ارزیابی شاخص های کمی در سکونتگاه های غیر رسمی با استفاده از فن سوات مطالعه موردی : محله اسلام آباد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه برنامه ریزی ، طراحی شهری و منطقه ای ، دانشکده معماری و شهرسازی ، دانشگاه شهید بهشتی تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری ، دانشکده معماری و شهرسازی ، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی، تهران ، ایران

3 دانشجوی دکترا، گروه شهرسازی ،دانشکده عمران ، هنر و معماری ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم تحقیقات تهران ، ایران

چکیده

یکی از مشکلاتی که کشورهای در حال توسعه در محلات و مناطق شهری خود با آن مواجه هستند ، سکونتگاه های غیر رسمی می باشد ، در کشور ما نیز اسکان غیر رسمی با رشدی سریع تر از رشد شهرنشینی به تعبیری رسمی ، مواجه بوده است ؛ برآورد می شود که یک پنجم جمعیت شهری در اینگونه سکونتگاه ها مستقر باشند ، رشدی که با مهاجرت از روستاها به شهرهای کوچک و بزرگ را تشکیل می دهد و کمبود اساسی در شاخص کمی این گونه سکونتگاه ها مشاهده می شود ، بدین ترتیب مقاله ی حاضر با روش توصیفی – تحلیلی و با افزایش کیفیت زندگی در سکونتگاه های مزبور برای تحلیل داده ها و جهت گردآوری اطلاعات در قسمت مفاهیم ، دیدگاه ها و مبانی نظری مرتبط با موضوع تحقیق استفاده شد و با مراجعه به طرح های توسعه ی شهری معیارها و شاخص های کمی استخراج شده است ، نتایج پژوهش در جدول ترکیبی ارزیابی و سنجش سوات نشان می دهد : به جهت افزایش کیفیت زندگی در سکونتگاه غیر رسمی محله اسلام آباد ، با توزیع مجدد جمعیت و ارائه تسهیلات جهت نوسازی و بهسازی محله و...ارائه داد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of quantitative indicators in informal settlements using swot Technique Case study: Islamabad neighborhood

نویسندگان [English]

  • sina salmanzadeh 1
  • shima tezar 2
  • neda eskandari 3
1 s.sal
2 sh
3 ns
چکیده [English]

One of the problems that developing countries face in their neighborhoods and urban areas is informal settlements, in our country there has also been an informal settlement with a more rapid growth than urbanization has been officially interpreted. That one-fifth of urban population is located in such settlements, the growth that is formed by migrating from villages to small and large cities, and a fundamental shortage is observed in the small index of such settlements, thus, the present article is descriptive - Analyzing and increasing the quality of life in these settlements for analyzing data and for collecting information in section M Omid, theoretical views and theoretical foundations related to the research topic were used and referring to urban development plans, quantitative criteria and indicators were extracted. The results of the research in the combined table of Swat assessment and assessment show that: for improving the quality of life in The informal settlement of the neighborhood of Islamabad, by redistributing the population and providing facilities for the renovation and improvement of the neighborhood and ...

کلیدواژه‌ها [English]

  • Informal settlements
  • quantitative indicators
  • Islamabad neighborhood
  • Swot technique
امکچی، حمیده(1381)، ابزارهای حقوقی و قانونی موثر بر برون فکنی جمعیت و بروز حاشیه نشینی در برنامه های پنجساله توسعه اقتصادی –اجتماعی کشور،در فصلنامه هفت شهر،سال سوم،شماره نهم و دهم ،پاییز و زمستان 1381 ،صص64-56.
اسکندری، دورباطی،زهرا،(1382)، اجرای پروژه جمع آوری آلونک های منطقه شش تهران،در فصلنامه هفت شهر،سال سوم،شماره نهم و دهم،صص114-106.
اسکندری، دورباطی، زهرا(1382)، صندوق های تامین مالی خرد،نهادی برای توانمند سازی نشینی و اسکان غیررسمی (مجموعه مقالات)، دانشگاه علوم زیستی، جلداول،صص44-17.
اطهاری،کمال و دیگران(1374)،حاشیه نشینی"آثار و پیامدهای آن برشهرها ":شهروند دانستن کم درآمدها ،گزارش مرحله پنجم"نتیجه گیری و راه حل ها"،مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران.
ابراهیم زاده ، عیسی ، وارثی ، حمید رضا ، و اکبری ، محمود ،(1388) ، نقش مهاجرت های روستایی در اسکان غیر رسمی (مطالعه موردی : مترو پل اهواز ) ، مجله جغرافیا و توسعه دانشگاه زاهدان ، شماره 23 ، بهار و تابستان 88.
ایراندوست،کیومرث،(1386) ، اسکان غیررسمی جلوه ای از توسعه ناپایدار شهری ، پایان نامه دوره ی دکتری در دانشگاه شهید بهشتی (دانشکده علوم زمین).
بیات،آصف(1379)، سیاست های خیابانی، ترجمه سیداسدا...نبوی چاشمی، نشر شیرازه
پیران،پرویز،(1382)، بازهم درباب اسکان غیررسمی (مورد شیرآباد زاهدان)،در فصلنامه هفت شهر ،سال سوم ،شماره نهم ودهم،پاییز وزمستان 1382،صص 24-7.
پورآقایی ، عبد الله ،(1383) ، بررسی و تحلیل اسکان غیر رسمی در شهر رشت و راهکارهای مناسب برای بهبود روند آن ، پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، دانشگاه یزد
پیران ،پرویز،(1367و1366)،شهرنشینی شتابان و ناهمگون (بخش اول تا نهم ):آلونک نشینی در تهران، اطلاعات سیاسی اقتصادی شماره 15تا 23 دی ماه 1366 تا شهریور .
صرافی،مظفر،(1381)،مهاجرت داخلی و مسئله مدیریت شهری ،با تاکید بر شرایط ایران ،در فصلنامه مدیریت شهری ،شماره10،سال سوم،صص15-6.
رئیس دانا، فریبرز،(1379)، نقد روش پدیده شناسی فقر،در مجموعه مقالات فقر در ایران،دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی.
شیخی، محمد ،(1381)، فرآیند شکل گیری و دگرگونی سکونتگاه های خود و پیرامون کلانشهر تهران:مورد پژوهشی اسلام شهر، نسیم شهرو گلستان.در فصلنامه هفت شهر ،سال سوم ،شماره هشتم،تابستان 1381،صص36تا51.
صرافی، مظفر،(1382)، بازنگری ویژگی های اسکان خودانگیخته در ایران،در جستجوی راه کارهای توانمندسازی،در حاشیه نشینی و اسکان غیررسمی(مجموعه مقالات)،دانشگاه علوم بهزیستی ،جلد دوم.
پیران ،پرویز،(1374)،آلونک نشینی در ایران:دیدگاه های نظری بانگاهی به شرایط ایران (بخش سوم)،اطلاعات سیاسی اقتصادی شماره96-95،مرداد 1374،صص125-129.
خاتم،اعظم،(1382)،حاشیه نشینی و اسکان غیررسمی در تهران:فرصت های ادغام اجتماعی،در حاشیه نشینی و اسکان غیررسمی (مجموعه مقالات)،دانشگاه علوم بهزیستی ،صص 74-61.
پیران ، پرویز ،(1383)، مسکن گروه های کم در آمد و اسکان غیر رسمی ، بی تا.
حبیبی، سیدمحسن، (1381)، نقش و جایگاه مجموعه های زیستی پیرامون شهرهای بزرگ در نظام اسکان کشور،(نمونه مطالعاتی: اسلام شهر)، در فصلنامه هفت شهر ، سال سوم،شماره هشتم.
مهندسان مشاور معماری و شهرسازی زیستا ،(1387)، طرح مطالعاتی ساماندهی و بهسازی سکونتگاه های غیر رسمی شهر اراک ، مرحله چهارم ، ویرایش دوم ، تابستان .
محمدی ، علیرضا و روستا ، مجید ،(1387) ، توسعه اجتماع – محور : ساز و کاری برای ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی فصلنامه عمران ، بهسازی شهری ( مرمت شهری ) . سال هفتم ، شماره 23-24 ، بهار و تابستان .
شاه محمدی ، پریسا ،(2005) ، حاشیه نشینی و اسکان غیر رسمی در شهر تهران ، هفتمین کنگره بین المللی هبیتات ، بمبئی ، هندوستان ، 29-31 ژانویه.
کلهرنیا ، بیژن ، (1387) ، مطالعه ارتقاء و توانمند سازی بافت های فقیر نشین شهری فرصتی برای تجدید حیات الگوهای مرسوم شهرسازی در ایران ، فصلنامه عمران ، بهسازی شهری ( مرمت شهری ) سال هفتم ، شماره 23-24 ، بهار و تابستان .
صرافی ، مظفر ، (1381) ، به سوی تدوین راهبرد ملی ساماندهی اسکان غیر رسمی ، فصلنامه هفت شهر ، سال سوم ، شماره 10-9.
لطفی ، حیدر ، میرزایی ، مینو ، عدالتخواه ، فرداد ، وزیرپور ، شب بو ، (1389) ، بحران حاشیه نشینی و سکونتگاه های غیر رسمی در مدیریت کلانشهرها و رهیافت های جهانی ، فصلنامه جغرافیای انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار ، سال دوم ، شماره 2
زارعی ، رضا ، فیروزی ، محمد علی ، ظفری ، مسعود ،(1390)، تحلیل عوامل مؤثر بر گسترش اسکان غیر رسمی در شهرهای استان خوزستان و ارائه راهبرد توان مند سازی و ساماندهی ، فصلنامه علمی –پژوهشی نگرش های نو در جغرافیای انسانی ، سال چهارم ، شماره اول ، زمستان .
مرکز آمار ایران .www.amar.org.