گردشگری و آسایش اقلیمی با تاکید بر برنامه‌ریزی و مدیریت شهرهای ساحلی مطالعه موردی: شهر نور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی ملایر

2 دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور،دانشگاه محقق اردبیلی

3 دانشجوی دکتری جغرافیاوبرنامه ریزی شهری،دانشگاه شهید بهشتی

4 کارشناسی ارشد جغرافیاوبرنامه ریزی روستایی- دانشگاه گلستان

چکیده

آب و هوای مناسب و شناخت کافی از شرایط اقلیمی در مقصد یکی از مهمترین عناصر در بحث گردشگری است و می‌تواند به‌عنوان یک عاملجاذب یا دافع برای گردشگران باشد. این تحقیق از نوع کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی – تحلیلی است جامعه آماری ما در این پژوهش خانوارهای شهر نور، مسئولین و گردشگران می باشند که برای بررسی تاثیرات عوامل مطرح شده در گردشگری از ابزار پرسشنامه استفاده که توسط جامعه آماری فوق پاسخ و داده ها با استفاده از آزمون‌های آماری نرم افزار Spss و با و مدل HOLSAT به تجزیه تحلیل داده‌های پژوهش پرداخته‌ایم. همچنین به منظور سنجش شرایط آسایش مناسب برای گردشگران در ماه های مختلف از نرم افزار TCI بهره گرفته شد که نتایج حاکی از عوامل اقتصادی و اجتماعی-فرهنگی نشان دهنده این مسئله می‌باشد که مطابق آزمون‌های آماری گرفته شده از مولفه‌های دو فرضیه هر دو فرضیه تأیید می‌شوند و این ساختار‌ها توانسته‌اند موجبات توسعه گردشگری منطقه را فراهم آورند و نتایج حاصله از مدل HOLSAT نشان از مثبت بودن عملکرد موجود در مولفه‌های ساختار اقتصادی و متناقض بودن عملکرد برخی از مولفه‌های ساختار اجتماعی – فرهنگی می‌باشد که نشان از نیازمندی در راستایی برنامه‌ریزی مجدد در این راستا می‌باشد همچنین نتایج حاصل شده از ارزبابی شرایط آسایش نشان می‌دهد که از نظر شاخص اقلیم گردشگری و بوم‌گردی شهر نور در بیشتر ایام سال بخصوص ماه‌های دی،اسفند، فروردین، اردیبهشت، مهر،آبان ازشرایط عالی وخوب برای فعالیت‌های توریسی برخوردار می باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Tourism and climate with emphasis on the planning and management of coastal cities Case Study: Nour City

نویسندگان [English]

 • Ali Yahya Poor 1
 • Reza Sarli 2
 • Fatemeh Souri 3
 • mehdi khodadad 4
1 Geography and Urban Planning, Islamic Azad University of Malayer
2 Graduate Student, Associate Professor, Ardebil University
3 Ph.D. student of geography and urban planning, Shahid Beheshti University
4 دانشگاه گلستان
چکیده [English]

Suitable weather and adequate knowledge of the climate conditions at the destination is one of the most important elements in tourism, and can serve as a depressing or repelling factor for tourists. This research is of applied and descriptive-analytical nature. Our statistical population is the households of the city of Noor, officials and tourists. To investigate the effects of tourism factors, the questionnaire used by the statistical society to respond and data Using statistical tests of SPSS and HOLSAT model, we analyzed the research data. Also, TCI software was used to measure the comfort conditions for tourists in different months. The results indicate that the economic and socio-cultural factors indicate that according to statistical tests taken from the components of two The hypothesis of both hypotheses is confirmed and these structures have been able to promote the development of tourism in the region, and the results of the HOLSAT model indicate the positive performance of the components of the economic structure and the inconsistency of the performance of some of the components The socio-cultural structure is indicative of the need for re-planning in this regard. Also, the results obtained from the assessment of comfort conditions indicate that in terms of the tourism climate and urban tourism index of the city of Noor in most of the year, especially the months of December, March, April, May, November, Aban is a good condition for activities They are Turkish.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Social and cultural structures
 • economic structures
 • tourism
 • city of light
 • landslide
 1. ابراهیم زاده، عیسی و آقاسی عبداله (1388). تحلیلی بر عوامل گسترش گردشگری در نواحی ساحلی چابهار. مجله مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای سال اول شماره 1، ص 107-128.
 2. ابراهیم زاده، عیسی؛ ملکی، گل آفرین و فرهادی نژاد، حسین (1393). برنامه ریزی استراتزیک توسعه گردشگری با تاکید بر توسعه پایدار در ناحیه خرم آباد. مجله جغرافیا و آمایش شهری شماره 14، ص 1-24.
 3. اکبری، مجید؛ کاظمی، شهین و جاقوری، معصومه (1392). برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری با استفاده از تکنیک SOAR (شهر شوش). راهبردی توسعه گردشگری جهموری اسلامی ایران.
 4. پرور، محمد (1393). پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، تحت عنوان توانسنجی قابلیت‌های گردشگری روستایی مطالعه موردی: (دهستان جاغرق، شهرستان طرقبه شاندیز). دانشگاه تهران، دانشکده جغرافیا.
 5. پاپلی یزدی، محمدحسین؛، رجبی سناجردی، حسین (1382). نظریه های شهر و پیرامون. تهران: انتشارات سمت، چاپ ششم.
 6. تولایی، سیمین (1386). بوم گردی با تاکید بر جاذبه­های گردشگری استان گلستان. مجله پژوهشهای جغرافیایی، شماره 58، ص113-117.
 7. تقی‌زاده، فاطمه، ۱۳۸۷، آمایش سرزمین، دانشنامه مدیریت شهری10.
 8. سلطانی، بهرام (1389). توسعه پایدار گردشگری. مجله مدیریت جهانگردی، شماره 16، ص 23-30.
 9. شاطریان، محسن؛ وفایی، ابوذر (1392). نقش گردشگری در توسعه پایدار شهری. اولین همایش
  ملی جغرافیا، گردشگری و منابع طبیعی.
 10. شکری، ولی الله (1383). نقش گردشگری در توسعه­ی روستایی، مطالعه ی موردی اسکومحله آمل. پایان نامه­ی کارشناسی ارشد. دانشکده ی جغرافیا، گروه جغرافیای انسانی. دانشگاه تهران.
 11. صالحی، اسماعیل و پور اصغر، فرزام (۱۳۸۸) تحلیلی بر موانع فراروی آمایش سرزمین در ایران، فصلنامه راهبرد.
 12. طرح جامع شهرستان نور 1390.
 13. قدمی، مصطفی (1386). مدل سازی توسعه شهری و گردشگری در چارچوب پایداری نمونه موردی کلاردشت، به راهنمایی دکتر محمدتقی رهنمایی. دانشگاه تهران، دانشکده جغرافیا.
 14. کاظمی،مهدی (1387)، تحلیل ادراک شهروندان زاهدانی در توسعه گردشگری چابهار. مجله جغرافیا
  و توسعه، شماره 12، ص 30.
 15. زیاری، کرامت اله، اصول و روش های برنامه ریزی منطقه ای،دانشگاه یزد1386.
 16. مهدوی، داوود (1390). ارزیابی پایداری توسعه گردشگری روستایی در ایران (مورد روستاهای تاریخی فرهنگی ایران). پایان نامه دکتری. دانشگاه تربیت مدرس.
 17. نور بخش، مرتضی؛ سراسکانرود، محمد اکبر (1389). نقش گردشگری شهری در توسعه اقتصادی کلان شهرها. ویژه نامه اقتصاد گردشگری شهری سال دوم، ص 21-34.
  1. ang, Shuangzi. Development of sustainable cultural heritage tourism in China : a comparative study of ancient towns in Lijiang and Chengdu (2015).
  2. Kwan, Cho-yam, Joe. To investigate slow mode transport for urban tourism in Hong KONG (2015).
  3. Uysal, Ülke Evrim. Urban Tourism in Istanbul: Urban Regeneration, Mega-events and City Marketing and Branding (2015).