ارزیابی تحقق شهر پاک با رویکرد ِ توسعه ی پایدارشهری مطالعه موردی: شهر یاسوج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای شهرسازی، گروه شهرسازی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 کارشناسی ارشد جفرافیا و برنامه ریزی روستایی ، دانشگاه پیام نور بیرجند ، بیرجند ، ایران

3 کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج ، یاسوج ، ایران

4 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه، مبارکه ، ایران

چکیده

ویژگی عصر ما شهرنشین شدن جمعیت ، افزایش جمعیت شهرها و به تبع آن توسعه شهرهای کوچک و بزرگ است. شهرنشینی بیش از پنج هزار سال قدمت دارد. به سال ۱۹۰۰ میلادی از هر هشت نفر فقط یک نفر در مناطق شهری زندگی می کرده است با روند گسترش شهر نشینی تحقق شهر پاک با رویکرد توسعه پایدار به وقفه می افتد . در مقاله ی حاضر با هدف ارزیابی تحقق شهر پاک با رویکرد ِ توسعه پایدار شهری در دستور کار قرار گرفته است . روش تحقیق تجزیه و تحلیل داده‌ها در این پژوهش مبتنی بر روش‌های توصیفی - تحلیلی بوده است. داده‌های گرد آوری شده با استفاده از شاخص های توسعه پایدار با تأکید بر تحقق شهر پاک با استفاده از تکنیک سوات مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و در نهایت راهکارها و راهبردهای اجرایی پیشنهاد شده است . نتایج تحقیق نشان می دهد : اجرای طرح جنگلانه، پاکسازی مناطق ذخیره‌گاه دنا، برگزاری کلاس‌های آموزشی پسماند ، آموزش کاشت بلوط در مدارس ، برگزاری مسابقه نقاشی با موضوع هوای پاک، شناسنامه‌دار کردن بلوط‌ها و کاشت گیاهان در حال انقراض از مهم‌ترین فعالیت ‌های این تشکل است . برپایی نمایشگاه توانمندسازی بانوان ، پاکسازی پارک جنگلی یاسوج در هفته سلامت ، برگزاری کارگاه اطفای حریق ، برپایی غرفه نهضت سبز در نمایشگاه فیلم سبز و کاشت بذر گیاهان بومی در منطقه دمچنار بویراحمد را می تواند به عنوان راهکارهای دیگر نیز تلقی نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the Realization of Clean City with its Sustainable Development Approach Case Study: Yasouj City

نویسندگان [English]

 • amaneh rakhshmah 1
 • saeid pouzashian 2
 • hatam payam 3
 • Ismail Rakhsh Moon 4
1 a.
2 sa
3 ha
4 as
چکیده [English]

The characteristic of our age is the urbanization of the population, the increase in the population of cities and, consequently, the development of small and large cities. Urbanization is more than five thousand years old. By 1900, out of every eight people, only one was living in urban areas, with the development of urbanization, the clean city with a sustainable development approach is interrupted. In this paper, the purpose of evaluating the realization of clean city with the sustainable urban development approach is on the agenda. The research method of data analysis in this research has been based on descriptive-analytic methods. Collected data has been analyzed using Sustainable Development Indicators, emphasizing the realization of the Clean City, using SWAT techniques, and finally, strategies and strategies have been proposed for implementation. The results of the research show that the implementation of the forest plan, the cleaning of the Dena storage areas, the holding of waste training classes, the education of oak planting in schools, the holding of a clean air painting contest, the recognition of oak trees and the planting of extinct plants are one of the most important activities of this organization. . Women's Empowerment Exhibition, Yasuj Forest Park Cleanup during the Health Week, the holding of fire fighting workshops, the Green Movement Booth at the Green Film Exhibition and the planting of indigenous plants in the Dumčinar Boyerahmad region could be considered as other solutions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Clean City
 • Sustainable Urban Development
 • Yasuj City
 1. شماعی، علی. ساسان پور، فرزانه. سلیمانی، محمد. احدنژاد، محسن و حیدری، تقی(1393) زیست پذیری بافت های فرسوده رویکردی نوین برای توسعه شهری پایدار مورد پژوهش: بافت فرسوده شهر زنجان). اولین کنفرانس بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک تهران.
 2. محمدی، محمد. (۱۳۹۱). بررسی و شناسایی معیارهای سنجش زیست پذیری شهری و ارائه راهکارهایی در جهت دستیابی به الگوی بهینه فضایی شهر زیست پذیر. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد کرمان .
 3. حسین زاده دلیر، کریم، ملکی، سعید. (۱۳۸۷). «تبیین شاخص های پایداری مناطق شهری با رویکرد توسعه پایدار در شهر ایلام». مجله جغرافیا و برنامه ریزی، سال ۱۳، شماره ۲۹، صص ۲۹-۱۰.
 4. راز دشت، عبدالله، یغفوری، حسین، ملکی، آفرین. (۱۳۹۱). «مقایسه شاخص های پایداری شهر کوچک دهدشت با متوسط نظام شهری کشور با تأکید بر توسعه پایدار شهری » مجله آمایش محیط، شماره 18.
 5. عزیزی، محمدمهدی. (۱۳۸۰). توسعه شهری پایدار، برداشت و تحلیلی از دیدگاه های جهانی. مجله صفه، شماره ۳۳.
 6. لطفی، حیدر، عدالت خواه، فرداد، میرزایی، مینو، شب بو، وزیر پور. (۱۳۸۸). «مدیریت شهری و جایگاه آن در ارتقای حقوق شهروندان». مجله جغرافیای انسانی، شماره 1.
 7. مخدوم، مجید. (۱۳۷۸). مؤلفه های علمی توسعه پایدار در محیط زیست. همایش محیط زیست و توسعه، تهران: دانشگاه تهران.
 8. ملکی، سعید. (۱۳۹۰). «سنجش توسعه پایدار در نواحی شهری با استفاده از تکنیک های برنامه ریزی (نمونه موردی: شهر ایلام)». جغرافیا و توسعه، پیاپی ۲۱، صص ۱۱۷-۱۳۹
 9. هال، پیتر و فایفر، اولریخ. (۱۳۸۸). آینده شهری قرن ۲۱، ترجمه اسماعیل صادقی و ناهید صفایی، تهران: جامعه مهندسان مشاور ایران.

10. مهندسین مشاور همسو،1375،.طرح تفصیلی، عمران و حوزه نفوذ شهر یاسوج، ادارة کل مسکن و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد، یاسوج.

11. مهندسین مشاور همسو،1380 ،طرح تفصیلی، عمران و حوزه نفوذ شهر یاسوج، ادارة کل مسکن و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد، یاسوج.

12. Pripco,C. (2005), sustainable developmentAvailableatwww.ingham.org/ce/CED/article

13. Smith, P. (2005). Symbolic Meaning in Contemporary Cities. in Ekistics, 232.