پتانسیل اشتغال زایی بخش کشاورزی و توسعه روستایی در چارچوب کارآفرینی جوانان روستایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی خوزستان

2 استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

3 دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی خوزستان

4 دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

چکیده

کارآفرینی راهکاری جدید در نظریه های توسعه در راستای دستیابی به توسعه روستایی است، در این میان کشاورزی از بخش های اساسی اقتصاد روستا و کشور و زمینه ساز رشد و توسعه ی آن است. از طرفی آیندهتوسعهی کشاورزیمتکیبرجوانانروستاییاست وجوانانروستاییپتانسیلهایبالقوهو اندیشمندیجهتمشارکتدربرنامههایسازندگیروستایی هستند. کارآفرینی جوانان روستایی در زمینه ی کشاورزیمیتواندباشناساییفرصتهاو بحران های موجود،بهایجادراهکارهاینویندرجهترشدوتوسعه روستاییمنجر شود و در این رابطه یکی از راهکارهای اساسی می تواند آموزش های کارآفرینانه به جوانان روستایی در راستای خوداشتغالی یا تشکیل تشکل هایی برای راه اندازی کسب و کار در روستا باشد. همچنینبرگزاری دوره‌های آموزشی لازم در راستای معرفی مزایای شغل کشاورزی، تهیه-ی برنامه های رادیویی و تلویزیونی مناسب و کاربردی جهت معرفی بخش کشاورزی و ارائه‌ی الگوهای مناسب اشتغال در این بخش می تواند مثمرثمر واقع شود. این مقاله که به روش تحلیلی-مروری و با استفاده از منابع کتابخانه ای و سایت های اینترنتی تدوین شده تلاش دارد ضرورت کارآفرینی جوانان روستایی را در راستای اشتغال زایی در بخش کشاورزیمورد تحلیل قرار داده و راهکارهای لازم را ارائه نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Employment potential of the agricultural sector and rural development in the context of rural youth entrepreneurship

نویسندگان [English]

  • Ameneh Savari 1
  • bahman khosravipour 2
  • masoud baradar 3
  • masoud yazdanpanah 4
1 University of Agriculture Sciences
2 agricultural university
3 University of Agriculture Sciences
4 University of Agriculture Sciences
چکیده [English]

Entrepreneurship a new approach development theories in order to achieve a new approach to rural development, the farmers of the bases economy rural and country underlying the growth and development . The future development of agriculture based on rural and youth Rural youth potential and intellectual to contribute to programs rural development. Rural youth entrepreneurship in the agricultural sector can identify opportunities and crises, to create new strategies for growth and rural development lead. And in this regard one of the basic strategies can be entrepreneurial training to rural youth in order to Self-employment or association formed set up business in the village.It also organizes educational courses in order to introduce the benefits of agricultural jobs, providing convenient and practical radio and television programs to promote the agricultural sector and the provision of suitable employment in this sector can be beneficial. This article is an analysis-review and using library resources and Internet sites trying to put togetherThe necessity of rural youth entrepreneurship in order to create jobs in the agricultural sector are analyzed and provide the necessary solutions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : rural youth
  • Entrepreneurship
  • Agricultural Entrepreneurship
  • Rural Development
احمدپور، م.( 1388). مبانی کارآفرینی ، چاپ هشتم،تهران، انتشارات مرکز کارآفرینی دانشگاه تهران
اسکندری،ج. و غ. دین پناه .(1385). بررسی عوامل مؤثر در ایجاد انگیزه جهت اشتغال جوانان روستایی در فعالیت های کشاورزی استان اصفهان. جهاد، شماره 27،فروردین و اردیبهشت 1385
تاجری مقدم، م.غ. پزشکی راد.ح. شعبانعلی فمی و م. فتحی مقدم.(1392). نقش و جایگاه باشگاه کشاورزان جوان در توسعه ی روستایی : مطالعه ی موردی شهرستان خلیل آباد خراسان رضوی، فصلنامه روستا و توسعه، سال 16، شماره 4، زمستان 1392،صص101-120
حسینی،م وم. سلیمان پور.(1385).  بررسی اثرات تقویت روحیه کارآفرینی در روند توسعه کشاورزی،ماهنامه جهاد، شماره 2
خاتون آبادی، ا.(1384). جنبه هایی از توسعه پایدار (از اندیشه تا کنش) انتشارات جهاد دانشگاهی، دانشگاه صنعتی اصفهان1384
خسروی پور، ب.، ایروانی، ه.، حسینی، م. و ح. موحد محمدی(1386). شناسایی و تحلیل مؤلفه های آموزشی مؤثر بر توانمندی کارآفرینانه دانشجویان مراکز آموزش عالی علمی کاربردی کشاورزی. مجله علوم کشاورزی ایران،دوره 38 ، شماره2.
رضوانی، م,  م.نجارزاده.(.( 1387 بررسی و تحلیل زمینه های کارآفرینی روستاییان در فرایند توسعه ی نواحی روستایی، توسعه کارآفرینی، سال اول، شماره دوم،ص 161-182
رکن الدین افتخاری، ع. ح. سجاسی قیداری و ح. رضوی.(1389). راهبرد های توسعه  کارآفرینی کشاورزی در مناطق روستایی: مطالعه ی موردی روستاهای شهرستان خدابنده. فصلنامه روستا و توسعه، سال ۱۳ ، شماره ۳، پاییز ۱۳۸۹ ، صفحات1-29
شهبازی،ا  و ا. علی بیگی.(1385).واکاوی شایستگی های دانش آموختگان کشاورزی برای ورود به بازارهای کار در کشاورزی. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، جلد 2، شماره 1، 1385
عسکری بزایه، ف و ز. مجیب حق قدم.(1390). روندهای جهانی و آینده ی مناطق روستایی، کشاورزی و توسعه پایدار، شماره 50-51
قنبری، ی و ح. برقی.(1387). چالش های اساسی در توسعه پایدار کشاورزی ایران، راهبرد یاس، شماره 16، زمستان 1387
کلاگر،پ و م.آقائی.(1393). بررسی نقش کارآفرینی کشاورزی در توسعه روستایی، نشریه کارآفرینی در کشاورزی جلد اول، شماره اول، بهار 1393
کرانی، ز. ح. شعبانعلی فمی. ا. رضوان فر و ز. مؤذن.(1391). راهکارهای بهبود نگرش دانشجویان نسبت به شغل کشاورزی(مطالعه موردی: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران). پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی، سال پنجم، شماره2، تابستان 1391
محبوبی قمی، ا و م. میردامادی.(1382). جوانان روستایی، اشتغال و آینده، ماهنامه علمی، اجتماعی، اقتصادی(معاونت ترویج و نظام بهره برداری)جهاد، سال بیست و سوم، شماره 256
همتی، ف. غ. پزشکی راد و م. چیذری.(1386). بررسی وضعیت شغلی و موفقیت شغلی دانش آموختگان مراکز آموزش کشاورزی استان آذربایجان شرقی. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، جلد3، شماره 1، 1386
Abdullah, F. A., Samah, B. A., & Othman, J. (2012). Inclination towards Agriculture among Rural Youth in Malaysia. Economic Planning, 11(773.3), 3-6
Angba, A. O., Adesope, O. M., & Aboh, C. L. (2009). Effect of socioeconomic characteristics of rural youths on their attitude towards participation in community development projects. International NGO Journal, 4(8), 348-351.‏
Bennell, P. (2007). Promoting livelihood opportunities for rural youth. Knowledge and Skills for Development Paper.
Coenjaerts, C., Ernst, C., Fortuny, M., Rei, D., & Pilgrim, I. M. (2009). Youth employment. Unclassified DCD/DAC (2009) 16/ADD, 69
Crawford, M. (2010). The Case for Working with Your Hands: Or why office work is b Ferry, N. M. (2006). Factors influencing career choices of adolescents and young adults in rural Pennsylvania. Journal of Extension, 44(3), 1-6.
Emeh, I. E. J. (2012). Tackling Youth Unemployment in Nigeria; The Lagos State Development and Empowerment Programmes Initiatives. Afro Asian Journal of Social Sciences, 3(3.4).                                                                                                        
Ferry, N. M. (2006). Factors influencing career choices of adolescents and young adults in rural Pennsylvania. Journal of Extension, 44(3), 1-6                                                                   
Kavoussi,A & Ahmadi,F.(2011). Globalization and Human Resource Development (comparison 62 countries), Global Strategic Studies, the first year the first issue, Winter 2011
Landstrom, H. 2005. Pioneers in Entrepreneurship and Small Business Research, International Studies in Entrepreneurship, 8: 31-39.
Le, H., & Khanh, P. (2011). The role of social capital to access rural credit.
Mahendra Dev, S., & Venkatanarayana, M. (2012). Youth employment and unemployment in India.
Mellor, J. W. (2003). The role of agricultural sector in economic development: New findings fromcountries with high growth in agricultural sector. Proceedings of the first congress on the agriculture and national development. Agricultural Planning and Economic Research Institute (APERI), Tehran, Iran, pp 1-30.
Michele, R. Cranwell et al. (2005), "A model food entrepreneur assistance and education program: The Northeast Center for Food Entrepreneurship". Journal of Food Science Education. Vol. 4.
Mousaei, M., & Arayesh, B. (2011). Effective factors to rural youths attitude to engagement in agriculture: A case study of Kohgiluye and Boyerahmad province. Scientific Research and Essays, 6(12), 2426-2430.
Msigwa, R., & Kipesha, E. F. (2013). Determinants of Youth unemployment in Developing Countries: Evidences from Tanzania. Journal of Economics and Sustainable Development, 4(14), 67-76.
Naamwintome, B. A., & Bagson, E. (2013). Youth in Agriculture: Prospects and challenges in the Sissala area of Ghana. Net Journal of Agricultural Science, 1(2), 60-68
Niskanen, A. 2007. Forest-base entrepreneurship and rural development in Europe. IUFRO European congress 2007: Forestry in the context of rural development, Warsaw.
Nwanze, K. F., & Kouka, P. J. (2010). International fund for agricultural development. In Proceedings of the 3rd International Rice Congress.‏
Odhiambo, E. O. (2001). The role of rural youth in promoting conservation agriculture in Kenya. Available on the [On line] http://www. ecaf. org/documents/odhiambo. pdf.
Odhiambo, O. (2006). Enhancing the Productive Capacity of Rural Youth in Agriculture, Environment and Natural Resource Management towards Employment Creation in Kenya
Olujide, M. G. (2008). Attitude of youth towards rural development projects in Lagos State, Nigeria. Retrieved from http://www.krepublishers.com/...2008.../
Ommani, A. R., & Chizari, M. (2006). Perception of rural youths regarding teamwork in youth club. Proceeding of the 22nd Annual Conference Association for International Agricultural and Extension Education
Pam, Y. D. Rural-Urban Migration among Youths in Nigeria: The Impacts on Agriculture and Rural Development.
Pehkonen, A. (2006). Immigrants Paths to Employment in Finland. ybtest, 42, 113-128.
Porter, Michael E.(2009), Competitiveness and the State of Entrepreneurship in Saudi Arabia, pp.12-14
Qamar, M. K. (2002). «Global trends in agricultural extension: challenges facing Asia and the Pacific region», Retrieved Dec 18 2007 from http: //www.fao.org. PP. 1-2.
Reagan, B. (2002), Are High-Growth Entrepreneurs Building the Rural Economy? Kansas City: Federal Reserve Bank of Kansas City
Reardont,T.Escobar,G(2008),Rural land form employment and income in Latin America,overview and policy implication, world development,PP395-400
Ring, J., Peredo, A. & Chrisman, J., 2010, Business Networks and Economic Development in Rural Communities in the United States, Entrepreneurship Theory and Practice,Vol.34, PP. 171-195
Royster.D.A,(2003),Race and the invisible hand: how white network exclude blak men from blue-collar job,university of California press,Berkeley,California,
Rural Development, 2007. Sustainable agriculture agenda for the farm bill.
Ruud Weijermars; "Value chain analysis of the natural gas industry: Lessons from the US regulatory success and opportunities for Europe", Journal of Natural Gas Science and Engineering, No. 2-3, vol. 2, p.p. 86-104,2010
Rye, J. F. (2006). Rural youths’ images of the rural. Journal of Rural Studies, 22(4), 409-421.
Thissen, F., Fortuijn, J. D., Strijker, D., & Haartsen, T. (2010). Migration intentions of rural youth in the Westhoek, Flanders, Belgium and the Veenkoloniën, The Netherlands. Journal of Rural Studies, 26(4), 428-436.
Tijani, J. O.(2014). International Journal of Economics, Commerce and Management
Tipple, G. 2006. Employment and work conditions in home based enterprises  in four developing countries: Do they constitute ‘decent work? Journal of   Employment and Society, 20: 167-179.
Torjman, S., (2000), The Social Dimension of Sustainable Development, Caledon Institute Social Policy, Montreal                                                                                                         
Verheul, I. et al. (2001), "An eclectic theory of entrepreneurship". Tinbergen Institute Discussion Paper. Indianapolis: Institute for Development Strategies, Indiana University