بررسی و تبیین نقش آموزش بر عملکرد مدیریتی دهیاری ها شهرستان ری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

یکی از الزامات کارآمدی مدیریت در جوامع روستایی، آموزش هدفمند و علمی مبتنی بر نیازهای روز می باشد. مدیریت مناطق روستایی به دلیل تنوع وظایف و پاسخگوهایی مختلف به ذینفعان از اهمیت خاصی برخوردار است. در جوامع روستایی، امور اجرایی بر عهده دهیاران می باشد و این افراد از افراد مستعد بومی همان منطقه باید انتخاب شود، آشنایی با امور مدیریتی فرایندی زمانبر می باشد و دهیاران با توجه به زمان اندک خود باید بتوانند نیازهای آموزش خود را بصورت مستمر دریافت نمایند. از سوی دیگر باید مشخص شود، آموزش‌های ارائه شده تاچه میزان می‌تواند به توسعه پایدار و مدیریت علمی کمک نماید؟ با توجه به اهمیت موضوع، این تحقیق با هدف بررسی نقش آموزش بر عملکرد مدیریتی دهیاری‌ها در شهرستان ری صورت پذیرفت. جامعه مطالعاتی شامل دهیاران می باشد. حجم نمونه تحقیق با توجه به فرمول کوکران ، 70 نفر انتخاب شدند. ابزار اصلی این تحقیق پرسشنامه خود ساخته محقق متناسب با مطالعات انجام شده و مدل نظری فصل دوم طراحی شده است.. نتایج تحقیق نشان داد،آموزش دهیاران در حوزه مدیریت هزینه‌ها، پاسخگویی، پیاده سازی الگوهای مدیریتی توانسته موفق عمل کند و بیشترین میزان رضایت‌مندی روستائیان در حوزه‌های اقتصادی و پاسخگویی می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating and explaining the role of education on managerial performance dehyari ha case study Villages in Ray Town

نویسنده [English]

  • shokoofeh sarbandi
Faculty of Agricultural Sciences, Payam Noor University of Tehran
چکیده [English]

One of the requirements of management efficiency in rural communities is targeted and scientific education based on the needs of the day. Management of rural areas is important because of the diversity of tasks and responses to stakeholders. In rural societies, executive affairs are the responsibility of the dignitaries, and these individuals must be selected from indigenous people of the same area, familiarity with management issues is a time-consuming process, and the tenants, given their limited time, should be able to receive their training needs continuously. On the other hand, it needs to be determined, how much can the provided education contribute to sustainable development and scientific management? Regarding the importance of the subject, this research was conducted with the aim of investigating the role of education on managerial performance in rural districts. The research community includes the diner. The sample size was 70 students according to Cochran formula. The main tool of this research is a researcher-made self-made questionnaire tailored to the studies conducted and the theoretical model of the second chapter. The results of the research showed that the trainers in the field of cost management, accountability, implementation of management patterns managed to succeed and the most Satisfaction of villagers in economic and accountability areas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dehyari ha
  • Rural Management
  • Education
  • Ray County
 
1)      ابیلی، خدایار؛ (1377)، آموزش و بهسازی نیروی انسانی: یک ضرورت سازمانی. فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش؛ شماره 17.
2)   افتخاری رکن‌الدین، عبدالرضا؛ سجاسی قیداری، حمدالله و عینالی، جمشید (1386) نگرشی نو به مدیریت روستایی با تاکید بر نهادهای  تأثیرگذار، فصلنامة روستا و توسعه، سال 10، شمارة 2، تهران، صص: 31-1.
3)   افتخاری، سیدعلی و سید عارف موسوی؛ (1388)، مدیریت نوین روستایی ( راهکاری مناسب برای توسعه دهیاری­ها و شوراها اسلامی روستا)، انتشارات اشتیاق نور.
4)   چوبچیان, شهلا، ۱۳۹۱، بررسی تأثیر آموزش بر عملکرد دهیاریهای استان گیلان، همایش ملی توسعه روستایی، رشت، دانشگاه گیلان، https://www.civilica.com/Paper-NCRURALDEV01-NCRURALDEV01_194.html
5)   رجب صلاحی و همکاران،1391، چالش‌های مدیریت روستایی از دیدگاه شوراهای اسلامی در ماندگاری جمعیت در روستاهای ناحیة مرکزی اردبیل، فصلنامة جغرافیا، سال دوازدهم، شمارة 40، صص: 91-73.
6)   روشنی, احمد؛ مصطفی نائیجی و ببراز کریمی، ۱۳۹۰، نقش آموزش دهیاران در توسعه روستایی مطالعه موردی:بخش چمستان در شهرستان نور، یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران، تهران، انجمن جغرافیایی ایران، دانشگاه شهید بهشتی، https://www.civilica.com/Paper-IGAC11-IGAC11_154.html
7)   شیخی, حجت, پریزادی, طاهر, ورمزیار, بیژن. (1392). بررسی و ارزیابی عملکرد دهیاران در روند مدیریت و توسعه روستایی (مطالعه موردی: شهرستان همدان). برنامه ریزی فضایی (جغرافیا), 3(3), 17-32.
8)      عباس زادگان، محمد؛ (1379)، نیاز سنجی آموزش در سازمان­ها. تهران 1379
9)      کافمن، راجر و هرمن، جری؛ (1374). برنامه­ریزی استراتژیک در نظام آموزشی؛ ترجمه فریده مشایخ و عباس بازرگان. تهران: مدرسه.
10)  کلانتری ، خ. و همکاران، (1382). «سنجش سطح توسعه روستایی در شهرستان بیرجند». پژوهش های جغرافیایی. شماره 44.
11) ملک جعفریان, زهرا, بدری, سیدعلی, رضوانی, محمدرضا. (1394). نقش عناصر آموزش و پرورش در توانمندسازی جوانان روستایی(مطالعة موردی: دانش‌‌آموزان روستایی مقطع دبیرستان بخش سربند شهرستان شازند). پژوهشهای روستائی, 6(4), 723-744. doi: 10.22059/jrur.2015.57107
12) موسوی، سید عارف؛ (1385)، آموزش الکترونیکی ضرورتی اساسی برای دهیاران، ماهنامه دهیاری­ها،شماره 29 ص 12
13) موسوی، سید عارف؛ (1385)، ضرورت آموزش الکترونیکی در شهرداری­های کشور، ماهنامه شهرداری­ها، سال ششم، شماره75.ص 101
1)     Johnston. R. J. Et all (2008): the dictionary of human geography, third edition, black well, u k.
2)     Joao oliveira soares, manuela lourenco marques, carloes manuel ferreira monteiro (2000), a multivariate methodology to uncover regional disparities: a contribution to improve european union and governmental decisions, departamento de mathematical, faculdade de ciencias e tecnologia – u.n.l, lisbon, portugal.