انقلاب اسلامی ایران و تاثیرگذاری آن برجهان تشیع

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

سرفاریاب

چکیده

روشن است که با پیروزی انفلاب اسلامی ایران در سال 1357 و رخدادهای پس از ان که بیشتر متاثر از پیروزی انقلاب بودند، تشیع به یکی از عوامل مهم و تاثیر گذار دنیای ژئوپلیتیک تبدیل شد. تشکیل یک حکومت شیعی با رهبری علمای دینی در کشوری بزرگ و با اکثریت شیعه، هرگز در گذشته روی نداده بود. به این ترتیب، انقلاب ایران کانون توجهی برای زنده کردن و رواج هویت دینی شیعیان و حتی در نگاهی کلی تر، هویت دینی مسلمانان پدید اور و تشیع و اسلام را در قلب حوادث و اخبار جهانی قرار داد.
بی شک انقلاب اسلامی ایران یکی از مهمترین و برجسته ترین انقلاب های جهان در سده اخیر به شمار می رود. انقلاب یک جریان محدود و بسته نیست که صرفا در بخشی از امور مدیریت کشور، تحولی ایجاد کرده باشد بلکه یک تحول بنیادین همه جانبه است. تا زمانی که تمام جنبه های یک تحول بنیادین شکل نگیرد، هرگز انقلابی روی نمی دهد. انقلاب اسلامی نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ یعنی در جریان انقلاب، تمامی ارکان اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی حاکم بر رژیم گذشته، دچار دگرگونی ریشه ای شده است.
اسلام محور اصلی انقلاب اسلامی ایران بوده و مکتب تشیع با محتوای غنی و ارزشمندش، پشتوانه اساسی عقیده و هدف این انقلاب به شمار می رود.
در جریان این مقاله ابتدا برای روشن شدن بحث، مفاهیمی چون انقلاب، اسلام، انقلاب اسلامی و شیعه به عنوان کلیدی ترین واژه های متن، توضیح داده شده و در ادامه به تحلیل عملکرد تشیع در انقلاب اسلامی و بلعکس انقلاب اسلامی بر تشیع پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Islamic Revolution of Iran and its impact on the Shiites

نویسنده [English]

 • B Kh
S
چکیده [English]

Obviously, with the victory of the Islamic Revolutionary Guard of Iran in 1357 and subsequent events that were most affected by the victory of the revolution, Shi'ism became one of the most important and influential factors in the geopolitical world. The formation of a Shiite government led by religious scholars in a large country with a Shi'a majority has never occurred in the past. In this way, the Iranian revolution focused on the resurgence of Shiite religious identity and, even more generally, the Muslim religious identity of Shiism and Islam at the heart of the events and world news.
Undoubtedly, the Islamic Revolution of Iran is one of the most important and most prominent revolutions in the world in the last century. The revolution is not a closed process, which has only revolutionized a part of the country's administration, but is a fundamental all-out transformation. Until all aspects of a fundamental transformation take shape, there will never be a revolution. The Islamic Revolution is no exception to this rule; in the course of the revolution, all the social, cultural, political, and economic pillars of the past regime have undergone a radical transformation.
Islam is the main focus of the Islamic Revolution of Iran, and the Shi'a school, with its rich and valuable content, is the backbone of the belief and the goal of this revolution.
In the present article, in order to clarify the discussion, the concepts of revolution, Islam, the Islamic Revolution and Shi'a as the key words of the text are explained in order to clarify the discussion. In the following, the analysis of Shiite function in the Islamic Revolution and the reversal of the Islamic Revolution to Shiism are discussed. .

کلیدواژه‌ها [English]

 • Islamic Revolution
 • Islamic Republic of Iran
 • Imam Khomeini (RA)
 • Islamic world of Shiism and Awakening
 • قران کریم
 • نهج البلاغه
 • سخنرانی های رهبری
 • منصور، جهانگیر(1394) قانون اساس جمهوری اسلامی ایران، ناشر: دوران
 • شمیم معرفت(فصلنامه کمک اموزشی مربیان عقیدتی سیاسی)، شماره 26، 1390
 • مرتضی، مطهری(1390) خدمات متقابل اسلام و ایران، انتشارات صدرا
 • فاضلی نیا، نفیسه، ژئوپلیتیک شیعه و نگرانی غرب از انقلاب اسلامی، قم، موسسه شیعه شناس، چاپ اول، 1386
 • طباطبایی، سید محمد حسین، شیعه در اسلام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دهم،1374
 • حسین زاده، حامد و نظری، ابوذر(1394) ایران و جغرافیای سیاسی شیعیان، نشر کیسان
 • ابن شعبه حرانی، حسن، تحف العقول، ترجمه احمد جنتی، تهران، امیرکبیر، 1367
 • جوادی املی، عبدالله، شریعت در ادینه معرفت، تهران، مرکز نشر فرهنگی رجاء، 1373
 • فولر، گراهام و رند رحیم، فراتک.(1382) هویت شیعه، ترجمه خدیجه تبریزی، فصل نامه شیعه شناسی، شماره3.
 • مطهری، مرتضی(1368) تحلیلی بر انقلاب اسلامی، چاپ پنجم، قم: انتشارات صدرا
 • امرایی، حمزه(1382) انقلاب اسلامی ایران و جنبش های معاصر. تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی دانشگاه شهید بهشتی، چاپ اول
 • حافظ نیا، محمدرضا(1384) بررسی وضعیت جغرافیای سیاسی و زئوپلیتیک در ایران، فصلنامه علوم سیاسی، سال هشتم ، شماره 30
 • محمدی، منوچهر(1378) تحلیلی بر انقلاب اسلامی، تهران: انتشارات امیر کبیر
 • عمید زنجانی، عباسعلی(1377) انقلاب اسلامی و ریشه های ان، ترجمه، نشر کتاب سیاسی
 • دهقان، حمید(1384) انقلاب اسلامی نقطه عطفی در تاریخ، قم: مدین
 • پروفسور دی یر دورتیگته، روزنامه ایران ، 1391،ص12
 • طاهری، سید مهدی(1388) باز خوانی تاثیرات انقلاب اسلامی ایران بر بیداری مسلمانان، قم: پژوهشگاه بین المللی المصطفی، پژوهشکده مطالعات منطقه ای.
 • متقی زاده، زینب(1384) جغرافیای سیاسی منطقه خلیج فارس، قم: نشر موسس شیعه شناسی
 • تلاشان، حسن(1389) دورنمای جغرافیای سیاسی شیعیان در عراق، فصل نامه شیعه شناسی، شماره 31
 • نصری، محسن، 1393، ایران، دیروز، فردا تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران، نشر معارف
 • دهقانی فیروز ابادی، سید جلال(1387) تاثیرات منطقه ای و بین المللی انقلاب اسلامی ایران، انقلاب اسلامی ایران تهران: سمت