ارزیابی حقوقی و قانونی بهبود عملکردهای محله ای راه ری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه برنامه ریزی ، طراحی شهری و منطقه ای ، دانشکده معماری و شهرسازی ، دانشگاه شهید بهشتی تهران

2 پژوهشگر دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده

بهبود عملکرد محله ای در ایران با بهره گیری از قوانین شهری که در قالب مشارکت نهاد ها و سازمان های محلی مورد توجه بوده است چنانچه این مشارکت و تغییر در بهبود آن به نفع ساکنان محلی و فرصتی بهتر برای دست یابی به جامعه ای ایده آل و متعالی است . این تحول با بهره گیری از ظرفیت های محله ای قابل انجام است و نقش بازیگران و کنشگران شهری در محله را ضروری می سازد در پژوهش حاضر ، به لحاظ نوع هدف کاربردی ، به لحاظ ارزیابی و تحلیل قوانین توصیفی – تحلیلی می باشد به منظور بررسی بهبود عملکردی محله ی راه ری با استفاده از قوانین و مقررات شهرسازی ، از اسناد حقوقی و قانونی و منابع معتبر علمی چاپی و الکترونیکی استفاده شده است . هم چنین به منظور تجزیه و تحلیل داده های مورد نظر از روش تحلیل محتوای قوانین بهره گرفته شده است. با توجه به بررسی های به عمل آمده قوانین و مقررات شهرسازی در قالب نقش تسهیل گر و سازنده ای می تواندچالش های و موانع حقوقی و قانونی تحقق ِ بهبود عملکردی محله ی راه ری در بستر نظام حقوقی ایران را با فراهم کردن ساز و کارهای لازم و پیش نیازها و زیرساخت ها به صورت منسجم ، عملکرد مقررات و قوانین در حوزه های آلودگی های صوتی ، هوا ، حفاظت از محیط زیست و تجدید نظر در اجرای قوانین عملکرد محله را در بهبود بخشید .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Legal and legal evaluation of performance improvements Neighborhood rahray

نویسندگان [English]

  • sina salmanzadeh 1
  • taghi ghasemsharifi 2
1 s.sal
2 SHPhD Researcher, Islamic Azad University, South Tehran Branch
چکیده [English]

Improvement of neighborhood performance in Iran by utilizing urban laws that have been considered in the framework of the participation of local institutions and organizations if this partnership and its improvement are beneficial to local residents and a better opportunity to reach an ideal society and Transcendental. This transformation can be accomplished through utilization of neighborhood capacities and the role of actors and urban actors in the neighborhood. In the present study, in terms of the type of target, it is desirable to evaluate and analyze the descriptive-analytical rules. Roads' performance is governed by law and regulations of urban planning, legal and legal documents, and authoritative scientific and printed materials. Also, for analyzing the data, the content analysis method has been used. According to the studies carried out, urban planning laws and regulations, in the form of facilitating and constructive role, can address the legal and legal obstacles to realization of road improvement in the context of the legal system of Iran by providing the necessary mechanisms and Coherent prerequisites and infrastructure, improve the performance of regulations and regulations in areas of noise pollution, air pollution, environmental protection and revision of enforcement of neighborhood performance laws.

کلیدواژه‌ها [English]

  • rahray neighborhood
  • improve performance
  • legal assessment

1          9-منابع 

1-تقی زاده ، صفر ، (1393)، گزیده از قوانین و مقررات شهرسازی ، انتشارات آزاد پیما ، تهران .
2-کاظمیان ، غلامرضا ، باقری ، هانیه ، شجاعی ، مرضیه ،  (1393)، بررسی میزان حمایت از مفهوم تاب آوری شهری در قوانین شهری ، کنفرانس ملی شهرسازی ، مدیریت شهری و توسعه ی پایدار ، تهران .
3-صرافی ، مظفر ،عبداللهی ، مجید،  (1387)، تحلیل مفهوم شهروندی و ارزیابی جایگاه آن در قوانین ، مقررات و مدیریت شهری کشور ، نشریه پزوهش های جغرافیایی ، شماره 63 ، بهار ، صص 134-115.
4-کاظمیان ، غلامرضا ، (1381)، شناخت و ارزیابی مقدماتی اسکان غیر رسمی در قوانین شهری ایران ، نشریه هفت شهر ، شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری .تهران
5-کاظمیان ، غلامرضا ، صالحی ، اسماعیل ، ایازی ، سید محمد ، نوذر پور ، علی ، ایمانی جاجرمی ، حسین ، سعیدی رضوانی ، نوید ، عبداللهی ، مجید ،(1392)، مدیریت شهری ، جلد اول ، مبانی و حوزه ها ، انتشارات تیسا
6-صالحی ، اسماعیل ،(1382)، بررسی قوانین و مقررات شهرسازی در شکل گیری شهر خوب ، رساله ی دوره ی دکترای شهرسازی ، اساتید راهنما : دکتر منوچهر طبیبیان ، مهندس احمد سعید نیا ، دانشکده هنرهای زیبا ، دانشگاه تهران .
7-اردشیری ، مهیار ، (1379)، تنگناهای قوانین و مقررات شهرسازی ، فصلنامه شهر ، شماره 16 ، صص 15-6.
8-افشار نادری ، علیرضا ، (1379)، پایه های حقوقی و مقررات شهرسازی ، فصلنامه شهر ، شماره 16 ، صص 21-16.
9-منصور ، جهانگیر ، (1383)، مجموعه قوانین و مقررات شهر و شهرداری ، نشر دیدار ، تهران .
10-خداوردی ، پوریا ، معززی مهر طهرانی ، امیر محمد ، (1395)، بازآفرینی شهری مدل برنامه ریزی و مدیریت جریان زندگی ، انتشارات آزاد پیما.
11-مشهدی زاده دهاقانی ، ناصر ، (1390)، تحلیلی از ویژگی های برنامه ریزی شهری در ایران ، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران ،
12-صرافی ، مظفر ، شالی ، محمد ، محمد نژاد ، علی ، اسکندری ثانی ، محمد ، خدابخشی ، زهرا ، سلیمانی ، منصور ، (1394)،پایداری شهر ایرانی ؛ کندوکاو در چالشها و نقش برنامه ریز توسعه ی شهری   ، انتشارات نشر علم ،
13-محمدی ، علیرضا ، (1395)، برنامه ریزی محله ای (مبانی ، اصول و روش ها)، انتشارات دانشگاه محققی اردبیل .
14-عزیزی ، محمد مهدی ، (1388)، تراکم در شهرسازی اصول و معیارهای تعیین تراکم شهرسازی ، انتشارات دانشگاه تهران .
15-بحرینی ، سید حسین ، (1393)، تجدد فراتجدد و پس از آن در شهرسازی ، انتشارات دانشگاه تهران.
16-مدرس ، علی ، جی بون ، کرستوفو ،(1393)،شهر و محیط زیست ، مترجم : منوچهر طبیبیان ، انتشارات دانشگاه تهران .
                                                                                                                  17-مرکز آمار ایران ، 1395،
18-طرح محیط پایدار ، (1386)، طرح راهبردی ، طرح تفصیلی ویژه و طراحی شهری بافت فرسوده (مسئله دار)، شهر قزوین ، کارفرما : شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران .