تحلیلی بر "شهر دوستدار زن" در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه

2 مدرس دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده

زنان و مردان متناسب با نقش و مسئولیتشان از فضاهای شهری به شیوه‌های گوناگون استفاده می‌کنند. در این میان، زنان همواره به‌طور مستقیم با خانواده و جامعه در ارتباط بوده‌اند و می‌باید در کانون فرایند برنامه‌ریزی و ساخت فضاهای شهری قرار گیرند. اما تاکنون روند غالب در تدوین برنامه‌ریزی‌های شهری از حاکمیت نگرش مردانه و درک نیاز‌های آنها از شهر حکایت می‌کند. شهر دوستدار زن اشاره به شهری مطلوب و مناسب دارد که در ابعاد وسیع و همه‌جانبه مسائل و نیازهای زنان را شناسایی و در راستای حل مشکلات و کاستی‌های موجود برنامه‌ریزی داشته باشد. در این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی و با تحلیل منابع اسنادی و کتابخانه‌ای صورت گرفت، نتایج مطالعات و تحلیل‌ها به این نکته اشاره داشت که مفهوم و مقوله شهر دوستدار زن نه در بعد نظری و نه در بعد عملی به‌صورت کامل درک نشده و در راستای تحقق آن برنامه‌ریزی دقیق و مشخصی صورت نگرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the "Women Friendly City" in Iran

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Amani 1
  • mostafa khazaee 2
  • Masoud Davarpanah 1
1 teacherUniversity lecturer
2 lecturer of university
چکیده [English]

Men and women use urban spaces in a variety of ways, according to their roles and responsibilities. Meanwhile, women have always been directly involved with the family and society and should be at the center of the planning process for building urban spaces. But so far the prevailing trend in urban planning has been to rule out the dominance of masculine attitudes and understanding their needs from the city. The woman-friendly city refers to a desirable city that identifies and plans on issues and needs of women in a broad and comprehensive way in order to resolve existing problems and shortcomings. This research was conducted using descriptive-analytical method and analyzing documentary resources and libraries, The results of the studies and analyzes pointed out that the concept and category of a woman-friendly city was not completely understood in the theoretical and not in practical terms, and the exact and precise programming has not been made in the realization of it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: city
  • women
  • urban space
  • women-friendly city
1)      اعتماد، گیتی، خاتم، اعظم و یادا، ترانه (1387) هویت‌یابی زنانه در فضاهای عمومی. میزگرد جنسیت و شهر. نشریه جستارهای شهرسازی. شماره ۲۶ و ۲۵.
2)      پرتویی، پروین (1391) «کارگروه زنان و فضاهای عمومی شهری». مقاله‌های اولین همایش علمی و پژوهشی زنان و زندگی شهری، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
3)      تانکیس، فرن (۱۳۹۰) فضا، شهر و نظریه اجتماعی، مناسبات اجتماعی و شکل‌های شهر ترجمه حمیدرضا پارسی و آرزو افلاطونی. چاپ اول. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
4)      توانا، محمدعلی (۱۳۹۰) «برابری جنسیتی در نظریه شهروندی متمایز آیریس ماریون یانگ». نشریه زن در توسعه و سیاست. دوره 9، شماره 4.
5)     سایت مدرسه فمنیستی، ۱۳۹۲.
6)      خاتم، اعظم (1387) «تغییر نقش زنان در حوزه عمومی و خصوصی». گفتگو با اعظم خاتم. نشریه بازتاب اندیشه. شماره ۳۷.
7)      داداش پور، هاشم و رستمی، فرامرز (۱۳۹۰) «بررسی و تحلیل توزیع خدمات عمومی شهری از دیدگاه عدالت فضایی» مجله جغرافیا و توسعه ناحیه‌ای. شماره 16.
8)      دلورس، ماریا و رامون، گارسیا و اورتیز، آنا و پراتز، ماریا. (۱۳۹۲) «بازسازی محله با مطالبات زنانه - ترجمه نسیم گل کو. نشریه زن نگار. شماره ۱۲.
9)      رحمت‌آبادی، الهام (1387) «از اندرونی تا عرصه عمومی». نشریه جستارهای شهرسازی. شماره ۲۴ و ۲۵.
10)   شورت، جان رند. نظریه شهری، ارزیابی انتقادی (۱۳۹۰) ترجمه کرامت الله زیاری، حافظ مهدی نژاد و فریاد پرهیز. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
11)   ضیاچی، محدثه (1393) شناسایی معیارهای شهر دوستدار زن از نظر زنان متعلق به پایگاه‌ها و تیپ‌های مختلف اجتماعی تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی،دانشگاه علامه طباطبائی.
12)   علاءالدین، پویا، طوسی، ندا (1391) فعالیت‌های سازمان‌های غیردولتی در توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در ایران، اولین همایش علمی- پژوهشی زنان و زندگی شهری، تهران.
13)   غنام، فرهاد (۱۳۹۲) «بیرونی و اندرونی». ترجمه رفعت شمس. نشریه زن نگار. شماره ۱۲.
14)   فاضلی، نعمت اله (1392) " زنانه شدن فضا در ایران معاصر" همایش زن، معماری و شهر. تهران .
15)   قرایی، فریبا (1391) شناسایی عوامل کیفیت محیط با تکیه‌ بر ویژگی‌های کالبدی و زیبایی‌شناختی و تأثیر آن بر حضور زنان در فضاهای عمومی شهر». مقاله‌های اولین همایش علمی و پژوهشی زنان و زندگی شهری. تهران.
 
16)  Abada, Nora. (2013). Understanding Women-Friendly Cities: Distilling Elements from United Nations Designated Cities, Indiana: Ball State University.
 
17)  Feinstein, Susan S. and Lisa J. Servon. (2005). Gender and Planning, A Reader; Rutgers University Press.
 
18)  UN Women. (2013). United United Nation Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women.
 
19)  United Nations. (2010). The United Nations Joint Programme to Protect and Promote the Human Rights of Girls and Women. United Nations.