بازآفرینی بافت‌های فرسوده شهری با رویکرد رقابت‌پذیری ، مطالعه موردی : شهر دو گنبدان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه عمران و معماری، واحد گچساران، دانشگاه آزاد اسلامی، گچساران، ایران.

چکیده

بافت‌های فرسوده اغلب در محدوده‌های قدیمی،محروم شهری ازنظر اجتماعی ،اقتصادی و کالبدی قرار دارند . این عامل عدم پویایی و رونق اقتصادی حیات شهری در آن‌هاست.روش پژوهشی با توجه به ماهیت موضوع ،معیارهای رقابت‌پذیری ، رویکرد حاکم بر این پژوهش ،روش توصیفی –تحلیلی و پیمایشی با استفاده از مشاهده و مصاحبه است و به لحاظ هدف کاربردی است.علاوه بر این ، به‌منظور تقویت پایه‌های نظری ، دقت در گردآوری اطلاعات از روش‌های مطالعه اسناد و مدارک نیز بهره گرفته‌شده است .جامعه‌ی آماری کل شهر دو گنبدان در ارتباط نمونه‌ی آماری 200نفر ساکنان بافت فرسوده شهر دو گنبدان تعیین گردید .بعد از طراحی پرسشنامه با توجه به متغیرهای تحقیق(استراتژی و توان رقابتی ، شرایط تقاضا و شرایط عوامل تولید )تعیین‌شده مورد پرسش قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می‌دهد : عوامل مربوط به مشارکت در صرفه‌جویی در مقیاس ۳۰/۳درصد نزدیکی به دفاتر نوسازی و بهسازی با ضریب ۷۹/۲ درصد ، عوامل دسترسی به نیروی انسانی متخصص برنامه‌ریزی شهری با ضریب ۸۲/۲ درصد بیشترین امتیاز بین شاخص های رقابت پذیری جهت تحقق بازآفرینی بافت های فرسوده شهر دوگنبدان کسب کرده اند ؛ بدین ترتیب راهکارها و پیشنهاد‌هایی نیز ارائه‌شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Regeneration of decayed urban fabric with Competitive Approach, Case Study: Dogonbadan city

نویسنده [English]

  • Jalal Kamran
Department of Civil and Architectural Engineering, Gachsaran Branch, Islamic Azad University, Gachsaran, Iran.
چکیده [English]

The decayed tissues are often in the old and deprived areas of the city where a social, economic, and physical deprivation have. This is a factor in the lack of dynamism and economic prosperity of their urban life. Research Method According to the nature of the subject, the criteria of competitiveness, the current approach to this research is descriptive-analytical and survey method using observation and interview and is in terms of the purpose of the application. In addition, in order to strengthen the theoretical foundations, the accuracy of information gathering has been used in documentary study methods. The statistical population of the whole city of Dogonbadan was determined by a statistical sample of 200 inhabitants of the decayed tissues of the city. After designing the questionnaire according to the research variables (strategy and competitive ability, demand conditions and conditions of production factors), the questionnaire was questioned. The results of the research show that the factors related to participation in saving the scale were 3.30%, the proximity to renovation and improvement offices with 2.79% coefficient, the factors of access to human resource planning expert city with the coefficient of 2.82%, the highest score among the competitiveness indicators In order to achieve the rebuilding of the worn out tissues of the city of Dongonbadan, there are also solutions and suggestions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • decayed tissues
  • regeneration
  • Competitive approach
  • Dongonbadan city
1)      ابلقی ، علیرضا ، صحرایی ، امیر حسین ،(1383)، بافت فرسوده در سکونتگاه های شهری و روستایی و خطر زلزله ، نشریه شهرسازی و معماری هفت شهر ، شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران ، وزارت راه و شهرسازی
2)      جهان شاهی، محمدحسین(1382) تحلیل بافت‌های فرسوده و مشکل سازی شهری و راهبردهای آن، مجله جستارهای شهرسازی، شماره 5.
3)      جمالی، محمدجعفر (1386) راهکارهـای ارتقـاء کیفیـت سـکونتی در بافت‌های قـدیمی و فرسـوده شهری، تهران، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور.
4)      جهانشاهی، محمدحسین(1391) نقش محله در توسعه بافت‌های فرسوده، فصلنامه جسارت‌های شهرسازی، شماره 39و 40، پاییز و زمستان.  
5)      حبیبی ، کیومرث ، پوراحمد ، احمد ، مشکینی ، ابوالفضل ، (1386)، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری ، چاپ اول ، انتشارات انتخاب ، 225 صفحه.
6)      حاجی پور ، (1386) ، مقدمه‌ای بر سیر تحول و تکوین رویکردهای مرمت شهری ، فصلنامه اندیشه ایرانشهر ، شماره 4 ، صص 43-60.
7)      حبیبی، سید محسن و مقصودی، ملیحه( 1384) مرمت شهری، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
8)      دیوانیان،.علی (1384) بهبود و توان‌بخشی از بافت فرسوده شهری: برنامه‌ریزی مشارکت مردمی، پیام مهندسی، 11 (7).
9)      خوارزمی، شهین دخت،  (1379) ، نگاه پور تر به بنگاه و توسعه اقتصادی"، مجله تدبیر، شماره 11
10)  خان دوزی ، سید احسان ، (1384 ) ، انگاره‌ی پور تر در تجارب و مزیت رقابتی ، راهبرد یاس ، سال اول ، شماره چهارم ، صص 83-102.
11)  رابرتز  ، پیتر ، سایک ، هیو ،  (1393)، بازآفرینی شهری یک کتاب راهنما ، ترجمه : ، محمد سعید ایزدی ، پیروز حناچی  ، انتشارات دانشگاه تهران عرب احمدی ، م ، (1386)، آشنایی با بافت های فرسوده شهری و نحوه شکل گیری آنها ، ماهنامه شهرداری ها ، سال هشتم ، شماره 81 ، تهران
12)   شفیعی دستجردی ، مسعود ، صادقی ، نگین ، (1396) ، بررسی تحقق پذیری طرح های بازآفرینی بافت فرسوده شهری به روش تلفیقی تحلیل شبکه ای -کارت امتیازی متوازن نمونه موردی : بافت فرسوده زینبیه اصفهان ، نشریه باغ نظر ، سال چهاردهم ، شماره 46.
13)  عندلیب، علیرضا  ، ( 1385 ) ،  نوسازی باف تهای فرسوده حرکتی نو در شهر تهران ، دفاتر نوسازی در بافت فرسوده ، جلد اول ، انتشارات سازمان نوسازی شهر تهران، تهران
14)  عندلیب ، علیرضا، بیات ، اشکان ، رسولی ، لیلا ، (1392)، مقایسه و تطبیق بازآفرینی بافت فرسوده ی شهری بلوک خیام تهران ( ایران ) و پروژه لیورپول 1(بریتانیا) ، فصلنامه علمی پژوهشی آمایش محیط ، شماره 23.
15)  عبدالهی، مجید(1381) مدیریت بحران در نواحی شهری انتشارات سازمان شهرداری های کشور ، تهران
16)   مطالعات بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهر دو گنبدان ، (1386) ، شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران ، سازمان مسکن و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد
17)  فرج پور ، مریم ، دودانگی ، علیرضا ، سلطان زاده ، حسین ، (1394)، احیاء و ساماندهی بافت های فرسوده شهری در راستای توانمند سازی زنان شهروند ؛ مورد پژوهی : اقدامات شهرداری تهران ، فصلنامه مدیریت شهری شماره 39 ، صص 134-109.
18) Aiginger, Karl,(2013), Competitiveness under New Perspectives,publisher www.foreurope.eu,pp:1-97
19) Cheuk Man HO, Edmond, (2012), renewing the urban regeneration approach in Hong Kong, Discovery-ss student E-journal, College of Liberal Arts and Social Sciences, Hong Kong.
20) Clark, D. (2003) Urkan world, Global city, second edition, publisher Routledge. P:1-200
21) Ketels, Christian, (2016), Competitiveness Frameworks Review An Analysis Conducted for the National Competitiveness Council,pubisher :/offer.alpha-sense.com
22) Dixon, T., et al. (2011). Critical success factors in urban brownfield regeneration: an analysis of ‘hardcore’sites in Manchester and Osaka during the economic recession (2009–10). Environment and Planning A, 43(4): 961-980.
23) Lynch, Kevin, (2008), Urban rehabilitation and modernization based on humanisticurbanism,publisher https://books.bk.tudelft.nl/index.php/press/catalog/download/isbn
24) Mehdipour , Armin , Rashidi nia , Hoda , (2013), Industrialization and City Change; the Concept and Historical Evolution of Urban Regeneration , International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR) .
25) Nečadová, Marta, (2015), CONCEPTS OF FIRM AND NATIONAL COMPETITIVENESS AND CHANGES IN COMPETITIVENESS OF VISEGRAD GROUP COUNTRIES, Statistics and Economics. The 9 th International Days of Statistics and Economics, Prague, September 10-12, 2015
26) Porter, M. (1998), On Competition, Boston: Harvard Business School Press,Journacites.pp:1-69
27) Wang,  H., song, Y., Hamilton, A., curwell, S( 2007) Urban Information Integration forAdvanced e- planning in Europe,  Government  Information Quarterly, 24.
28) Wikan, B. 1978, The Politics of urban Regeneration New York:pubisher rout ledge,pp:1-145
29) Rokiwan, G. 2011, The Life style in urban planning, European Experience, Newcastle university.publisher Newcastle university
30) Shurchuluu P(2002). "National productivity and competitive strategies for the new millennium", Integrated Manufacturing Systems, Vol. 13, No. 6, pp. 408-414
31) Siudek, Tomasz, 2014, COMPETITIVENESS IN THE ECONOMIC CONCEPTS, theories and empirical research, Oeconomia, 13(1).