ارزیابی استراتژیک راهکارهای توسعه گردشگری شهری (مطالعه موردی شهر کجور)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه زنجان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه اردبیل

چکیده

گردشگری شهری به عنوان یکی از زیر بخش های مهم فعالیت گردشگری به میزان زیادی مورد توجه قرار گرفته و در فرآیند جهانی شدن، اهمیت روز افزونی یافته است به طوری که، بازار گردشگری شهری به سرعت در حال گسترش است و شرایط مطلوب بازار بسیاری از برنامه ریزان شهری را به توسعه گردشگری به عنوان بخش مهمی از سیاست شهری دچار وسوسه کرده است. هدف این تحقیق ارزیابی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید های توسعه گردشگری حوزه و ارائه راهبرد های توسعه گردشگری آن می باشد.روش تحقیق در این پژوهش توصیفی-تحلیلی می باشد.گرد آوری اطلاعات و داده های مورد نیاز به روش بررسی های اسنادی و کتابخانه ای و مطالعات میدانی صورت گرفته برای تجزیه و تحلیل اطلاعات با بهره گیره گیری ازتکنیک SWOT نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید های گردشگری تجزیه و تحلیل شده و استراتژی ممکن جهت توسعه گردشگری منطقه تدوین شده است.یافته های حاصل از تحقیق بیانگر آن است که در این شهر11قوت، 11ضعف، در عین حال 12فرصت، و 12 تهدیدبیرونی دارای تاثیر عمده ای بر کار کرد گردشگری شهری دارد. استراتژی بازنگری از راهبردSWOT نشان داد که استراتژی راهبرد تهاجمی در اولویت اول و راهبردتنوع، در اولویت دوم، راهبرد بازنگری در اولویت بعدی برنامه ریزی گردشگری کجور می باشند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategic Evaluation of Urban Tourism Development Strategies (Case Study: Kojur City)

نویسندگان [English]

  • mohammadali elahi chooran 1
  • sagedeh dinparast 2
1 Graduated from the University of Zanjan
2 Graduate student of the University of Ardebil
چکیده [English]

Urban tourism has been widely considered as one of the most important parts of tourism activity and has become increasingly important in the process of globalization, so that the urban tourism market is rapidly expanding and the market conditions of most of the program The city has been tempted to develop tourism as an important part of urban politics. The purpose of this research is to assess the strengths, weaknesses, opportunities and threats of tourism development in the field and provide strategies for its tourism development. The research method in this research is descriptive-analytical. Data and data analysis required by documentary analysis method And library and field studies have been analyzed to analyze information using the SWOT technique. The strengths, weaknesses, opportunities and threats of tourism have been analyzed and the strategy for tourism development in the region has been developed. The results of the research indicate It has 11 strengths, 11 weaknesses, yet 12 opportunities, and 12 threats have a major impact on The city is the tourism. The SWOT strategy review strategy has shown that the strategy of aggressive strategy in the first priority and the diversification strategy, in the second priority, is the review strategy in the next priority of Kojour tourism planning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: tourism
  • tourism development
  • SWOT
  • Kojour
زیاری, کرامت ا…, امانپور, & امیری فهلیانی. (2013). بررسی عوامل موثر در توسعه صنعت گردشگری شهری با تاکید بر عوامل موثربررضایتمندی گردشگران (نمونه موردی؛ شهر نورآباد ممسنی). جغرافیایی سرزمین10, 15-32.
شوکتی آمقانی محمد, اسحاقی رضا, ماهری احد, رضایی روح اله, & شعبانعلی فمی حسین. بررسی موانع توسعه گردشگری در مناطق روستایی شهرستان اسکو (مطالعه موردی: روستای ساحلی آق گنبد).
.‏
شاطریان محسن, غلامی یونس, & میرمحمدی محمد. ارزیابی شاخص های توسعه گردشگری پایدار شهری مطالعه موردی «شهر کاشان.
امیراحمدی, ابراهیمی, معینی, & ثابت تیموری. (2013). راهبردهای مناسب برای توسعه گردشگری دریاچه بزنگان. دو فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اجتماعی گردشگری2(3), 1-23.
حاتمی نژاد, شیخی, عبداله, رحمتی, & شریف زاده اقدم. (2015). برنامه‏ ریزی راهبردی توسعة گردشگری شهرستان بانه. نشریه گردشگری شهری2(2), 167-190.
کارگر. (2014). راهبردهای برنامه ریزی، جهت دستیابی به توسعه پایدار گردشگری با استفاده از تکنیک SWOT (مطالعه موردی: روستای ابیانه). فصلنامه علمی-پژوهشی اطلاعات جغرافیایی «سپهر»23(90), 81-73.
حاتمی نژاد, شیخی, عبداله, رحمتی, & شریف زاده اقدم. (2015). برنامه‏ ریزی راهبردی توسعة گردشگری شهرستان بانه. نشریه گردشگری شهری2(2), 167-190.
تقوایی, & گودرزی. (2016). تدوین و اولویت‌بندی راهبردهای توسعة گردشگری پزشکی (مطالعة موردی: کلانشهر شیراز). فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری7(24), 1-22.
 
پور احمد, حسینی سیاه گلی, صفدری مولان, & امین. (2016). ارزیابی شاخص‌های توسعه پایداری گردشگری در جوامع میزبان مطالعه موردی: شهرساری. مجله آمایش جغرافیایی فضا6(21), 160-172.
پور احمد, حسینی سیاه گلی, صفدری مولان, & امین. (2016). ارزیابی شاخص‌های توسعه پایداری گردشگری در جوامع میزبان مطالعه موردی: شهرساری. مجله آمایش جغرافیایی فضا6(21), 160-172.
مودودی ارخودی, بوزرجمهری, شایان, & محمود ضیایی. (2016). نقش گردشگری در تحوّلات اقتصادی و اجتماعی روستاهای هدف استان گلستان. جغرافیا و توسعه ناحیه ای,13.
صفرآبادی, مجیدی ده‌شیخ, حکیمه, زنگی‌آبادی, شاه‌زیدی, & سمیه‌سادات. (2016). توسعه‌ی گردشگری شهری با تأکید بر نقش بازارچه‌های مرزی (مطالعه‌ی موردی: بازارچه‌ی مرزی پاوه). مجله برنامه ریزی و توسعه گردشگری5(16), 95-126.
ابراهیم نیا سماکوش, خاکساری, لطیفی, & دامادی. (2013). ارزیابی نقش گردشگری شهری در توسعه اقتصادی-محیطی شهر بابلسر. فصلنامه علمی-پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری1(3), 17-31.
قالیباف محمدباقر, & شعبانی فرد محمد. ارزیابی و اولویت بندی جاذبه های گردشگری برای توسعه گردشگری شهری بر اساس مدل های تصمیم گیری چند متغیره (مطالعه موردی: شهر سنندج).
علیقلی زاده فیروز جایی, قدمی, & رمضان زاده لبسویی. (2010). نگرش و گرایش جامعه میزبان به توسعه گردشگری در نواحی روستایی، نمونه مورد مطالعه: دهستان گلیجان، شهرستان تنکابن. پژوهشهای جغرافیای انسانی42(71), 35-48.
 
زیاری, کرامت ا…, امانپور, & امیری فهلیانی. (2013). بررسی عوامل موثر در توسعه صنعت گردشگری شهری با تاکید بر عوامل موثربررضایتمندی گردشگران (نمونه موردی؛ شهر نورآباد ممسنی). جغرافیایی سرزمین10, 15-32.
زنگی‌آبادی, مصلحی, & وارثی. (2015). تبیین مدل و راهبردهای توسعه گردشگری پایدار با رویکرد دانش‌بنیان (مطالعه موردی شهر اصفهان). فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای)18(1), 7-17.
Kim, K. (2002). The effects of tourism impacts upon quality of life of residents in the community (Doctoral dissertation, Virginia Tech).
Rishi, S., & Giridhar, B. S. (2007). Himachal Tourism: A Swot Analysis.
Fons, M. V. S., Fierro, J. A. M., & y Patiño, M. G. (2011). Rural tourism: A sustainable alternative. Applied Energy88(2), 551-557.
UNWTO, J. (2016). World Tourism Barometer. Vol. 14