking service and inappropriate in a situation so Requires that the weak points of this hustle more attention and reinforces the basic facilities in the municipalities, measures be taken to space distance between the municipalities are to be moderated

کلیدواژه‌ها [English]

 • Human development index
 • ranking the city-size
 • dehgolan
 1. آذر،عادل(1385)رتبه بندی استان های کشور با استفاده با رویکرد تحلیل پوششی داده ها،فصل نامه پژوهش های اقتصادی،سال هشتم، شماره 27، تابستان،ص55
 2. بابایی فر، اسدالله (1389) توسعه فرهنگی و توسعه اجتماعی در ایران، مجله رفاه اجتماعی، . تابستان 1389 ، شماره37
 3. بدری، س. ع. و اکبریان رونیزی ، س. ر(1385). مطالعه ی تطبیقی کاربرد روش های سنجش توسعه یافتگی در مطالعات ناحیه ای مورد: شهرستان اسفراین. جغرافیا و توسعه،4 پیاپی(7)5-25
 4. زیاری، کرامتالله (1379). سنجش درجه توسعه یافتگی در استان های ایران، فصلنامه علوم . اجتماعی، شماره 16 ، پاییز و زمستان 13،19
 5. زنیل زاده،رضا-برزویان،صمد وعلیرضاقجری( 1391)بررسی وتعیین شاخصهای توسعه انسانی ،آموزش دراستان های کشوردرسال 87-88 فصلنامه علمی-پژوهشی نگرشهای نودرجغرافیایی انسانی ،سال چهارم، شماره دوم، بهار 91صص63-81
 6. شیرزادی.رضا(1391) توسعه و توسعه انسانی در قطر،فصلنامه مطالعات سیاسی،سال پنجم،شماره 18، زمستان 1391،صص 109-130
 7. جمعه پور،محمود(1385)،مقدمه ای  بر برنامه توسعه روستایی،دیدگاه  ها و روش ها ،سمت
 8. خاکپور، براتعلی ،باوانپور، علیرضا(1389)  بررسی شاخص توسعه انسانی در کشورهای . اسلامی، چهارمین کنگره بینالمللی جغرافیدانان جهان اسلام، فروردین، 1389
 9. سامتی،مرتضی،رنجبر،همایون،محسنی،فضیلت(1390)،تحلیل تاثیر شاخص های حکمرانی خوب بر شاخص توسعه انسانی مطالعه موردی:کشورهای جنوب شرق آسیا(ASEAN)،پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی،پاییز 1390،دوره 1،شماره 4،صص183-223

10. سرواس، جان(1384)، دگرگونی در نظریه های ارتباطات و توسعه و پیامدهای آن در سیاستگذاری و برنامه ریزی ارتباطی، ترجمه علیرضا پاکدهی، فصلنامه رسانه، زمستان . 1384، شماره 64،ص 43

11. مولانا، حمید )1387)، اطلاعات عالمگیر و ارتباطات جهانی، ترجمه حسین برجیان، قم: انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.35

12. مرادی، علیرضا و محمد صادق افراسیابی)1392)، ارتباطات و توسعه )مجموعه مقالات(، تهران: انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها

13. مظفر زاده ،فتح الله(1380)،بررسی شاخص توسعه انسانی و تاثیر آن در روند توسعه  علم و فناورری ،رهایفت ،ش24،  بهار و تابستان 1380 ،ص 55-68

 1. Sachiko Facade, Parr (2001), "Indicators of Human Development Rights Overlaps, Differences and What about the Human Development Index?”, Statistical Journal of the United Nations, ECE/8, PP. 239-248