تحلیل سیستم شهری استان چهار محال و بختیاری (2016-1956)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

در کشور ایران نیز همانند کشورهای درحال‌توسعه، تمرکز بیش‌ازحد سرمایه‌های ملی و فرصت‌های شغلی باعث افزایش جاذبه‌های شهری و بروز مهاجرت‌های بزرگ از روستاها، شهرهای کوچک و متوسط به مراکز سیاسی و منطقه‌ای شده است که موجب ایجاد پدیده نخست شهری و افزایش تعداد شهرها گردیده است. با توجه به اهمیت موضوع، تحقیق حاضر باهدف ارزیابی و تحلیل سیستم شهری استان چهارمحال و بختیاری طی دوره 1956 الی 2016 صورت پذیرفته است. روش تحقیق بر اساس هدف کاربردی با ماهیت توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق تمام 40 سکونتگاه شهری استان چهارمحال و بختیاری طی دوره 1956 تا 2016 می‌باشد. شاخص‌های به‌کاررفته در تحقیق مشتمل بر نخست شهری، تمرکز شهری، توزیع متعادل و الگوی پراکنش سکونتگاه‌های شهری می‌باشد. در مجموع، نتایج شاخص‌های ارزیابی نخست شهری نشان می‌دهند که سیستم شهری استان چهارمحال و بختیاری طی دوره 2016-1956 به سمت عدم تعادل و تسلط نخست شهری در حرکت می‌باشد. نتایج شاخص تمرکز هرفیندال نشان می‌دهد که میزان تمرکز در سیستم شهری استان از سال 1956 تا سال 2016 روند کاهشی داشته و به سمت تعادل در حرکت می‌باشد. نتایج مدل حد اختلاف طبقه‌ای حاکی از ایجاد اختلاف در طبقات جمعیتی شهرها درگذر زمان و فاصله گرفتن شهر اول استان از شهر دوم و سایر شهرها است. نتایج ضریب آنتروپی بیانگر متعادل شدن توزیع فضایی جمعیت در سیستم شهری استان چهارمحال و بختیاری است. نتیجه تحلیل نزدیک‌ترین همسایگی نیز بیانگر الگوی تقریبا یکنواخت توزیع سکونتگاه‌های استان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An analysis of the urban system of Chaharmahal and Bakhtiari province (1956-2016)

نویسنده [English]

  • faramarz montazer
MA of university of mohaghegh ardabili
چکیده [English]

In country of Iran also like developing countries, Excessive concentration of national capital and job opportunities has been Cause of increase urban attractions and the emergence of great migrations from villages, small and medium-sized cities to political and regional centers that have created urban primacy phenomenon and an increase in the number of cities. Regarding the importance of the subject, this study was conducted with the aim of evaluating and analyzing the urban system of Chaharmahal and Bakhtiari province during the period 1956 to 2016. The research method is based on the applied purpose with descriptive-analytic nature. The statistical population of the research is all 40 urban settlements of Chaharmahal and Bakhtiari province during the period 1956 to 2016. Indicators used in research include urban primacy, urban concentration and balanced distribution and dispersion patterns of urban settlements. In sum, the results of urban primacy evaluation indexes shown that the urban system of Chaharmahal and Bakhtiari province during the period of 1956-2016 is moving towards the imbalance and urban primacy dominance. The results of the Herfindahl Concentration Index show that concentration in the urban system of the province has been decreasing from 1956 to 2016 and is moving toward balance. The results of the class difference method indicate the difference in the population classes of cities over time and increase the distance of the first city of the province from the second city and other cities. The results of the entropy coefficient show the balancing of spatial distribution of population in the urban system of Chaharmahal and Bakhtiari province. The result of the analysis of the nearest neighbor also indicates a roughly uniform distribution of the settlements in the province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban system
  • urban primate
  • urban concentration
  • balanced distribution
1-      Amanpur, S. Ahmadi, R. Monfared, S and Torabi, Z. (2013): an Investigation of Primate City Formation Process in Khuzestan Province in 1956–2011. Socio Economic History Studies.  2 (1). PP 19-50.
2-      Babaie, H R. Afaghpur, A and Faraji, A. (2016): Analysis of spatial organization and Changes of the Iranian-Islamic cities system (case study; Qazvin province). Journal of Studies on Iranian-Islamic City. 6 (24). PP 43-63.
3-      Dadfar, S and Azimi, N. (2013): Evolution of urban system in Mazandaran province during 1956-2011. International Research Journal of Applied and Basic Sciences. 4 (8). PP 2236-2245.
4-      Davis, J C and Henderson, J V. (2003): Evidence on the political economy
of the urbanization process. Journal of Urban Economics. 53. PP 98–125.
5-      Deng, J S. Wang, K. Hong, Y and Qi, J G. (2009): Spatio-temporal dynamics and evolution of land use change and landscape pattern in response to rapid urbanization. Landscape and Urban Planning. 92. PP 187–198.
6-      Dolui, S. (2017): Rank-Size Distribution and Primate City Characteristics in India and its Relationship with Economic Development: A Spatio-Temporal analysis of four Indian states (West-Bengal, Andhra Pradesh, Kerala, Uttar Pradesh). Scholars Journal of Arts, Humanities and Social Sciences. 5 (9B). PP 1234-1249.
7-      Ghaibi, M and Jajarmi, K. (2011): Investigation and analysis of changes in the urban system of Tehran province during 1976 to 2006. Quarterly of new Attitudes in human geography. 3 (3). PP 27-42.
8-      Ghanbari, M. Ajza Shokuhi, M. Rahnama, M R and Kharazmi, O A. (2016): An Analysis on the Price of Urban Land in Iran’s Provinces during 2001 to 2011. The Scientific-Research Quarterly Journal of Urban Economics and Management. 4 (14). PP 81-102.
9-      Hajipur, K and Zabardast, E. (2005): Investigating, analyzing and presenting a model for the urban system of Khuzestan province. Honar-Ha-Ziba Memari-VA-Shahrsazi. 23. PP 5-14.
10-  Hekmatnia, H and Musavi, N. (2013): Application of the model in geography with emphasis on urban and regional planning. Azad Peyma Publisher. Third edition. Tehran.
11-  Karimi, A. Purtaheri, M and Ahmadi, H. (2017): Analysis of the Spatial Organization and the Kurdistan Region of Urban Systems and Urban Systems Development Model. Haft Hesar: Journal of Environmental Studies. 5 (19). PP 31-52.
12-  Khalili Araghi, M. Nobahar, E and Kabiri Renani, M. (2018): Effective Factors on the Growth of Provinces of Iran: A Spatial Panel Approach. Iranian Economic Review. 22 (1). PP 187-213.
13-  Khazaee, M. Razavian, M T. Abdi, J and Darabi, S. (2015): Analysis of Urban System in Iran after the Islamic Revolution. Journal of Applied Environmental and Biological Sciences. 5 (11S). PP 238-245.
14-  Maqsoodpoor, M A. (2016): The Impact of Service Sector on Forming Primate City Phenomenon in Khuzestan Province. A Quarterly Journal of Urban Economics and Management. 4 (16). PP 17-32.
15-  Mohammadi, J and Rostami, E. (2016): Analysis of changes in the urban hierarchy Zanjan province period 1355 – 90. Geography Planning of Space Quarterly Journal. 6 (20). PP 1-16.
16-  Montgomery, M R. (2008): The Urban Transformation of the Developing World. Science. 319. PP 761-764.
17-  Nazmfar, H. (2012): an analysis of urban system with emphasis on entropy model
(Case study: the cities of East Azerbaijan Province). Indian Journal of Science and Technology. 5 (9). PP 3340-3344.
18-  Pacione, M. (2005): Urban Geography A Global Perspective. Routledge. Second Edition. London and New York.
19-  Sangi, A. (2001): a Survey of Urban Hierarchy System with Emphasis of Systematic Relations between Cities (Case Study: Ardabil Province). World Applied Sciences Journal. 14 (9). PP 1353-1358.
20-  Seifolddini, F. Pourahmad, A and Mansourian, H. (2014): Spatial-temporal Urban Growth Patterns in Iran. Journal of Civil Engineering and Architecture Research. 1 (1). PP 45-59.
21-  Shamaei, A and Hajinejad, S. (2014): Spatial Analysis of Khorasan Urban Network (1956- 2011). Journal of Geography and Regional Development (Peer-reviewed Journal). 12 (22). PP 15-18.
22-  Statistical Center of Iran. Population and housing Census of 1956-1966-1976-1986-1996-2006 and 2016.
23-  Taghvaie, M and Mousavi, N. (2009): A Criticism on Urban Primacy Determination indexes and providing a new index (with An Overview on Urban primacy indexes in Iran). Journal of Geography and Environmental Studies. 1 (1). PP 25-34.
24-  Taghvaie, M and Saberi, H. (2010): an analysis of Iran urban systems during the period of 1335 (1956) to 1385 (2006). Urban Regional Studies and Research. 2 (5). PP 55-76.
25-  Tsai, Y H. (2005): Quantifying Urban form: Compactness Versus Sprawl. Urban Studies. 42 (1). PP 141-161.
26-  United Nations. (2014): World Urbanization Prospects. Highlights. Economic and Social Affairs. New York.
27-  Zabardast, E. (2007): the investigation of changes of the urban primacy in Iran. Honar-Ha-Ziba Memari-VA-Shahrsazi. 29. PP 29-38.