اولویت‌بندی راهبردهایSWOT با به‌کارگیری QSPM در راستای تحقق توسعه گردشگری روستایی (مورد: دهستان الوند غربی در استان همدان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتزی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی تهران

2 کارشناس ارشد توسعه روستایی

3 عضو هیئت علمی توسعه روستایی لرستان

4 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

چکیده

هدف این پژوهش، مطالعه وضعیت گردشگری روستایی در دهستان الوند غربی استان همدان و ارائه راهبردهای توسعه آن می‌باشد. برای گردآوری اطلاعات از روش مصاحبه نیمه‌ساختارمند با کارشناسان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بهره‌گرفته شده است و از تکنیک SWOT جهت تدوین راهبردهای توسعه استفاده شد که به این منظور اولویت‌بندی برحسب اهمیت نظرات هرکدام از مشارکت‌کنندگان، ضریب اهمیتی بین صفرتا یک برای آن‌ها لحاظ شده است. این تکنیک بر اساس تجزیه‌وتحلیل کیفی عمل می‌کند. در این تحقیق برای برنامه‌ریزی و تدوین راهبردهای کارآمدتر پس از مراحل انجام داده‌شده از ماتریس برنامه‌ریزی استراتژیک QSPM بهره برده شد. نتایج تحلیل SWOTنشان می‌دهد که منطقه موردنظر در وضعیت تهاجمی (SO) قرار دارد و راهبردهای مقتضی باید در این حیطه باشد و بعد آن به ترتیب می‌توان راهبردهای رقابتی (ST)، تدافعی(WT) در آخر نیز راهبردهای محافظه‌کارانه (WO) را اعمال نمود. همچنین اولویت‌بندی بر اساس ماتریسQSPMنشان داد که راهبردهایی که می‌توانند در اولویت قرار بگیرند، به ترتیب اهمیت عبارت‌اند از: راهبردهای S01- ST1- WT1- WO1-ST2- S02- S03.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prioritizing SWOT strategies by using QSPM in order to realize rural tourism development (a case of: Western Alvand Village in Hamedan Province)

نویسندگان [English]

  • hossein zinati fakhrabad 1
  • sahar moradi nejad 2
  • saeed gholam rezaei 3
  • hossein sabooraei 4
1 student phd rural planing university tehran
2 MSA rural development
3 Member of the faculty of rural development
4 Master of Management Executive
چکیده [English]

the purpose of this research is to study the rural tourism situation in the western Alvand rural district of Hamedan province and present its development strategies. Semi-structured interview with experts from Cultural Heritage and Tourism Organization has been used for data collection. SWOT technique has been used to develop development strategies. To prioritize according to the importance of each participant's views, the coefficient of importance between zero and one is considered for them. This technique operates on the basis of qualitative analysis. In this research, the QSPM strategic planning matrix was used to plan and formulate more effective strategies following the steps taken. The results of the SWOT analysis indicate that the area in question is invasive (SO) and appropriate strategies should be in this area, and then, competitive strategies (ST), defensive (WT) strategies can be applied in the end, also conservative (WO) strategies. Also, QSPM matrix-based prioritization showed that the strategies that can be prioritized in order of importance are S01-ST1-WT1-WO1-ST2-S02-S03 strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable Tourism Development
  • West Alund Rural
  • Strategy
  • QSPM
  • SWOT
1-افتخاری، ع. مهدوی، د.1384. راهکارهای توسعه گردشگری روستایی با استفاده از مدل:SWOT دهستان لواسان کوچک.
2-اورمزدی، ر.1390.توسعه گردشگری روستایی با رویکرد گردشگری پایدار. قابل‌دسترس در سایت: http://seeiran.ir
3-پاپلی‌یزدی، م. سقایی، م.1385گردشگری (ماهیت و مفاهیم). تهران، انتشارات سمت.
4-زردان، م. منصور بهمنی، م.1394. گردشگری روستای و اصول توسعه گردشگری پایدار. همایش ملی عمران و معماری با رویکرد توسعه پایدار.
5-شریف‌زاده، آ، ۱۳۸۱. توسعه پایدار توریسم روستایی، جهاد. شماره بیست‌وپنج.
6-شمس‌الدینی، ع.1389. گردشگری روستایی راهکاری سازنده برای توسعهٔ روسـتایی نمونهٔ مـوردی: روستای فهلیـان. مسکن و محیط روستا.
7-صحنه، ب. خداداد، م.1393. بررسی راهکارهای توسعه گردشگری روستایی با استفاده از مدل SWOT (مطالعه موردی: دهستان فیروزجاه-شهرستان بابل(. دومین همایش ملی پژوهش‌های کاربردی در جغرافیا و گردشگری
8-مشیری، ر.مهدوی، م. جلالی کله سر، ز. 1390 ارزیابی کیفی ظرفیت‌های گردشگری در توسعه روستایی مطالعه موردی: آهار- شهرستان شمیران. فصلنامه جغرافیایی سرزمین، سال هشت، شماره سی‌ودو
9-موحدی، ر. ایزدی، ن. علی‌آبادی، وحید.1395. تحلیل موانع توسعهٔ گردشگری روستایی شهرستان کنگاور، استان کرمانشاه، (موردمطالعه: روستای فش) دو فصلنامه مطالعات اجتماعی گردشگری، سال چهارم، شماره هشتم.
10-موسوی، م.1382 نقش اکو توریسم در توسعه روستایی. دوماهنامه جهاد،
11-میرکتولی، ج. و مصدق، ر. 1389. بررسی وضعیت گردشگری روستایی و نقش آن در رونق صنایع‌دستی دهستان استرآباد جنوبی. شهرستان گرگان. مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای
12-Wu, B. GAO, J.2017. Revitalizing traditional villages through rural tourism: A case study of Yuanjia Village, Shaanxi Province, China. Tourism Management.
13-Lane, B. Kastenholz, E. 2015. Rural tourism: The evolution of practice and research approachesetowards a new generation concept? Journal of Sustainable
Tourism, 23(8e9), 1133e1156
14-Lepp, A. 2008. Tourism and dependency: an analysis of bigodi village, uganda. Tourism manage. 29: 1206-1214.
15-Soteriades, M. 2012. Tourism destination marketing: approaches improving effectiveness and efficiency. Journal of Hospitality & Tourism Technology, 3 (2): 107-120