واکاوی نقش کارآفرینی کشاورزی در اشتغال و توسعه‌ی روستایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارمند

چکیده

روستاها به عنوان کوچک ترین واحد اجتماعی در هر جامعه‌ای، از اهمیت ویژه ای برخوردارند بی شک تلاش برای کاهش مسائل و مشکلات این واحدهای اجتماعی و استقرار مناسب آنها در چرخه توسعه، مستلزم توجه‌ای ویژه است. یکی از عوامل مؤثر در توسعه روستایی، کار آفرینی است. کار آفرینی فرآیند ارتقاء فن‌آوری با ایجاد یک کسب و کار با سازمان جدید است. توسعه کارآفرینی درتمامی ابعاد و به خصوص در بخش روستایی از جمله ابزارهای مناسب جهت این مهم می‌باشد. یکی از اهداف کلان توسعه روستایی، کاهش بیکاری و افزایش اشتغال است. کارآفرینی روستایی می تواند صرف نظر از این که یک منبع درآمد و اشتغال برای ساکنین روستا باشد در توسعه اقتصادی روستا و در نهایت توسعه روستایی مؤثر باشد. متنوع سازی اقتصاد روستایی تنها با القا از بیرون محقق نمی شود، مگر این که کارآفرینان محیط های روستایی، خود فرصت ها و منابع بالقوه و بالفعل را بشناسند و با استفاده بهینه از آنها تنوع اشتغال و اقتصاد را برای محیط های روستایی به ارمغان بیاورند؛ به همین جهت ایجاد مزیت های جدید اقتصادی، افزایش رفاه انسانی، جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها و برقراری سازگاری بین فعالیت و فضای زندگی در نواحی روستایی از اهداف توسعه روستایی و افزایش اشتغال است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the Role of Agricultural Entrepreneurship in Rural Employment and Development

نویسنده [English]

 • hosaen gadermazi
aXafavewgew
چکیده [English]

Villages, as the smallest social unit in each community, are of particular importance. Undoubtedly, efforts to reduce the problems and problems of these social units and their proper deployment in the development cycle require special attention. One of the factors influencing rural development is entrepreneurship. Entrepreneurship is the process of promoting technology by creating a business with a new organization. Entrepreneurship development in all dimensions, especially in the rural sector, is one of the important tools for this. One of the major goals of rural development is to reduce unemployment and increase employment. Rural entrepreneurship can be effective in rural economic development and, ultimately, rural development, regardless of whether it is a source of income and employment for rural residents. Diversification of the rural economy can not be achieved only by induction from the outside, unless entrepreneurs of rural environments recognize their potential and actual resources and their optimal use of the diversity of employment and the economy for rural environments; Therefore, creating new economic benefits, enhancing human well-being, preventing rural migrants from moving into cities, and establishing a balance between activities and living space in rural areas, will serve rural development goals and increase employment.

کلیدواژه‌ها [English]

 • entrepreneurship
 • employment
 • rural development
 • امین آقایی، م. ۱۳۸۷. بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد صنایع کوچک از دیدگاه کارشناسان توسعه روستایی. فصلنامه روستا و توسعه، ۱۱( 4): ۱۶۹-۱۲۵.
 • پوررجب، پ. ۱۳۸۹. آسیب شناسی کارافرینی روستایی در ایران. ماهنامه دهیاری ها، ۹(۳۰): ۳۵-۲ .
 • حسینی، س.م.، سلیمانپور، م.1385 ، بررسی اثرات تقویت روحیه کارآفرینی در روند توسعه کشاورزی. ماهنامه جهاد،2 (273): 265-250.
 • حیدری ساربان، وکیل، ۱۳۹۱. عوامل مؤثر بر تقویت کارآفرینی کشاورزان در مناطق روستایی فصلنامه جغرافیا، ۱۰(۳۵): ۲۷۸-۲۹۶.
 • دادورخانی، فضیله، رضوانی، محمدرضا، امین قشلاق، ساوش و بهروز جهرمی ، خدیجه. ( 1390)، تحلیل نقشه گردشگری درتوسعه ویژگیهای کارآفرینانه و گرایش به کارآفرینی در بین جوانان روستایی) مطالعه موردی: روستای کندوان و اسکندان شهرستان اسکو.) پژوهش های جغرافیای انسانی، شماره ،78.
 • ربیعی منفرد، ه، عبدالهی، س، حکمت، م.، عمانی، ار، نوراله نوریوندی. آ. ۱۳۸۹. به کار گیری کارآفرینی در بخش کشاورزی با رویکرد به کشورهای در حال توسعه. همایش کارآفرینی در ایران1404.
 • رضوانی، محمد رضا.، نجارزاده، م. ۱۳۸۷. بررسی و تحلیل زمینه های کارآفرینی روستاییان در فرایند توسعه نواحی روستایی، مطالعه موردی: دهستان براآن جنوبی شهرستان اصفهان). توسعه کارآفرینی، ۱(۲): ۱۸۲-۱۹۱.
 • رکن الدین افتخاری، عبدالرضا، سجاسی قیداری، حمدالله و رضوی، سید حسن (۱۳۸۹)، راهبردهای توسعه کارآفرینی کشاورزی در مناطق روستایی: مطالعه موردی روستاهای شهرستان خدابنده، فصلنامه روستا و توسعه، سال ۱۳، شماره ۴۱، ص۴۱-۶.
 • رکن الدین افتخاری، ع.، پورطاهری. م.، سجاسی قیداری. ح. ۱۳۸۹. سنجش و ارزیابی معیارهای مؤثر بر عملکرد کشاورزان عادی و موفق روستایی (مطالعه موردی، روستاهای شهرستان خدابنده). پژوهش های جغرافیای انسانی، ۲ (۷۲): 16-1.
 • رکن الدین افتخاری، ع.، سجاسی قیداری. ح. ۱۳۸۹. توسعه روستایی با تأکید بر کارآفرینی تعاریف، دیدگاه ها و تجربیات)، تهران، انتشارات سمت.
 • Ø      زرگوش، علیرضا و مظفری، مهدی 1394. نقش کارآفرینی در تحقق اشتغال پایدار روستایی، گامی موثر در اجرای سند چشم انداز 1400، ماهنامه اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی کار و جامعه – شماره187.
 • سلجوقی، خ. ۱۳۸۲. آشنایی با کارآفرینی در کشاورزی. سایت   http : / / karafarin24 . com قابل بازیابی به تاریخ ۹ دی (2013 ,27 Deta).
 • سلجوقی، خ. ۱۳۹۲. آشنایی با کارآفرینی در کشاورزی. سایت http : / / karafarin24 . com. قابل بازیابی به تاریخ 6 دی (2013 ,27 Dec).
 • عاقلی مقدم، هادی؛1374، اشتغال و نقش آن در فرایند توسعه روستایی، نشریه، اقتصاد ، جهاد شماره 178.
 • عبودی، م. ۱۳۹۰. نقش کارآفرینی در توسعه بخش کشاورزی. برگرفته از سایت روستانامه. قابل بازیابی درhttp://roostaname.blogfa.com/9010.aspx .
 • کلاگر،پیمان و آقایی،مریم؛ 1393، بررسی نقش کارآفرینی کشاورزی در توسعه روستایی، نشریه کارآفرینی در کشاورزی جلد اول، شماره اول.

 

 • Baniasadi, N., M.S. Ebrahimi and A. KHatonabadi. 2013. Factors Influencing the Development of Rural Entrepreneurship-A Case Study of Iran. Advences in Environmental Biology, 7(8): 1930-1936.
 • Edward, j, chambers and stuart e. shaw, 2004, a primer on western Canadian entrepreneurship: the western centre for economic research gratefully acknowledges the support of western economic diversification Canada: number 76.
 • Heriot, Kirk, C., Campbell, N.D. 2002. A new approach to rural entrepreneurship: a case study of two rural electric cooperatives. Available on: http://usasbe.og/knowledge/proceedings/proceedingsDocs/USASBE2. 005PROCEEDINGS-hERIOT%2030.pdf.
 • hisirich , Robert d, and peters, Michael (2002). Entrepreneurship tuat mcgraw-hill publishing company fifth edition.
 • Imanijajromi, H. and P. Pourrajab Miyandoab. 2009. Measurement and Analysis of Entrepreneurship Characteristics of Dehyaran by Emphasis on Peripheral Factors (Case Study: Villages Dehyaran of Miyandoab). Iranian journal of Rural Research, 1(1):14-22. (In Persian).
 • Kuratko, Donald F. and Hadgetts, Richard M. (2004), Entrepreneurship, Theory, Process and Practice. U.S.A.: South-Western
 • Laukkanen, M. 2003. Exploring academic entrepreneurship: drivers and
  tensions of university-based business. Journal of Small Business and Enterprise
  Development, 10(4): 372-382.
 • Marsden, T., Smith, E. 2005. Ecological entrepreneurship: sustainable development in local communities through quality food production and local branding. Geoforum, 36(4): 440-451
 • Mohapatra, S., Rozelle, S., Goodhue, R. 2007. The rise of self-employment in
  rural china: development or distree? World Development, 35(1): 163-181.
 • Niskanen, A. 2007. Forest-base entrepreneurship and rural development in
  Europe. IUFRO European congress 2007: Forestry in the context of rural
  development, Warsaw.
 • Rural Development, 2007. Sustainable agriculture agenda for the farm bill.
  www. Sustainableagriculturecoslition.org.
 • Wortman, M.S. 1990. A unified approach for developing rural entrepreneurship in the U.S. Agribusiness, 6: 221-236.