اولویت بندی و ارتباط سنجی مولفه‌های بازاریابی موثر بر شکل گیری تصویر ذهنی اولیه تا تصویر ذهنی نهایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت گردشگری، دانشگاه علم و فرهنگ تهران، تهران، ایران

2 دکترای باستان شناسی و عضو هیات علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی.تهران.

3 کارشناس ارشد شهرسازی، شهرداری کوهدشت.

4 کارشناس ارشد حقوق حقوق جزا و جرم‌شناسی، شهرداری کوهدشت.

چکیده

بازاریابی تصویر مقصد، نقطه شروع یک بازاریابی موفق است، زیرا تصویر و انتظارات از تجربیات سفر که بازدید کنندگان در آینده خواهند داشت، افکار انها را به یک مقصد خاص مربوط می‌کند. عوامل تاثیر گذار بر تصویر ذهنی گردشگران یکی از مهم‌ترین موضوعات در تحقیقات بازاریابی است تا انجا که بسیاری از کشورها از ابزارهای ترفیعی و ترویجی بسیاری برای ایجاد تصویر ذهنی مثبت و رضایتمندی گردشگران از مقصد، استفاده می‌کنند. این مفهوم در حوزه خدماتی چون گردشگری بسیار پر اهمیت است، زیرا هم بر انتخاب مجدد مقصد تاثیر می‌‌گذارد و هم بر معرفی مقصد به دیگران نقش حیاتی دارد. بدون ارتباط سنجی و اولویت بندی عوامل موثر در ایجاد تصویر مثبت و رضایت-مندی گردشگران نمی‌توان به یک بازاریابی موفق و پاسخگوی دقیق به خواسته‌های گردشگران نائل شد. هدف این مقاله تعیین ارتباط بین مولفه‌های بازاریابی و تاثیرگذاری انها در ایجاد تصویر ذهنی مقصد است. تحقیق حاضر در زمره تحقیقات‌های توصیفی و از نوع تحلیلی- اسنادی قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prioritize and associate the marketing components affecting the formation of the initial mental image to the final mental image.

نویسندگان [English]

 • Samira Mohammadi 1
 • Ali Sajadi 2
 • Mohammad Reza Mansouri 3
 • Sajad Tarhani 4
1 Ph.D. Student of Tourism Management, Tehran University of Science and Technology, Tehran, Iran
2 Ph.D. Student of Tourism Management, Tehran University of Science and Technology, Tehran, Iran...
3 Master of Urban Development, Kohdasht Municipality.
4 Master of Laws on Criminal Justice and Criminology, Kohdhast Municipality.
چکیده [English]

The marketing of the destination image is the starting point of a successful marketing, because the image and expectations of travel experiences that visitors in the future will relate to their particular destination. The factors affecting the mental image of tourists are one of the most important issues in marketing research, as many countries use many promotional and promotional tools to create a positive mental image and satisfaction of tourists from the destination. This concept is very important in the field of services, such as tourism, because it also affects the re-election of the destination and plays a crucial role in introducing the destination to others. No communication and prioritization of the factors affecting the positive image and satisfaction of tourists can not be achieved by successful marketing and accurate response to the wishes of tourists. The purpose of this paper is to determine the relationship between marketing components and their effect on creating the target image. The present research is a descriptive and analytical-documentary research.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Destination image
 • Expectation
 • Physical evidence
 • Perceptions
 1. 1)      بهبودی، ریحانه، (1388)، تاثیر معاری ایرانی-اسلامی برانگاره ادراکی گردشگران اروپایی از ایران، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.

  2)      رابینز، پی استیفن(1384)، رفتار سازمانی، جلد اول، ترجمه پارسائیان و اعرابی، تهران: دفتر پژوهش­های فرهنگی، چاپ هفتم.

  3)      فیضی، کامران و تاتاریف سعید(1383)، بهبود کیفیت خدمات در پروازهای شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه مطالعات جهانگردی، دانشگاه علاوه طباطبایی، شماره5.

  4)      کاتلر، فیلیپ(1389)، مدیریت بازاریابی، مترجم: بهمن فروزنده، چاپ هشتم، اصفهان، نشر اموخته.

  5)      لاولاک، کریستوفر و لارن، رایت(1382)، اصول بازاریابی و خدمات، ترجمه ابوالفضل تاج زاده، تهران: انتشارات سمت، چاپ اول.

  1. Aaker,d.A(1991), managing Brand Equity: Capitalizaing on the value of a brand name, new york : free press.
  2. Amraio, E,M(2007), Tourism satisfaction: Am analysis of its antecedent, Journal of Travel Reserch, 47(1) : 53-62.
  3. Beerli, A and Martin, J, D,(2004), Factors influencing Destination Image Annals of travel research, (31),(3), 657-681.
  4. Chao, W, Z, (2005) Marketing tools as factors  in destination imag information, Master of science Disseration, san Jose state university
  5. Echtner, C,M and Ritchie, J.R.C(1993), The meaning and measurement of destination image journal studies,4, 37-48.
  6. Fung so, Kevin Kam and Ceridwyn(2010), when experience matters: building and measuring brand equity hotel the customers perspective international Journal of contemporary Hospitality management,589-608.
  7. Gallarza, M, G, Saura, I.G and Garcia, H.C. (2002), Destination image: Towards aconceptual framework Annals of tourism reach,29 (1), 65-78.
  8. Godfrey, K, Jacika Clarke,(2000), The Tourism Development HAND BOOk, continuum, London.
  9. Jafari,(2002), Encyclopedia of tourism, londen and Newyork, Rout Iedge.
  10. Kayaman , Ruchan and Arasli, Huseeyin(2007), Customer based brand equity: evidence from the hotel industry, managing servis quality96-109.
  11. Kim, W.G, Jin sun, Band kim H.J(2008), Multidimensional hotels, Journal of hospitality and tourism research 54-235.
  12. Oliveria, B(2011) : Peterminats De la Satisfaction del tourist, un studio en la Ciucland de Guaruja-Brasil, Estudisy Perspectivas en Turismo, vol 20, 229-242.
  13. Pires, J, R, (2008), Consumer Behavior: Product characteristics and Quality Perception, Mpra paper no, 111, 1-31.
  14. Prasad, keshr and Dev, chekitans,(2000), Managing hotel brand  Equilty acustomer centric framework for Assessing Performance"Cormell hotel and Restaurant adiminstratoin Quality 22-31.
  15. Yoon and Uysal,(2003), an examination of the effect of motivation and satisfaction on destination loyalty: A structural model, tourism Management 26(1) : 45-56.