اثر تغییرات اقلیمی بر پرورش ماهی (منطقه ی مورد مطالعه:شهرستان سروآباد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور

2 دانشگاه رازی

چکیده

تغییرات آب وهوا و اثرات آن بر زندگی انسانها امروزه به یکی از اولویت های بزرگ تحقیقاتی تبدیل شده و زندگی انسان را به طور جدی تحت تأثیر قرار داده است.هدف این پژوهش تحلیل میزان تاثیر تغییرات اقلیی بر بخش پروش ماهی در شهرستان سروآباد که یکی از شهرستان های استان کردستان است که در سالهای اخیر از تغییرات اقلیمی متاثر شده است می پردازد .این تحقیق از نظر ماهیت توصیفی- تحلیلی و از نظر هدف کاربردی است، از نظر روش جمع آوری داده ها پیمایشی می باشد و بخشی از داده ها نیز از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است برای سنجش میزان اثر تغییرات اقلیمی بر بخش شیلات از آزمون Tتک نمونه در محیط نرم افزار SPSS و برای تحلیل فضایی ARC GISمورد استفاده قرار گرفته است.نتایج آزمون نشان می دهد که ابعاد بخش شیلات شهرستان از تغییرات اقلیمی بی تاثیر نبوده و این تغییرات به مقدار 19.01 درصد اثر گذار بوده است،همچنین تحلیل فضایی بر مبنای دهستان های شهرستان انجام شد که بیشترین میزان اثر به ترتیب دهستان های دهستان های کوسالان؛ بیساران،پایگلان،رزآب،ژریژه،شالیار،اروامان تخت و دزلی به تربیت بیشترین میزان تاثیرپذیری از تغییرات اقلیمی در بخش شیلات را داشته اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of climate change on fish-breeding (the region case study: the city of Sarvabad)

نویسندگان [English]

 • saadi salehi 1
 • sara fazil 2
 • Fazileh Hatami 2
1 Univeresity
2 Razi University
چکیده [English]

Climate change and its effects on human life have become one of the major research priorities and have seriously affected human life. The purpose of this research is to analyze the impact of minor changes on fish fillets in the city of Sarba Abad, one of which The city of Kurdistan provinceWhich has been affected by climate change in recent years. This research is descriptive-analytic in terms of its purpose. The data collection method is a survey and part of the data is also collected through a questionnaire. In order to measure the effect of climate change on the fishery sector, one-sample T-test was used in SPSS software and for ARC GIS spatial analysis. The results of the test show that the dimensions of the city's fisheries sector are not affected by climate change. The value was 19.01%Also, spatial analysis was carried out based on rural districts of the city, with the highest amount of work, respectively, in the districts of the villages of Kasalan, Besaran, Pegolan, Razav, Jirjeh, Shaliar, Auraman Takht and Dazli, had the highest impact on climate change in the fisheries sector .

کلیدواژه‌ها [English]

 • Climate Change
 • Climate
 • Fisheries
 • Sarvabad
 1. احمدی،مریم؛رحیمی،ساره(1392)اثر تغییر اقلیم بر کشاورزی،دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست،تابستان 1392،صص 3909-3916
 2. اسماعیلی،ر، گندمکار،ا،غیور،ح (1390 )پهنه بندی میزان تغیرات اقلیمی  از دیدگاه کشاوزی در دوره اقلیمی آینده(منطقه مورد مطالعه خراسان رضوی)، مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی،سال 22، شماره پیاپی 41، شماره 1،بهار 1390 صص 33-45
 3. انجیر سلطان، م (2013) اثرات ناگوار تغییرات اقلیم بالای سکتور های اقتصادی ، اجتماعی وزیست محیطی در افغانستان وزرات انرژی و آب جمهوری افغانستان،صص82-99
 4.  امینی،جهانگیر؛  افشار،بهرام؛ فجری، مهدی (1392)تاثیرتغییرات اقلیمی بر  تولید، رشد و جثه حیوانات،دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست،ارومیه، تابستان 1392، صص 3656-3672
 5. باباخانی،اصغر؛ واحدی،مرجان(1396)بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی در میزان موفقیت تعاونی های شیلات در استان ایلام،تعاون و کشاورزی،سال ششم،شماره 22،تابستان 1396،صص53-79
 6. دل انگیزان،سهراب،مرادپور اولادی،مهدی؛ نجفی،زهرا(1390)برآورد توابع عرضه و تقاضای  شیلات در استان کرمانشاه،مجله شیلات،دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر،سال پنجم،شماره دوم،تابستان 1390،صص17-28
 7. خالقی-س،بزازان-ف،مدنی،ش (1394)اثر  تغییر اقلیم برتولید بخش کشاورزی و بر اقتصاد ایران/تحقیقات کشاوزی /ج 7/شماره 1/بهار 1394/ص 113-115
 8. فروزین،ف وکیلی،نعیما،جاهد،غ ،صدیق ارا،پ،ابراهیمی،ن( 1392)تاثیر تغییرات اقلیمی بر ایمینی مواد غذایی- دومین همایش تغییر اقلیم  و تاثیر ان بر کشاورزی و محیط زیست،ارومیه،1392،صص39-26
 9. خیاطی،مهدی؛ مشعوفی،محمد(1386)اندازه گیری و تحلیل بهره وری کل عوامل تولید در مزارع پرورش ماهی مطالعه موردی:مزارع گرمابی و سرمابی استان گیلان،اقتصاد کشاورزی  و توسعه،دوره 15، شماره59،پاییز 1386،صص53-74

10. قاسملونیا،نیشتمان؛ گلزاری،اعظم(1393)عوامل موثر در توسعه بیوتنکولوژی در شیلات ایران،مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی،سال هفتم،شماره یک،بهار 1393(پیاپی 25)،صص21-31

11. کیانی ،س ونیکبخت ثانی،ح (1393)تلثیر خشک سالی وکمبود منابع اب بر اقتصاد روستائیان و کاهش درآمد خانوار روستایی(شهرسنان گناباد)، فصل نامه بین المللی پژوهشی تحلیلی منابع اب توسعه،سال دوم، شماره1-پیاپی(4) (ویژه نامه) فرودین 1393 ،صص90-102

12. محمدلو،محمد؛ حقی زاده،علی؛ زینی وند،حسین؛ طهماسبی پور،ناصر(1393)ارزیابی آثار تغییر اقلیم برروند تغیییر رواناب حوضه آبخیر باراندوزچای  در استان آذربایجان غربیبا استفاده از مدل گردش عمومی جو، اکوهیدولوژی،دوره 1،شماره1، تابستان 1393،صص 25-34

13. Dai, L.; Jian, J.; Yu, D.; Lewis, B.J.; Zhou, L.; Zhou, W.; Zhao, W. and Jiang, L. (2013). Effects of climate change on biomass carbon sequestration in old-growth forest ecosystems on Chinghai Mountain in Northeast China, Forest Ecology and Management, 300: 106-116

 1. De Wit, M. J. M., Van den Hark, B., Warmer dam, P. M. M., Turfs, P. J. J. F., Roulin, E. and Van Deursen, W. P. A. 2007. Impact of climate change on low-flows in the river Meuse. Climatic Change, 82:351–372.

15. Padodara, R.J., N. Jacob (2013). Climate change: Effect on growth of animals. Basic Research Journal of Agricultural Science and Review ISSN 2315-6880 Vol. 2(4) pp. 85-90

16. Narayanan, K., Sahu, S. K. (2016). Effects of climate change on household economy and adaptive responses among agricultural households in eastern coast of India. CURRENT SCIENCE, VOL. 110, NO. 7.

17. Mikoyan, A. 2015. Climate change impact on water resources and crop production in Armenia. Agricultural Water Management, 161, 86-101.