تحلیل ویژگی های کیفیت زندگی مهاجران در روستاهای خوابگاهی و نقش آن در اقتصاد شهری مطالعه موردی: بخش مرکزی، شهرستان ارومیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور

2 دانشگاه ارومیه

چکیده

هدف از تحقیق بررسی نقش کیفیت زندگی مهاجران در روستاهای خوابگاهی در اقتصاد شهری می باشد. نوع تحقیق کاربردی و روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و جهت گردآوری اطلاعات از مطالعات اسنادی، کتابخانه‌ای و میدانی استفاده شده است و تجزیه تحلیل اطلاعات هم با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون های همبستگی اسپیرمن و رگرسیون) انجام گرفته است. جامعه آماری نیز روستاهای قزل عاشق, الواچ و گوگ تپه از بخش مرکزی شهرستان ارومیه می باشد که طبق سرشماری سال 1395 دارای 17081 نفر جمعیت و 4472 خانوار بوده است که براساس فرمول کوکران تعداد 282 خانوار جهت انجام تحقیق انتخاب شدند و در انتخاب خانوارها از روش کیفی هدفمند (گلوله برفی) استفاده شده و خانواهای انتخاب شدند که هر روز به شهر رفت و آمد داشته اند. نتایج نشان می‌دهد، بین ویژگی های فردی جمعیت روستاهای خوابگاهی و مشاغل کاذب شهری و بین سطح درآمد مهاجرین و کیفیت زندگی آنها در روستاهای خوابگاهی رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین شاخص کیفیت زندگی تآثیرات متفاوتی در اقتصاد شهر ارومیه داشته است. چنانچه افزایش کیفیت زندگی و بهبود وضعیت زندگی مهاجران موجب افزایش اشتغال در مشاغل مختلف مانند دست فروشی و پیله وری، سیگار فروشی، بنگاه های املاک، بنگاه های ماشین، خرده فروشی و غیره شده است و افزایش مشاغل موجب افزایش درآمد مهاجران و در نتیجه سرمایه گذاری در شهر (خرید و اجاره خانه، مغازه، صنایع، کارگاه تولیدی و غیره) و افزایش میزان تولید و بهبود خدمات شهری به شهرنشینان شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the quality of immigrants life in dormitory villages and their role in urban economics, Case study: Central part, Urmia city

نویسندگان [English]

 • Ayooub Hajizadeh 1
 • reza ghaderi 2
1 Payam Noor university
2 Payam Noor university
چکیده [English]

Abstract
The purpose of this study is to investigate the role of quality of immigrants life in dormitory villages in urban economics. Research type is applied and research method is descriptive-analytical method and for data gathering have been used the documentary, library and field studies. Data analysis was performed using descriptive statistics and inferential statistics (Spearman correlation and regression tests). The statistical population is Ghezel Asheg villages, Alwach in the rural district of Rowze Chay and Gog Tape village in the northwestern rural district of Barandoz Chay of Urmia city. According to the census of 1395, there are 17081 people and 4472 households that based on the Cochran formula, 282 households were selected to conduct research. In the selection of households, a targeted qualitative method (snowball) has been used and the households were chosen that they go to the city every day. The results show that there is a significant relationship between the individual characteristics of the population of dormitory villages and false urban occupations and between the income level of immigrants and their life quality in dormitory villages. Also, the quality of life index has different effects on the economy of Urmia city. So the increase in life quality and the improvement of the living conditions of immigrants led to an increase in employment in various businesses, such as handicrafts, selling cigarettes, real estate firms, car dealerships, retail and so on, and increased jobs cause to increase the income of immigrants and, consequently, investing in the city (buying and renting houses, shops, industries, manufacturing workshops, etc.) and increasing the amount of production and improvement of urban services to urban residents.

کلیدواژه‌ها [English]

 • dormitory villages"
 • " economic development"
 • " Urmia city"
 • " false occupations"
 • " rural areas
 • رضوانی، علی اصغر. 1392. روابط متقابل شهر و روستا با تاکید بر ایران، انتشارات دانشگاه پیام نور، تهران.
 • رضوانی، محمد رضا، متکان، علی اکبر، منصوریان، حسن، ستاری، محمد حسین. 1388. توسعه و سنجش شاخص­های کیفیت زندگی شهری (مطالعه موردی: شهر نور آباد، استان لرستان)، مطالعات و پژوهش­های شهری و منطقه­ای، سال اول، شماره دوم، صص 110-87.
 • رهنمایی، محمد تقی. 1369. توسعه تهران و دگرگونی در ساختارهای نواحی روستایی اطراف، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره 16، صص 53-24.
 • شادی طلب، ژاله، ایمانی جاجرمی، حسین، بیات مجتبی. 1390. تحلیلی جامعه شناسی از ویژگی­های روستاهای در حال گذر در شهر تهران، مجله بررسی مسائل اجتماعی ایران، سال 2، شماره 26، صص 18-1.
 • شکوئی، حسین. 1389. دیدگاه­های نو در جغرافیایی شهری، جلد اول، انتشارات سمت، تهران.
 • مطیعی لنگرودی، سید حسن، خسروی مهر، حمیده و طورانی، علی. 1393. اثرات روابط اقتصادی شهر روستا بر وضعیت اجتماعی و اقتصادی سکونتگاه­های روستایی مورد: دهستان چهل چای در شهرستان مینو دشت، فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، سال سوم، شماره 4، پیاپی، 10، صص 42-19.
 • محمدی یگانه، بهروز، چراغی، مهدی و ولایی محمد. 1392. نقش گردشگری مذهبی در توسعه روستایی، با تاکید بر کیفیت زندگی و سرمایه اجتماعی مطالعه موردی: روستای قپچاق شهرستان میاندوآب، نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی سال سیزدهم، شماره 3. صص 25-7.
 • موسائی ، محمد افشاری ، علی یزدان پناه، حمید علی نیا، زهرا جلائیان. 1393. اقتصاد شهری مدل ها ونظریه ها و کاربرد آن  در شهرداری ها، ششمین کنفرانس ملی برنامه ریزی مدیریت شهری با تکید بر مولفه­های شهر اسلامی، مشهد مقدس.
 • خراسانی، محمد امین، رضوانی، محمد امین. 1392. تحلیل تفاوت زیست پذیری روستاهای پیرامون شهری در شهرستان ورامین، فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، سال 2، شماره 2، پیاپی 4، صص 74-55.
 • صفری، راحله و حاتمی، مجتبی. 1390. درآمدی بر اقتصاد شهری و نقش آن در توسعه پایدار شهری، همایش ملی شناسایی و تبیین راهکارهای تحقق جهاد اقتصادی در شهرداریها. تهران.
 • جمعه­پور، محمود و طهماسبی تهرانی. 1392. تبیین میزان زیست پذیری  و کیفیت زندگی در روستاهای پیرامون شهری، فصل نامه  برنامه ریزی کالبدی-فضایی، سال اول، شماره سوم.
 • هادی زنور، بهروز. 1388. درآمدی بر اقتصاد شهری، اقتصاد شهر، شماره اول.
  • AARP Public Policy Institute. 2005. Livable Communities: An Evaluation Guide. Tempe, AZ: Arizona State University Herberger Center for Design Excellence.
  • Babaei, J., Ajza Shokouhi, M. 2013. A comparative study of the quality of urban life  The case study of Mashhad neighborhoods (Kosar and Saber), Journal of Novel Applied Sciences, PP 387-397.
  • Bartlet , W and et al. 2010. The Quality of Life and Regional Development in FYR Macedonia, Croatian Economic Survey ; Vol.12, 131-162.
  • Białowolska, D. W. 2016. Quality of life in cities – Empirical evidence in comparative European perspective, Cities, pp87-96.
  • Bullock,S.J.R. 2014. An analysis of technology quality of life in rural west texas community.A dissertation in Agricultural Education Submitted to the Graduate faculty of Texas Tech University in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Education
  • Chen, S., Cerinb, E., Stimson, R., Lai, P. C. 2016. An Objective Measure to Assessing Urban Quality of Life based on Land Use Characteristics, Procedia Environmental Sciences, PP 50-53.
  • Fahraji, Azad, A, Maryam, K, Bostani, Anvari Mahmod, R. 2015.  ANALYSIS LIFE QUALITY OF URBAN AREAS RESIDENTS IN THE CITY OF FAHRAJ. International Journal of Geography and Regional Planning Research, Vol.1, , No.1, , pp.1-8.
  • Kladivo, P, Marián, H. 2012. Quality of life in an urban environment: A typology of urban units of Olomouc. Quaestiones Geographicae 31(2), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2012, pp. 49–60. 4 tables, 3 figs. DOI 10.2478/ v10117-012-0018-4, ISSN 0137-477X.
  • Lotfi, S., Faraji, A., Hataminejad, H., & Pourahmad, A. 2011. A Study of Urban Quality of Life in a Developing Country. Journal of Social Sciences, pp 232-240.
  • Pukeliene, V. and Viktorija, S. (2009) “Quality of Life: Factors Determining Its Measurement Complexity”, Inzinerine Ekonomika- Engineering Economics, 22:147-156.
  • Quaghebeur, K., Masschelein, J., & Nguyen, N. 2004. Paradox of participation: Giving or taking part? Journal of Community and Applied Social Psychology, pp 154–165.
  • Rana, M. and Wahlin, A. Lundborg, Cs. & Kabir, ZN. 2009. “Impact of Health Education on Health-Related Quality of Life among Elderly Persons: Result from A Community-Based Intervention Study in Rural Bangladesh”, Health Promotion International, 24 (1):36-45.
  • Shoeibi, M., Amraii, I., Mafakheri, A.,  Karimi, A., Alahdini,V, A. 2015. Analysis of Subjective Indicators of Quality of Life in Urban Areas of Iran (Case: Sonqor City), Journal of Research in Humanities and Social Science, 39-46.
  • Slavuj, L. 2011. Urban Quality of Life – a Case Study: the City of Rijeka, HRVATSKI GEOGRAFSKI GLASNIK, PP 99-110.