امکان‌سنجی توسعه‌گردشگری ورزشی قایقرانی‌کانوپولو در رودخانه صوفی چای مراغه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیاوبرنامه ریزی شهری،دانشگاه فردوسی مشهد

4 کارشناسی ارشد جغرافیاوبرنامه ریزی روستایی- دانشگاه گلستان

چکیده

یکی از مشکلات موجود در امر توسعه ورزش‌های آبی مثل قایقرانی در شهر مراغه‌، عدم برنامه‌ریزی برای آن و تاسیسات جانبی آن، و از سوی قرار گیری این تاسیسات در مکان‌های نامناسب می‌باشد. چراکه منابع و پهنه‌های آبی در منطقه به‌واسطه خشکسالی‌های اخیر با کمبود رو به رو می‌باشد، استفاده بهینه از این محدودیتها نیازمند برنامه‌ریزی دقیق می‌باشد. لذا ‌پژوهش حاضر، درصدد امکان‌سنجی توسعه‌گردشگری ورزش‌های رودخانه‌ای (قایقرانی‌کانوپولو) ‌در شهر مراغه بر اساس تحلیل SWOT می‌باشد. نوع پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده که به روش ‌پیمایشی انجام ‌گردید. جامعه‌آماری تحقیق شامل‌50 نفر از متخصصین‌گردشگری و مدیریت‌‌ورزشی شهرستان و استان آذربایجان‌شرقی بودند که همه افراد به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج پژوهش نشان داد از دیدگاه افراد مورد مطالعه، در بین عوامل داخلی، جذابیت فرهنگی و باستانی و توریستی شهرستان‌مراغه با توجه به قدمت دیرینه این شهر با امتیاز وزنی0.37به عنوان مهم‌ترین نقاط قوت و نبود هتل و رستوران مطلوب و کافی برای جذب گردشگران با امتیا‌ز وزنی0.37 به‌عنوان مهم-ترین نقطه ضعف درتوسعه گردشگری‌ورزشی شهر مراغه شناخته شد. در بین عوامل‌خارجی، همجواری با قطب‌بزرگ جمعیتی در منطقه مانند تبریز و... با امتیاز وزنی 0.45 به‌عنوان مهم‌ترین فرصت پیش‌روی توسعه‌گردشگری و نبود تسهیلات لازم برای بخش‌خصوصی و نبود انسجام و هماهنگی میان سازمان‌های مختلف با امتیا‌ز وزنی0.45، به‌عنوان مهم‌ترین تهدیدهای توسعه گردشگری‌ورزشی شهر مراغه مورد ارزیابی قرار گرفتند. در انتهای مقاله راهکارهایی برای توسعه گردشگری ورزشی مطرح شده ‌است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The feasibility of development of sports boat trips In the Sufi River, Maragheh tea

نویسندگان [English]

 • Baratn Ali Khakpoor 1
 • Marzieh Amini 2
 • Elaheh Abbasi 3
 • mehdi khodadad 4
1 Faculty Member of Ferdowsi University of Mashhad
2 Ph.D. student of Geography and Urban Planning, Ferdowsi University of Mashhad
3 Masters in Geography and Urban Planning, Ferdowsi University of Mashhad
4 دانشگاه گلستان
چکیده [English]

One of the problems is the development of water sports such as sailing in the city of Maragha, the lack of planning for it and its facilities, and by placing the facility in inappropriate places. Due to the lack of resources and water areas in the region due to recent droughts, the optimal use of these restrictions requires precise planning. Therefore, the current research aims at the feasibility of the development of recreational sports in the Maragheh River (SWOT) based on SWOT analysis. The research method was descriptive-analytic. The study was carried out through a questionnaire. The population of the research consisted of 50 specialists in tourism and management in the city and province of East Azarbaijan. All subjects were selected as sample. The results of this study showed that among the subjects of the study, among the internal factors, the cultural, ancient and tourist attraction of the city-city, according to its long history, with a weight score of 0.37, the most important strengths and lack of favorable and sufficient hotels and restaurants To attract tourists with a weight gain of 0.37 was considered as the most important weakness in the tourism development of the city of Maragheh. Among the foreign factors, adjacent to the large poles of population in the region such as Tabriz and ... with a weight of 0.45 as the most important opportunity for the development of tourism and the lack of facilities for the private sector and the lack of coherence and coordination Among various organizations with a weight of 0.45, they were evaluated as the most important threats to tourism development in Maragheh city. At the end of the article, there are some strategies for developing sport tourism.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Feasibility study
 • Tourism
 • Canoeing
 • Maragheh
 • Strategic SWOT Model
 1. ابراهیم­زاده، عیسی، رحیمی، دانا و زهرایی، اکبر (1390)، گردشگری ورزشی و مکان­گزینی بهینه فضایی- مکانی آن با تاکید بر استفاده از تابش خورشید مطالعه­موردی کو­ه­های پرآو- بیستون کرمانشاه، مجله پژوهش و برنامه­ریزی شهری، سال دوم، شماره هفتم، زمستان، صص 126-111.
 2. اصفهانی، نوشین، گودرزی، محمود، اسدی، حسن­، سجادی، سیدنصراله و استیفن، اسمیت (­1388­)، تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه جهانگردی ورزشی داخلی ایران، مدیریت­ورزشی، شماره 1، صص 175-159.
 3. تنهایی، امید و مستحفظیان، مینا (1395)، اولویت­بندی مناطق شهر اصفهان جهت احداث اماکن ورزش­های آبی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)، اولین همایش ملی تحولات علوم ورزشی در حوزه سلامت، پیشگیری و قهرمانی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین.
 4. رمضانی، بهمن، فروغی، پریسا­ (­1388­)، شناخت پتانسیل اقلیمی توریسم­ورزشی در نوار ساحلی انزلی، فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی گروه جغرافیا، سال اول، شماره دو، صص 87-91.
 5. سعیدنیا، احمد (­1382­)، کتاب سبز راهنمای شهردار­ی­ها: فضاهای فرهنگی­_ورزشی و تفریحی، سازمان شهرداری­های کشور.تهران.
 6. شجاعی، وحید، تجاری، فرشاد، سلیمانی تپه­سری، بهاره و دوستی، مرتضی (1391)، برنامه­ریزی راهبردی توریسم ورزشی استان مازندران، مجله فضای جغرافیایی، دوره 12، شماره 39، صص 194-173.
 7. عسگری، رسول ­(­1385­)، بررسی نقش توانمندی­های استان تهران در توریسم­ورزشی کشور، پایان­نامه کارشناسی­ارشد­، رشته جغرافیا وبرنامه­ریزی توریسم، دانشگاه علوم و تحقیقات،تهران.
 8. غفوری، فرزاد، هنرور، افشار و نعمت­پور، رقیه (1392)، عوامل مؤثر در توسعة گردشگری ورزش­های­آبی در شهرهای ساحلی مازندران،  دو فصلنامه مدیریت و توسعة ورزش، پاییز و زمستان، شماره 2، صص 19-30.
 9. فرید، یدالله (1384)، شهرهای جهان، ترجمه پیر بلک دور افوره، دانشگاه آزاد اسلامی.
 10. قره­نژاد، حسن (1374)، اقتصاد و سیاست­گذاری توریست، انتشارات مانی، اصفهان، ص 53.
 11. قیامی­راد، امیر، محرم­زاده، مهرداد، حسین­پور، باقر (1387)، رابطه دیدگاه مدیران ورزشی و مدیران­ گردشگری کشور و عوامل گردشگری در ایران، فصلنامه المپیک، سال شانزدهم، شماره 2.
 12. معتمدیان، آزاد (1388)، امکان­سنجی توسعه گردشگری ورزش قایقرانی رفتینگ در رودخانه سیروان، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس،تهران.
 13. مهدی­زاده، عباس، طالب­پور، مهدی و فتحی، مهرداد (1393)، بررسی وضعیت گردشگری ورزشی در شهر مشهد بر اساس تحلیل SWOT، پژوهش­های کاربردی در مدیریت­ورزشی، سال دوم، شمارة 4، صص 23-36.
 14. وارثی، حمیدرضا، تقوایی، مسعود، پریزادی، طاهر­، (1389)، امکان­سنجی پتانسیل­های­گردشگری در ­شهر سقز با استفاده از مدل SWOT، مطالعات مدیریت­شهری، سال دوم، شماره سوم،

 

 1. Auruskeviciene, V., Pundziene, A., Skudiene, V., Gripsrud, G., Nes, E.B., Olsson, U.H. (2010), Change of attitudes and Country image after hosting major sport events, Engineering Economics, 21: 53-59.
 2. Badita, Amalia. (2013), Assessment Of Tourism Supply, Demand and Market Trends in Craiova City, Romania, Journal Of Tourism, Issue 14.
 3. Bramwell,­B. (1997), Strategic planning before and after a mega- event. Tourism Management, pp. 167-176.
 4. Chalip L, Costa C,(2006).Building sport event tourism into the destination brand : Foundation for a general theory in H. Gibson (Ed)­, sport tourism­: Concept and Theories. 86-105.
 5. Cho, Kwang-Min. (2001), Developing Taekwondo as a tourist commodity IJASS, 13 (2), 53-62.
 6. Coakley.j. (2001), sport in society, MacGraw Hill, Boston.
 7. D.Dubois, S.Roussel.­­ (2006), Sport tourism and service Management­,  universite de Montpellier 1, LAMETA,
 8. Funk, Daniel C. & Tennille J. Bruun. (2006), The role of socio-psychological and culture-education motives in marketing international sport tourism: A cross-cultural perspective, Tourism Management, Article in Press.
 9. Gibson H. J; Willming C and Holdnak, A. (2003), Small- scale event sport tourism: fans as tourists. Tourism Management. 24. 181-190.
 10. Gibson, H. (Ed.). (2006), Sport tourism: Concepts and theories. Oxon: Routledge.
 11. Hall, C. (1992), Hallmark Tourist Events. Belhaven press, London.
 12. Heather J. Gibson. (1998), Sport Tourism: "A Critical Analysis of Research". Sport Management.
 13. Hinch, T. & J. Higham. (2005), Sport, tourism and authenticity, European Sport Management Quarterly, 3, pp. 243–256.
 14. Hinch, T; Higham, J. (2003), Sport tourism development. Channel View Publication. UK.
 15. Horn-Haacke.L. (2001), Usig SOWT for project Team Planig Sessions,.PN.3.
 16. Hussey, D., (2001), Strategy and planning, Wiley, New York, 296 pp.
 17. Killingworth. R. (2004), Community design and transportation policies, .51 The Physician and sports medicine, V. 29, no2.
 18. Kim Nam- Su; Laurence Chalip. (2003), Why travel to the FIFA World Cup? Effects of motives background, interest, and constraints, Tourism Management, Article in Press.
 19. Mester I,Badulescu A,Bac O.Bac D. (2008), Qualitative and quantitative anaIysis of the sport tourism from the perspective of Romanian young aduIts.retrieved­April­5­,­2009,fro, muenehen.de/7641/1/MPRA-paper NO - 7641.http://mpra.ub.uni.
 20. Mintzberg, H., Ahlstrand, B. and Lampel, J. (1998), Strategy safari: a guided tour through the wilds of strategic management, New York, Free Press. 416 pp.
 21. Rogerson, Christian M. (2011), Urban Tourism and Regional Tourists: Shopping in Johannesburg, South Africa, Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, Vol. 102, No. 3, pp. 316–33.
 22. Yamaguchi, Y. (2006), Sport tourism, sport volunteer and sport for all. Journal of Asian Sport for All, Vol. 1, pp. 29-36. Tourism Management 23, pp. 221-232.
 23. Yusksel‚ I and diviner‚ M.D. (2007), Using the analytic network process (ANP) in a SWOT analysis –­a Case study for textile firm‚ Information sciences‚ No177‚ Elsevier.