تحلیلی بر شهر دوستدار سالمند در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه شهید بهشتی تهران

2 مدرس دانشگاه

چکیده

چکیده
شهر دوستدار سالمند به‌عنوان رویکردی جدید در شهرسازی از سوی سازمان بهداشت جهانی معرفی شده است. بر اساس رویکرد این سازمان، شهرهای دوستدار سالمند شامل آن دسته از فضاهای شهری می‌شوند که توزیع خدمات عمومی در آن‌ها به‌گونه‌ای است که حداکثر تناسب با نیازها و محدودیت‌های افراد سالمند را دارد. علاوه بر این، در چنین شهرهایی توجه به نیازهای افراد سالخورده به‌مثابه ضرورتی در شاخص‌های فرهنگی و تعاملات بین فردی، مدنظر قرار می‌گیرد. در این تحقیق با روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از منابع علمی موجود درصدد بررسی و تحلیل مفهوم شهر دوستدار سالمند شدیم. با توجه به تحلیل مطالب موجود در این تحقیق به نظر می‌رسد که در راستای تحقق شهر دوستدار سالمند در ایران تلاش‌هایی صورت گرفته ولی هنوز تا ساخت و ایجاد کامل فضاهای شهریِ متناسب با سالمندان، فاصله‌ای وجود دارد که باید هر چه سریع‌تر این شکاف پر گردد.
واژگان کلیدی: شهر، سالمند، فضای شهر.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of age-friendly city in Iran

نویسندگان [English]

 • mostafa khazaee 1
 • Mojtaba Amani 2
 • Masoud Davarpanah 2
1 lecturer of university
2 teacher
چکیده [English]

Abstract
Age-friendly city as a new approach in urban planning has been introduced by the World Health Organization. According to the organization's approach, the aged-friendly cities include those urban spaces that distribute public services in such a way that they are as close as possible to the needs and limitations of the elderly. In addition, in such cities, attention is paid to the needs of the elderly as a requirement for cultural indicators and interpersonal interactions. In this research, using descriptive-analytical method and using available scientific resources, we tried to analyze and analyze the concept of the Elderly City. According to content analysis in this study it appears that attempts have been made in order to fulfill the age-friendly city. But there is still a gap that needs to be completed as soon as possible to build and complete urban spaces suitable for the elderly.
Key words: city, elder, city space.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Key words: city
 • elder
 • city space
 • ایرانشاهی، ایوب (1394) خیابان چهارباغ طراحی شهری بر اساس معیارهای شهر دوستدار سالمند، عباسی اصفهان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته شهرسازی گرایش طراحی شهری، دانشگاه هنر اصفهان.
 • سیف زاده، علی (1387) مشخصه‌های اقتصادی، اجتماعی، جمعیتی و سلامت روانی در کهن‌سالی (مورد شناسی شهر آذرشهر)، مجله جمعیت، شماره 63 و 64.
 • غفاری، شیرین (1384) بررسی وضعیت اشتغال بازنشستگان و عوامل مؤثر بر آن، وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، سازمان بازنشستگی کشوری. 
 • کرمی متین، بهزاد، رضایی، ستار، سیروس علی نیا، فرامرز شااحمدی و علی کاظمی کریانی (1392) سالمندی در ایران 1410، هشداری برای نظام سلامت. فصلنامه تب و تزکیه، شماره 2 .
 • کلانتری عبدالحسین، نصر اصفهانی، آرش و هاشم آرام (1392) نوشتارهایی در باب عدالت در شهر، تألیف، مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران .

 

 • Alley, D., Liebig, P., Pynoos, J., Banerjee, T., & Choi, I. (2007). Creating elder-friendly communities: Preparations for an aging society. Journal of Gerontological Social Work. 49, 1–18.
 • Bureau; Washington. Population Bulletin, Vol. 60, No. 1: 3-40.
 • Carmona, M., Heath, T., Oc, T., & Tiesdell, S. (2012). Public places-Urban spaces. London: Routledge.
 • Fitzergald, K., Caro, F. (2013). An Overview of Age-Friendly Cities and Communities around the World. Journal of aging and social policy. Vol 26: pp 1–18.
 • Hosseini, H. (2012). The transition to old age in Muslim countries: trends and policy requirements. Population Quarterly, Vol. 80, No. 21-46. [In Persian].
 • Kinsella, K., & Phillips, D. (2005). Global Aging: The Challenge of Success. Population Referenc
 • Lee, Y., Hwang, J., Lim, S., Lee, H., Tai Kim, J. (2012). Identifying Space Planning Guidelines for Elderly Care Environments from the Holistic Health Perspective: Korea, International Symposium on Sustainable Healthy Building.
 • Lunefeld B. (2002). The aging male: demographics and challenges. World journal of urology. 20(1): 11- 16.
 • Martin, L. G., & Samuel, P. (1994). Demography of aging. Washington, D.C: National Academies Press.
 • Pourjafar, M. R., Taghvaee, A. A., Bemanian, M. R., Sadeghi, A. R., & Ahmadi, F. (2010). Effective Environmental Aspects of Public Spaces Formation to Achieve Successful Aging with Emphasis on Elderly Preferences of Shiraz. Salmand, Vol. 5, No. 1: 22-34. [In Persian].
 • Sam Aram, E., & Ahmadi Beni, Z. (2007). The Investigation Effective Value Factors in Elderly Situation Within Their Family. Salmand, Vol. 2, No. 2: 269-279. [In Persian].
 • World Health Organization. (2007). Global Agefriendly Cities: A Guide.
 • Zafian, T. (2000). Improving Transportation Access to Health Care: Addressing the Needs of the Elderly, Submitted to the Center of Transportation Studies in Partial.