بازآفرینی بافت‌های تاریخی با رویکرد گردشگری فرهنگی (موردی: محله فیض‌آباد شهرکرمانشاه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه پیام نور، ایران

2 پژوهشگر دوره دکترای معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، ایران

چکیده

با توجه به رابطه متقابل میان توسعه گردشگری و باززنده‌سازی بافت‌های تاریخی، بهره‌برداری از میراث فرهنگی و تاریخی به ویژه در جهت توسعه مقاصد گردشگری، برای جوامع عرضه کننده آن منافع بسیاری در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کالبدی خواهد داشت. .احیاء بافت‌ها‌ی تاریخی و گردشگری تاثیرات مثبتی بر پیکره شهرها برجای می‌گذارد. محله فیض‌آباد، یکی از محله‌های قدیمی واقع در بافت قدیمی شهر کرمانشاه است. این محله یکی از روستاهای قدیمی‌ای است که بافت تاریخی شهر کرمانشاه از به هم پیوستن‌شان تشکیل شده است. فیض‌آباد در منطقه سه شهرداری کرمانشاه قرار دارد. هدف از پژوهش حاضر بازآفرینی بافت‌های تاریخی با رویکرد گردشگری فرهنگی در محله فیض‌آباد شهرکرمانشاه با رویکرد توصیفی- تحلیلی است. روش تحقیق در این مقاله توصیفی و تحلیلی است که با استفاده از روش-های کتابخانه‌ای انجام شده است. در مطالعات کتابخانه‌ای انواع کتابها و اسناد مربوط به مبانی نظری تحقیق و ویژگی‌های آن مطالعه و بررسی شدند و مورد استفاده قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Historical Textile Reconstruction with Cultural Tourism Approach (Case: Faizabad Town of Kermanshah)

نویسندگان [English]

  • Somayeh bahrami 1
  • fereshteh kharazi Ghadim 2
1 payame noor
2 tabriz
چکیده [English]

Considering the mutual relationship between the development of tourism and the reestablishment of historical contexts, the exploitation of cultural and historical heritage, especially for the development of tourism purposes, will have many benefits for the societies that provide it with economic, social, cultural and physical assets. Historical and tourism textures have a positive impact on the image of cities. Fayyaz Abad is one of the old neighborhoods located in the old city of Kermanshah. This neighborhood is one of the old villages of Kermanshah's historic texture of their interconnectedness. Faizabad is located in the 3rd district of Kermanshah. The purpose of this research is to recreate historical textures with cultural tourism approach in Faizabad neighborhood of Kermanshah with a descriptive-analytical approach. The research method in this article is a descriptive and analytical study carried out using library methods. In the library studies of various types of books and documents related to theoretical foundations, the research and its characteristics were studied and used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Historic Textile Recreation
  • Cultural Tourism
  • Faizabad Town
  • Kermanshah