بازآفرینی بافت‌های تاریخی با رویکرد گردشگری فرهنگی (موردی: محله فیض‌آباد شهرکرمانشاه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه پیام نور، ایران

2 پژوهشگر دوره دکترای معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، ایران

چکیده

با توجه به رابطه متقابل میان توسعه گردشگری و باززنده‌سازی بافت‌های تاریخی، بهره‌برداری از میراث فرهنگی و تاریخی به ویژه در جهت توسعه مقاصد گردشگری، برای جوامع عرضه کننده آن منافع بسیاری در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کالبدی خواهد داشت. .احیاء بافت‌ها‌ی تاریخی و گردشگری تاثیرات مثبتی بر پیکره شهرها برجای می‌گذارد. محله فیض‌آباد، یکی از محله‌های قدیمی واقع در بافت قدیمی شهر کرمانشاه است. این محله یکی از روستاهای قدیمی‌ای است که بافت تاریخی شهر کرمانشاه از به هم پیوستن‌شان تشکیل شده است. فیض‌آباد در منطقه سه شهرداری کرمانشاه قرار دارد. هدف از پژوهش حاضر بازآفرینی بافت‌های تاریخی با رویکرد گردشگری فرهنگی در محله فیض‌آباد شهرکرمانشاه با رویکرد توصیفی- تحلیلی است. روش تحقیق در این مقاله توصیفی و تحلیلی است که با استفاده از روش-های کتابخانه‌ای انجام شده است. در مطالعات کتابخانه‌ای انواع کتابها و اسناد مربوط به مبانی نظری تحقیق و ویژگی‌های آن مطالعه و بررسی شدند و مورد استفاده قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Historical Textile Reconstruction with Cultural Tourism Approach (Case: Faizabad Town of Kermanshah)

نویسندگان [English]

 • Somayeh bahrami 1
 • fereshteh kharazi Ghadim 2
1 payame noor
2 tabriz
چکیده [English]

Considering the mutual relationship between the development of tourism and the reestablishment of historical contexts, the exploitation of cultural and historical heritage, especially for the development of tourism purposes, will have many benefits for the societies that provide it with economic, social, cultural and physical assets. Historical and tourism textures have a positive impact on the image of cities. Fayyaz Abad is one of the old neighborhoods located in the old city of Kermanshah. This neighborhood is one of the old villages of Kermanshah's historic texture of their interconnectedness. Faizabad is located in the 3rd district of Kermanshah. The purpose of this research is to recreate historical textures with cultural tourism approach in Faizabad neighborhood of Kermanshah with a descriptive-analytical approach. The research method in this article is a descriptive and analytical study carried out using library methods. In the library studies of various types of books and documents related to theoretical foundations, the research and its characteristics were studied and used.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Historic Textile Recreation
 • Cultural Tourism
 • Faizabad Town
 • Kermanshah
 1. . افخمیبنایم، فاطمه( 1392)، بازآفرینی شهری با رویکرد گردشگری شهری، نمونهموردی محدوده ورودی بازار بزرگ تبریز، پایاننامه کارشناسی ارشد معماری،دانشگاه هنر اسلامی تبریز.
 2. . ایراندوست،کیومرث،بهمنی اورامانی،آرمان (1390)، تحولات کالبدی بازار سنتی در شهرهای ایران( مطالعه موردی:
 3. بازار شهر کرمانشاه)،فصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسلامی،شماره پنجم. 

  • . ایزدی، محمدسعید و صحیزاده، مهشید( 1383)، حفاظت و توسعه شهری: دو رویکرد مکمل یا مغایر،مجله آبادی ،دوره 14، شماره 34.
  • . بهدوست، فرانک و پوراحمد، احمد( 1394) بررسی تأثیرات گردشگری شهری در توسعه شهر کرمانشاه، فصلنامه فضای گردشگری، بهار، سال چهارم، شماره چهارده، صص .133-115.
  • . بهزادفر، مصطفی( 1386)، هویت شهر، نگاهی به هویت شهر تهران، تهران: انتشارات شهر، چاپ اول.
  • . پرچکانی، پروانه و حسنزاده وایقان، سعید( 1395) چیستی منظر گردشگری شهری، فصلنامه هنر و تمدن شرق ،پاییز، سال چهارم، شماره سیزدهم، صص .95-25.
  • . پژوهان، موسی و پورمقدم، زهرا( 1397)، برنامهریزی راهبردی گردشگری شهری با رویکرد بازآفرینی فرهنگ مبنا در بافتهای تاریخی مطالعه موردی: بافت قدیم شهر رشت، فصلنامه مطالعات شهری، شماره 27، تابستان، ص 45.
  • . پوراحمد، احمد؛ کشاورز، مهناز، علیاکبری، اسماعیل و هادوی، فرامرز( 1396)، بازآفرینی پایدار بافتهای ناکارآمدی شهری مورد مطالعه (منطقه 01 شهر تهران)، فصلنامه آمایش محیط، شماره 73.
  • . پوراحمد،احمد؛ حبیبی،کیومرث و کشاورز، مهناز( 1389)، سیر تحول مفهوم شناسی بازآفرینی شهری بهعنوان رویکردی نودر بافتهای فرسوده شهری،فصلنامه مطالعات شهر ایرانی-اسلامی، دوره 1، شماره 1، پاییز.
  1. 01. توسلی( 1379)، فصلنامه هفت شهر، سازمان عمران و بهسازی شهری، شماره دوم.
  2. 11. حبیبی، کیومرث؛ پوراحمد، احمد و مشکینی، ابوالفضل( 1386)، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری، نشر انتخاب، چاپ اول.
  3. 21. دیزجی، آیدین( 1390)، رهنمودهایی برای بازآفرینی شهری در منطقه مدیترانه،چاپ اول، انتشارات گنج هنر.
  4. 31. رضایی، محمدرضا و حج فروش، شهاب الدین( 1397)، ارزیابی میزان رضایتمندی پروژههای بازآفرینی بافت تاریخی شهرها با رویکرد اجتماعات محلی؛ مطالعهموردی: مجموعه همسایگی کویر در شهر یزد، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال 33،شماره 2.
  5. 41. عباسزاده، مظفر و ایشم، معصومه( 1396)، تعریف محور تاریخی، فرهنگی و گردشگری در بافت کهن شهر ارومیه نمونهی مطالعاتی: محلهی مهدی القدم، نشریه جستارهای شهرسازی،سال دوم، شماره 84.
  6. 51. عظیمی، آزاده؛ فرجی ملایی، امین و زیویار، پروانه( 1394)، برنامهریزی و مدیریت نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده شهری، انتشارات دانشگاه آزاد ری.
  7. 61. عندلیب، علیرضا، بیات، اشکان و رسولی، لیلا( 1392)، مقایسه و تطبیق بازآفرینی بافتهای فرسودهی شهری بلوک خیام تهران (ایران) و پروژه لیورپول (بریتانیا)، فصلنامه آمایش محیط، شماره 32.
  8. 71. فنایی، حمیدرضا و ذاکریان، ملیحه( 1394)، بازآفرینی با رویکرد گردشگری در احیای بناهای تاریخی-مطالعه موردی: منطقه 9 شهر اصفهان ،دومین کنگره علمی پژوهشی افقهای نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت ، تهران.
  9. 81. قالیباف، محمدباقر و شعبانیفرد، محمد( 1390) ارزیابی و اولویتبندی جاذبههای گردشگری برای توسعه گردشگری شهری بر اساس مدلهای تصمیمگیری چندمتغیره (مطالعه موردی: شهر سنندج)، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، تابستان ، سال 26، شماره دوم، شماره پیاپی 101، صص .172-147.
  10. 91. مبصر سردرودی، آرزو( 1396)، اهمیت نگهداری و احیاء بافتهای تاریخی و تاثیر آن در گردشگری/

   .http://tabnakazarsharghi.ir/fa/news

  1. 02. مرادی، اصغرمحمد و الماسی، سارا( 1392)، بررسی ساختار کالبدی بافت تاریخی شهر کرمانشاه، همایش ملی معماری، شهرسازی و توسعه پایدار با محوریت از معماری بومی تا شهر پایدار، مشهد .

   

   

  .12 Lotfi, S., (2010). Culture-led Urban regeneration, A thinking on cultural and regeneration routs.Journal of Honarhaye ziba No. 45. [in Persian].

  .22 Galdini,R. 2005. urban regeneration process the case of genove, an example of integrated urban development approach. genova: department of sociology and social science Press. 152P.

  .32 UNDP (2004) Guidelines for urban regeneration in the Mediterranean region,Priority Actions Program Regional Activity Centre.

  .42 https://fa.wikipedia.org