بررسی عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر آگاهی‌های زیست‌محیطی روستاییان؛ روستاهای شهرستان پاوه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجو

چکیده

امروزه راهبرده‌ای زیست‌محیطی در برنامه‌ریزی روستایی، سازماندهی فعالیت‌های مرتبط با منابع طبیعی با هدف حفاظت از محیط از طریق آگاه‌سازی جوامع محلی می‌باشد. در همین راستا، پژوهش حاضر در صدد تبیین تحلیل فضایی عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر آگاهی‌های زیست‌محیطی روستاییان شهرستان پاوه می‌باشد. تحقیق حاضر از حیث روش کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را سرپرستان خانوارهای روستایی شهرستان پاوه تشکیل می‌دهند. برای انتخاب خانوارهای نمونه، کلیه روستاها با توجه به طبقه‌ای (برحسب خانوار) که در آن قرار داشتند، کدبندی و با استفاده از نرم‌افزار Mini-Tab، تعداد هشت روستا به شیوه کاملا تصادفی (چهار روستا در منطقه کوهستانی و چهار روستا در مناطق دره‌ای) انتخاب شدند، بدین ترتیب حجم کل خانوارهای انتخابی 2085 به‌دست آمده که براساس فرمول کوکران، نمونه‌ای به تعداد ۲80 نفر انتخاب گردیده است، این تعداد به روش تخصیص متناسب، بین هشت روستای نمونه به صورت تصادفی سیستماتیک توزیع شده است. ابزار اصلی جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه می‌باشد که اعتبار ابزار تحقیق نیز با استفاده از اعتبار صوری(مراجعه به متخصصان) تایید شد و برای تعیین ارزیابی پایایی، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید که با توجه به عدد به دست آمده (88/۰) می‌توان گفت پرسشنامه‌ی تحقیق از پایایی بالایی برخوردار است. یافته‌های تحقیق حاکی از وجود رابطه‌ی معنا‌دار بین عوامل اجتماعی ‌و آگاهی‌‌های‌زیست‌محیطی روستاییان می‌باشد، همچنین نتایج گویای آن است که بین عوامل اقتصادی و آگاهی‌های زیست‌محیطی روستاییان، هیچگونه رابطه معنادار‌ی وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Socioeconomic and Social Factors Affecting the Environmental Information of Villagers; Paveh Villages

نویسنده [English]

  • pershang hosaenimonfard
ddddsv
چکیده [English]

Today, environmental strategy in rural planning is the organization of activities related to natural resources with the aim of protecting the environment through awareness of local communities. In this regard, the present study seeks to explain the spatial analysis of the economic and social factors affecting the environmental awareness of villagers in Paveh. The present research is applied in a practical way and in terms of collecting information of survey type. The statistical population of the present study is supervisors of rural households in Paveh city. To select sample households, all villages encoded according to the category (in terms of household), and using the Mini-Tab software, eight villages were randomly selected (four villages in the mountainous area and four Villages in the valley areas), thus the total population of selected households was 2085. Based on the Cochran formula, a sample of 280 individuals was selected, proportional allocation, between the eight sample villages Systematic randomized distribution. The main tool of data collection is a questionnaire, which validity of the research instrument was confirmed by using formal validity (referring to experts). To determine the reliability evaluation, the Cronbach's alpha coefficient was used which according to the obtained number ( 0.88) It can be said that the research questionnaire has a high reliability. The findings of the research indicate that there is a meaningful relationship between the social factors and environmental awareness of the villagers. Also, the results indicate that there is no difference between the economic factors and the environmental awareness of the villagers. There is no meaningful relationship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic and social factors
  • environmental awareness
  • villagers in Paveh city
-         اژدری (۱۳۸۲)، توسعه فرهنگی و محیط­زیست، فصلنامه علمی سازمان حفاظت محیط­زیست، شماره۳۹.
-         اسلام­زاد، وحید (1382 ­)­، مقدمه­ای بر جامعه­شناسی محیط زیست، نشر سازمان سبز حزب اسلامی کار.
-         افتخاری، عبدالرضارکن‌الدین و همکاران­ (۱۳۸۴) ، تبیین نظریه­ای عوامل مؤثر بر شناخت و آگاهی روستاییان از توان­های خود و محیط پیرامون، فصلنامه مدرس علوم انسانی، دوره۹، شماره۱، ۱۴۹-112.
-         ترنر(۱۳۸۸)، اقتصاد محیط­زیست، ترجمه: کوچکی، ع.، دهقانیان، سعید، چاپ پنجم، انتشارات دانشگاه فردوسی.
-         رضوی، زهرا (1392)، بررسی اثرات افزایش صادرات غیر نفتی بر آلودگی محیط زیست، پایانامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد.
-         خواجه شاهکوهی و همکاران (۱۳۹۴)، بررسی عوامل موثر بر آگاهی­های زیست­محیطی روستاییان (بررسی موردی: دهستان جاغرق در شهرستان بینالود)، پژوهش و برنامه­ریزی روستایی، ۹۵-۸۵.
-         صالحی، صادق و همکاران(­1391)، مطالعه تجربی رابطه آگاهی و رفتارهای زیست محیطی(مطالعه مناطق شهری و روستایی شهرستان سنندج)، مسائل اجتماعی ایران، سال سوم، شماره1، 121-147.
-         صالحی، ­صادق و همکاران (۱۳۹۰­)­،  ­بررسی رابطه دانش زیست­محیطی و رفتار زیست­محیطی، فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، شماره۲۴­، ۱۷۳-160.
-         فریت یوت، کاپرا (۱۳۸۶)، پیوندهای پنهان: تلفیق گستره­های زیست­شناختی واجتماعی حیات در علم پایداری، ترجمه: محمد حریری اکبری، نشرنی، تهران
-         گراوندی، شهیر و همکاران (۱۳۹۰)،  ­مدل­ سازی توسعه پایدار زیست­محیطی با استفاده از تئوری بنیانی «­موردمطالعه: روستای شروینه شهرستان جوانرود»، مجله مسکن و محیط روستا، شماره۱۳۶، ۶۷-78.
-         لنگرودی، حسن و همکاران (۱۳۹۰)­، مروری بر مشکلات زیست­محیطی روستاهای ایران و راهکارهای حل این مشکلات، فصلنامه مسکن و محیط روستا، شماره۱۳۳، ۱۰۱-115.
-         هوشمندان مقدم فرد، زهرا و همکاران (۱۳۹۴)، عامل­های موثر بر نگرش آموزگاران ابتدایی شهر زنجان در گنجاندن آموزش­های کشاورزی و محیط­زیست در برنامه­های درسی، پژوهش مدیریت آموزش کشلورزی، ۵۲-۴۰.
-         فرهمند و همکاران (۱۳۹۳)، بررسی عوامل اجتماعی موثر بر رفتارهای زیست­محیطی (مورد بررسی: شهروندان شهر یزد)، مطالعات جامعه شناختی شهری، ۱۴۱-۱۰۹.
 
-         Teksoz, G., Sahin, E. and Ertepinar, H. (2010). A New Vision for Chemistry Education Students: Environmental Education. International Journal of Environmental and Science Education, 5(2), 131-149.
-         Köse, S., Gencer, A. S., Gezer, K., Erol, G. H. and Bilen, K. (20118). Investigation of undergraduate students’ environmental attitudes.International Electronic Journal of environmental education, 1(2),
-         Burton, R. J. (2017). The influence of farmer demographic characteristics on environmental behaviour:A review. Journal of environmental management,135, 19-26.
-         Rhead, R., Elliot, M., and Upham, P. (2015). Assessing the structure of UK environmental concernand its association with pro-environmental behaviour.Journal of Environmental Psychology, 43, 175-183
-         Salehi, S. (2008). A Study of Factors Underpinning Environmental Attitudes and Behaviours, PhdDissertation. The University of Leeds.
-         Taskin, O. (2017). The environmental attitudes of Turkish senior high school students in the contextof postmaterialism and the new environmental paradigm. International Journal of Science Education,31(4), 481-502.
-         Yildiz, N. D., Yilmaz, H. and Demir, M. (2017). Effects of personal characteristics on environmental awareness; a questionnaire survey with university campus people in a developing country, Turkey. Scientific Research and Essays, 6(2), 332-340.
-         Leonidou, L. C., Leonidou, C. N. and Kvasova, O. (2010). Antecedents and outcomes of consumerenvironmentally friendly attitudes and behaviour. Journal of MarketingManagement, 26(13-14), 1319-1344.