تحلیلی بر شهر دوستدار معلول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه شهید بهشتی تهران

2 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی ،دانشگاه ازاد واحد تهران جنوب

3 مدرس

چکیده

فضای شهری کاربران متفاوتی را در خود جای می‌دهد. این کاربر از لحاظ سن، توان و خصوصیات با یکدیگر متفاوت بوده و هر کدام نیازهای خاص خود را می‌طلبند. دسته‌ای از آن‌ها افراد با ناتوانایی‌های جسمی می‌باشند. اساساً شهرها، بناها و خدمات شهری بدون توجه به وضع معلولین طراحی‌شده و این بخش از فعالان کشور، به سبب "معلول بودن شهر"، از فعالیت، کار، زندگی و استراحت متناسب با نیازهای خود بی‌بهره‌اند. در شهرها ناتوانان جسمی- حرکتی از همان بدو خروج از منزل با مشکلات و موانع متعددی روبرو می‌شوند و از داشتن حقوق مساوی با سایر شهروندان بی‌بهره‌اند. هدف این تحقیق بررسی و تحلیل مبانی علمی شهر دوستدار معلول است که می‌تواند سرآغازی باشد برای توجه هر بیشتر به این موضوع مهم در طراحی و برنامه‌ریزی شهری کشورمان. روش تحقیق؛ توصیفی و تحلیلی می‌باشد که با تکنیک کتابخانه‌ای مطالب گرداوری شده است. در پایان باید اشاره شود که هنوز به شکل کامل و جامعی مدیریت شهری کشورمان برنامه‌ریزی و طراحی شهر دوستدار معلول را نتوانسته پیاده کند و در نتیجه نیاز این قشر از جامعه در فضاهای شهری مغفول مانده است.
واژگان کلیدی: معلول، فضای شهری، شهر، شهر دوستدار معلول.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the disabled-friendly citiy

نویسندگان [English]

  • mostafa khazaee 1
  • Mojtaba Amani 2
  • Masoud Davarpanah 3
1 lecturer of university
2 teacher
3 lecturer
چکیده [English]

Urban space accommodates different users. This user is different in terms of age, power and characteristics, and each needs their own. Some of them are people with physical disabilities. Basically, cities, buildings, and urban services are designed regardless of the state of the disabled, and this part of the country's activists, due to the "disability of the city," does not have enough work, life, and rest to fit their needs. In cities, physical-motor disabilities face many problems and obstacles from the outset of their lives. And they do not have equal rights with other citizens. The purpose of this research is to study and analyze the scientific foundations of the disabled people who can be the starting point for more attention to this important issue in the design and planning of our country. The research methodology is descriptive and analytical, which is compiled by library technique. In the end, it should be pointed out that the comprehensive and comprehensive management of the city of our country has not yet succeeded in planning and designing the disabled city, and as a result, the need of this group of people has been neglected in urban spaces.
Key words: disabled, urban space, city, disabled friendly city.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: disabled
  • urban space
  • city
  • disabled friendly city
1.اکبر زاده ابراهیمی، محمدحسین (1386) معلولیت و شهر، ماهنامه شماره 78، سازمان شهرداری‌ها.
2.بابائی اهری، مهدی (۱۳۷۳) آیین‌نامه برابری فرصت‌ها برای معلولین (سازمان ملل متحد)، انتشارات سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران، چاپ اول.
3.بمانیان، محمدرضا، دباغی خامنه، مرضیه و فریال احمدی، (1390). راهکارهای مناسب‌سازی فضا جهت استفاده نابینایان نمونه موردی: میدان تجریش تهران، کتاب ماه هنر، شماره ۱۵۳.
4.حجازی، سید مهدی، زوجاجی، نوید و محمدرضا منعام. (1385). طرح راهبردی مناسب‌سازی فضای شهری شهرستان همدان، مجموعه مقالات همایش ملی مناسب‌سازی محیط شهری، تهران، پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان.
5.خجسته قمری، محمدامین. (1389). محیط مطلوب برای نابینایان (با رویکرد مناسب‌سازی محیط شهری) ماهنامه بین‌المللی راه و ساختمان، سال هشتم، شماره ۷۴.
6.دانشپور، زهره (1385­) مناسب‌سازی محیط شهری برای افراد معلول(راهنمای مناسب‌سازی محیط شهری برای حرکت افرادی با معلولیت‌های جسمی،حرکتی و حسی،حرکتی)، تهران، دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی. چاپ اول.
7.سازمان ملل متحد. (1373). برنامه اقدام جهانی برای معلولین (مصوب سی و هفتمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد). ترجمه مهدی بابایی اهری. تهران: سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران.
8.کلاین برگ، اتو (۱۳۷۰) روانشناسی اجتماعی، ترجمه علی‌محمد کاردان، تهران، نشر اندیشه.
کلدی، علیرضا (۱۳۷۹) بررسی نگرش مردم نسبت به معلولین، فصلنامه علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران ، شماره ۱۱ و ۱۲ .
9.کمالی، محمد (۱۳۸۳) حقوق بشر و ناتوانی معلولیت، فصلنامه رفاه اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی، تهران، شماره ۱۳.
10.کمانرودی کجوری، موسی. ۱۳۸۹. آسیب‌شناسی ساختاری مدیریت توسعه شهری تهران با تأکید بر مناسب‌سازی فضاهای شهری برای معلولان، نشریه مدیریت شهری، شماره ۲۵، بهار و تابستان ۱۳۸۹
11.کوزر، لوئیس (۱۳۸۲) زندگی و اندیشه بزرگان جامعه‌شناسی، ترجمه محسن ثلاثی، تهران، انتشارات علمی.
12.گیسو قایم (1387) شهر معلول، ماهنامه شهرداریها سال هشتم، شماره ۸۲ 
مجلس شورای اسلامی (1383) قانون جامع حمایت از حقوق معلولین.
13.مهدی زاده، جواد و جهانشاهی، مهدی (1376) نقش فضاهای پیاده در کیفیت محیط شهری با نظری به شیراز، جستارهای برنامه‌ریزی و طراحی شهری، مهندسان مشاور فر نهاد.
 
14. Bromley R.D.F., Matthew D.L., and Thomas C.J. 2007. City centre accessibility for wheelchair users: The consumer perspective and the planning implications.
15. Charles, Sandra. 2005. Person first, disability second: disability awareness training in libraries. Library Review, 54(8): 453-458. Available at www.Emerald.com.
16. Danielle Coleman, Tara. 1997. Religious Institutions and Wheelchair Accessibility for Person with Disability". Available at www.touroBio- Med.Lib.com.
17. Davarinezhad M., and Rahnama M. 2015. The Assessment of Urban Furniture for the Disabled (Case Study: Shiraz City and Large Park), Journal of Civil Engineering and urbanism, 5 (1): 16-21.
18. Evcil, 2009. Wheelchair accessibility to public buildings in Istanbul. Assistive Technology; 4(2): 76-85.
19. Hanniff, R. and Kheder, R. 2007, Women with Disabilities in the urban Environment. J: Women and Urban Environments. Pages: 1-4.
20. Khalifeh Soltania, S., H., Shamb, M, Awangb, M., and Yaman, R. 2012. Accessibility for Disabled in Public Transportation Terminal, AicE-Bs 2011 Famagusta (Asia Pacific International Conference on Environment-Behaviour Studies, Salamis Bay Conti Resort Hotel, Famagusta, North Cyprus, 7-9 December, 2011, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 35: 89–96.
21. Knudson, P. 1999. Creating a more accessible and Equitable Environment, Web site: Hills Therapy Services, Australia Studies, Pages 1-3.
22. Mahmoodzadeh, S., et al., 2007. Project Selection by Using Fuzzy AHP and TOPSIS Technique. International Journal of Human and Social Sciences, 1:3
23. Marcus, C. and Francis, C. 1990. Propel Places, Design Guideline for urban open space, New York.
24. Miller, E., Chen, R., Noreen, M., and Karnes, P. 2009. Willing to Engage in Personal Relationships with Persons with Disabilities, University of Texas- Pan American, Journal Rehabilitation Counseling Bulletin, 52(4): 251-268.
25. Rattray, N. 2013. Contesting Urban Space and Disability in Highland Ecuador, City and society, 25(1): 25–46.
26. Sanderson, M. 2006. An Examination of Planning for Persons with Disabilities in Mid-size Canadian Municipalities, a thesis Presented to the University of Waterloo in fulfillment of the thesis requirement for the degree of Master of Arts, University of Waterloo, Canada.
27. Taylora, Z., and Józefowiczb, I. 2012. Intra-urban daily mobility of disabled people for recreational and leisure purposes, Journal of Transport Geography, Special Section on
Theoretical Perspectives on Climate Change Mitigation in Transport, 24: 155– 172.
28. Venter, C.J., Bogopane, H.I., Camba, J., Venkatesh, Rickert, T.E., Mulikita, N. and Maunder, D.C. 2002. Improving accessibility for People with disabilities in urban areas. Conference of Togo, P: 4-5.
29. Yang, Y., Linda, K., and George, S. 2005. Functional Disability Transitions, and Depressive Symptoms in Late Life, Published: SAGE, journal of Aging and Health, 17: 244-261.
30. Yeats, M. 1999. Integrating urban design: Meeting the needs of people, Velocity 99 Graz Australia, Australia Stud.