بررسی میزان رضایتمندی ساکنان بافت‌های فرسوده از اقدامات مدیریت شهری (مطالعه‌موردی: منطقه دو، کلانشهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید بهشتی

4 کارشناسی ارشد جغرافیاوبرنامه ریزی روستایی- دانشگاه گلستان

چکیده

در جامعه امروز شهری برای دستیابی به توسعه‌پایدار شهری محلات بنیادی‌ترین عناصر شهری و حلقه واسط بین مدیریت شهری و شهروندان است. همچنین سیاست‌گذاری‌های دوگانه و مغایر در احداث واحدهای مسکونی ارزان قیمت و گسترش روز افزون محدوده خدماتی شهرها باعث گردیده عملاً محدوده بافت‌های فرسوده که عمدتاً در مناطق مرکزی شهرها واقع گردیده از دید دست‌اندکاران و سیاست‌گذاران امر توسعه مخفی مانده و عملاً به فراموشی سپرده شده‌اند. لذا هدف پژوهش حاضر، بررسی میزان رضایتمندی ساکنان بافت‌های فرسوده از اقدامات مدیریت شهری منطقه دو، کلانشهر تهران است که به‌منظور نیل به این هدف از روش توصیفی _ تحلیلی و مطالعات میدانی استفاده شده است. تعداد نمونه تحقیق با استفاده از فرمول کوکران 488 نفر تعیین‌گردیده ‌است و دسترسی به نمونه‌ها نیز با شیوه تصادفی‌ساده سیستماتیک صورت‌پذیرفته ‌است. داده‌‌ها با بهره‌گیری از نرم‌افزار SPSS‌ و آزمون‌های آماری ناپارامتریک و اطلاعات اسنادی مورد تجزیه و تحلیل قرار‌گرفت. نتایج تحقیق، بیانگر وجود رابطه معنادار در سطح 99 درصد میان اقدامات و برنامه‌های مدیریت شهری با کیفیت زندگی در بافت‌های فرسوده شهری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey on the Satisfaction of the Consumers of the Consumed Tissues from Urban Management Measures (Study: District 2, Metropolis of Tehran)

نویسندگان [English]

 • BaratAli Khakpoor 1
 • Marzieh Amini 2
 • Fatemeh Souri 3
 • mehdi khodadad 4
1 Faculty Member of Ferdowsi University of Mashhad
2 Ph.D. student of Geography and Urban Planning, Ferdowsi University of Mashhad
3 Ph.D. student of Geography and Urban Planning, Shahid Beheshti University
4 دانشگاه گلستان
چکیده [English]

در جامعه امروز شهری برای دستیابی به توسعه‌پایدار شهری محلات بنیادی‌ترین عناصر شهری و حلقه واسط بین مدیریت شهری و شهروندان است. همچنین سیاست‌گذاری‌های دوگانه و مغایر در احداث واحدهای مسکونی ارزان قیمت و گسترش روز افزون محدوده خدماتی شهرها باعث گردیده عملاً محدوده بافت‌های فرسوده که عمدتاً در مناطق مرکزی شهرها واقع گردیده از دید دست‌اندکاران و سیاست‌گذاران امر توسعه مخفی مانده و عملاً به فراموشی سپرده شده‌اند. لذا هدف پژوهش حاضر، بررسی میزان رضایتمندی ساکنان بافت‌های فرسوده از اقدامات مدیریت شهری منطقه دو، کلانشهر تهران است که به‌منظور نیل به این هدف از روش توصیفی _ تحلیلی و مطالعات میدانی استفاده شده است. تعداد نمونه تحقیق با استفاده از فرمول کوکران 488 نفر تعیین‌گردیده ‌است و دسترسی به نمونه‌ها نیز با شیوه تصادفی‌ساده سیستماتیک صورت‌پذیرفته ‌است. داده‌‌ها با بهره‌گیری از نرم‌افزار SPSS‌ و آزمون‌های آماری ناپارامتریک و اطلاعات اسنادی مورد تجزیه و تحلیل قرار‌گرفت. نتایج تحقیق، بیانگر وجود رابطه معنادار در سطح 99 درصد میان اقدامات و برنامه‌های مدیریت شهری با کیفیت زندگی در بافت‌های فرسوده شهری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Urban Management
 • Urban Raw Tufts
 • Tehran Metropolis
 1. استعلاجی، علیرضا و همکاران (1387)، نحوه مدیریت بحران در بافت فرسوده شهرها، مجموعه مقالات اولین همایش بافت­های فرسوده شهری، چشم­انداز توسعه پایدار، ارزش­ها و چالش­ها، مشهد.
 2. عزیزی، محمد مهدی (1379)، سیر تحول سیاستهای مداخله در بافت­های کهن شهری در ایران، مجله دانشکده هنرهای زیبا، شماره 7 ، دانشگاه تهران.
 3. عندلیب (1389)، اصول نوسازی شهری، انتشارات آذرخش، تهران.
 4. قربانی، فرج الله(1370)، مجموعه کامل قوانین و مقررات شهرداری و خدمات عمومی، چاپ دوم، انتشارات فردوس.
 5. کلانتری خلیل­آبادی، حسین (1387)، کاربرد تکنیک AHP در برنامه­ریزی شهری (مطالعه موردی: احیاء بافت تاریخی شهر اردکان)­، مجموعه مقالات همایش بافت فرسوده شهری، مشهد مقدس.
 6. کیانی، گشتاسب (­1387­)، بررسی وضعیت و عملکرد مدیریت شهری، نمونه موردی سکونتگاه­های شهری استان چهارمحال و بختیاری، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.
 7. لاله­پور، منیژه و سرور، هوشنگ (1387)، بررسی نظام برنامه­ریزی و مدیریت بافت­های فرسوده شهری در ایران (با تأکید بر رویکردهای مشارکتی)، مجموعه مقالات اولین همایش بافت­های فرسوده شهری، چشم­انداز توسعه پایدار، ارزش­ها و چالش­ها، مشهد.
 8. محمدی، کاوه؛ رضویان، محمدتقی؛ صرافی، مظفر و غلامحسینی، اسماعیل (1393)، شراکت بخش­های عمومی - خصوصی در نوسازی بافت­های فرسوده منطقۀ 9 شهرداری تهران، فصلنامۀ اقتصاد و مدیریت شهری، شمارۀ هشتم.
 9. مدانلو (1391)، بررسی نقش توسعه درونی و استفاده مجدد از ظرفیت­های موجود در بازساخت بافت فرسوده، مطالعه­موردی: منطقه سه ساری، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه گلستان.
 10. منصوری (1385)، نگاهی نو به طرح­های ویژه نوسازی بافت­های فرسوده، دومین سمینار ساخت و ساز در پایتخت، پردیس دانشکده­های فنی دانشگاه تهران.
 11. مهندسین مشاور طرح محیط پایدار (1385)، طرح راهبردی تفصیلی ویژه و طراحی بافت فرسوده (مسأله­دار) شهر ساوه.
 12. ناظری و همکاران (1387)، راهکارها و شیوه­های نوسازی و بهسازی مردم­گرایانه در بافت­های فرسوده شهری (نمونه­موردی: بافت قدیم شهر کرمانشاه)­، مجموعه مقالات همایش بهسازی و نوسازی بافت­های فرسوده شهری، مشهد مقدس.
 13. نجفی کانی، علی اکبر و مهدوی، شهرام (1391)، ارزیابی و تحلیل نقش شهرداری در ارتقاء شاخصهای اجتماعی زندگی شهروندان (نمونه­موردی: شهر کاشان)، نخستین همایش شهرداری به منزله نهاد اجتماعی شهرداری تهران.
 14. وزارت راه و شهرسازی (1384)، دفترچه راهنمای مداخله در بافت­های فرسوده.تهران.
 15. یزدانی (1388)، واژگان برنامه­ریزی و مدیریت بافت­های فرسوده شهری، ماهنامه اطلاع رسانی – آموزشی و پژوهشی، سال چهارم.
 1. توسلی (1379)، فصلنامه هفت شهر، سازمان عمران و بهسازی شهری، شماره دوم.
 2. توسلی (1376)، طراحی شهر در بافت قدیم شهر یزد، انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری.
 3. حافظ­ نظامی، علیرضا (1387)، درآمدی بر عملکرد تأسیسات زیرساختی در بافت­های فرسوده شهری کشور، مجموعه مقالات بافت­های فرسوده شهری.
 4. حبیبی، کیومرث؛ پوراحمد، احمد و مشکینی، ابوالفضل (1386)، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری. نشرانتخاب، چاپ اول.
 5. شماعی، علی و پوراحمد، احمد (1384)، بهسازی و نوسازی شهری از دید علم جغرافیا. انتشارات دانشگاه تهران.

 

 1. Boskoff, A,(1970), the Sociology of Urban Region", Meredith Corporation U.S.A.

22. Durgesh, C.R (2004). Review Rehabilitation and Renovatio of Urban Worn-out Tissue, WASHINGTON, d.C.