بررسی برنامه ریزی راهبردی شهر اهواز با تأکید بر رویکرد توسعه ی پایدار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه شهرسازی ، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی اهواز ، اهواز ، ایران

2 استاد یار ، گروه شهرسازی ، واحد اهواز ، دانشگاه آزاد اسلامی اهواز ،، اهواز، ایران

چکیده

قرن بیستم باید قرن شهری شدن دانست چنانچه توسعه ی شهرنشینی در قرن حاضر هم چنان به صورت ناپایدار همراه تغییر و تحولاتی است به واسطه ی ماهیت درونی خودشان و تحولات ایجاد شده در عرصه های مختلف جامعه با متغییرهای بسیاری در گیر است .برای هدایت روند توسعه ی شهرها به گونه ای پایدار ، باید با بررسی نظام یافته و سیستماتیک ، اندرکنش میان این متغییرها را شناخت و به درستی تحلیل نمود از آنجایی که جوامع شهری، با توجه به شرایط کنونی برای نیل به برنامه ریزی راهبردی سعی در تحقق ابعاد توسعه ی پایدار است و بستر سازی مناسب برای تغییر سمت و سوی برنامه ریزی به اهدف توسعه ی پایدار باشد روش تحقیق در مقاله ی حاضر با رویکرد توصیفی – تحلیلی است و مراجعه به منابع معتبر کتابخانه ای و الکترونیکی و تحقیقات میدانی داده ها گرد آوری شد . توسعه ی پایدار به عنوان« متغییر مستقل» و شاخص های زیست محیطی ، اقتصادی ، اجتماعی«متغییر وابسته» مد نظر بوده است. با روش برنامه ریزی استراتژیک کمی( ابزاری برای تحلیل سیستماتیک محیط داخلی و خارجی ) و در قالب تکنیک سوات مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است . نتایج تحقیق نشان می دهد : شهر اهواز به منظور تحقق توسعه ی پایدار در آن بوسیله عوامل خارجی در بن بست بوده و در واقع می توان بیان داشت ، باید با بستر سازی مناسب توسعه ی پایدار را در شهر اهواز با تصویب قوانین لازم تحقق یابد با برنامه ریزی مناسب و گسترش سرمایه گذاری در زمینه های اشتغال و آموزش، افزایش کیفیت زیستی و بصری موجبات تقویت عوامل خارجی می شود و با آموزش های شهروندی و تبلیغات در جهت مشارکت برای بهسازی و نوسازی بافت های ناپایدار و ناکارآمد موجبات تقویت عوامل داخلی شد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategic planning of Ahwaz city with emphasis on sustainable development approach

نویسندگان [English]

  • hamdollah ghasamirad 1
  • koroush lotfi 2
1 gh
2 lotfi
چکیده [English]

The twentieth century has become a century of urbanization. If the development of urbanization in the present century is still unsustainably associated with change, it is due to its internal nature and the changes that have been made in various areas of the society with many variables. To guide the development process Cities must be sustainable in a systematic and systematic way, understanding and analyzing the interactions between these variables, since urban communities are trying to achieve sustainable development dimensions according to the current situation in order to achieve strategic planning. And appropriate placement to change the direction of planning to the goals of development The method of research in this article is descriptive-analytic approach and reference to reliable library and electronic resources and field research data was gathered. Sustainable development has been considered as an "independent variable" and the environmental, economic, and social indicators of the "dependent variable". A quantitative strategic planning method (a tool for systematic internal and external environment analysis) has been analyzed in the SWAT technique. The results of the research show that Ahwaz has been in a stalemate in order to achieve sustainable development in it by external factors and it can be stated that it should be implemented with proper development of sustainable development in Ahwaz city with the adoption of necessary rules. Proper planning and expansion of investment in employment and training, increasing the quality of life and biology will strengthen the external factors, and by promoting citizenship education and advertising to contribute to the improvement and modernization of unsustainable and inefficient tissues, it has strengthened internal factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic Planning
  • Sustainable Development
  • Ahvaz City
مهدی زاده ، جواد ، 1382 ، امکانات و محدودیت های کاربرد برنامه ریزی راهبردی در ایران ، فصلنامه مدیریت شهری، تابستان ، شماره 14.،صفحات 55-48
2-حاجی نژاد ، علی ، یاری ، منیر ، 1392 ، برنامه ریزی راهبردی اکوتوریسم با استفاده از مدل ترکیبی TOPSIS-SWOT مورد پارک جنگلی بلوران کوهدشت، مجله جغرافیا وتوسعه ، پاییز، شماره 32،صفحات 191-177
3-بدری، سید علی ، نعمتی، مرتضی، 1388،برنامه ریزی راهبردی توسعه اقتصادی با رویکرد مشارکتی مطالعه موردی : بخش مرکزی شهرستان لنگه،مجله پژوهش های جغرافیای انسانی،تابستان،شماره 68،صفحات 84-69.
4-هادیانی،زهره،احدنژاد،محسن،کاظمی زاد،شمس الله،قنبری، حکیمه، 1391،برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری براساس تحلیل SWOTمطالعه موردی شهر شیراز، مجله جغرافیا  و برنامه ریزی محیطی، پاییز،شماره 47،صفحات 132-111.
5-حسینی ، هادی ، حاتمی نژاد ،حسین،قدرتی،حسین،1389،برنامه ریزی راهبردی توسعه ی پایدار شهر سبزوار، مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای ، پاییز و زمستان ، ، شماره 15، صفحات 150-117.
6-اسلامی، غلامرضا، 1381.مواجهه با مشکلات و توسعه درونزا، نشریه صفه ، ،دانشگاه شهید بهشتی،تهران، شماره34
7-رحمانی،صفت ا..، 1374،آشنایی با توسعه پایدار،ماهنامه علمی اجتماعی و اقتصادی جهاد ، شماره 172-173،.
8-عزیزی،محمد مهدی، 1380، توسعه شهری پایدار،نشریه صفه،شماره33،دانشگاه شهید بهشتی ، تهران،.
9-کاظمی،مهدی، 1383، مدیریت گردشگری ،انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،.
10-حکمت نیا ، حسن ، موسوی ، میر نجف ، 1392 ، کاربرد مدل در جغرافیا با تأکید برنامه ریزی شهری و ناحیه ای ، چاپ سوم ، انتشارات آزاد پیما .
11-برایسون ، جان ، 1382،  برنامه ریزی استراتژیک برای سازمان های دولتی و غیر انتفاعی ، ترجمه عباس منوریان ، انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
12-سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح ، 1384، شهر اهواز.
13-حسینی نسب ، ح ، راشدی ، ح ،1388،  ارائه ی رویکردی تلفیقی به منظور افزایش اثر بخشی برنامه ریزی راهبردی در سازمان های دولتی ، مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت راهبردی ، گروه مشاوران مدیریت ناب ، تهران.
14-حسینی ، هادی ، حاتمی نژاد ، حسین ، قدرتی ، حسین ، 1389،برنامه ریزی راهبردی توسعه ی پایدار شهر سبزوار ، مجله ی جغرافیا  و توسعه ناحیه ای ،شماره 15، صص 117-150.
15- Almenainger, 2001,STRATEGIC PLANNING: A TEN-STEP GUIDE*