ارزیابی شاخص های زیست پذیری شهری در سطح محلات شهر سردشت با مدل کوپراس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 برنامه ریزی شهری ، گروه جغرافیا، دانشگاه زنجان

2 دانشجو

3 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

4 دانشجوی دکتری جغرافیا وبرنامه ریزی شهری، دانشگاه تبریز

چکیده

شهرها بعد از انقلاب صنعتی با تغییر الگوی نقش پیرامونی به مرکز باعث جذب سرمایه‌گذاری‌های عظیم شدند و این خود سیر عظیم از مهاجرت‌ها از روستا به شهر را ایجاد کرد که متعاقبا تحولات زیادی در ابعاد اجتماعی،فرهنگی، اقتصادی، کالبدی، زیست محیطی در پی داشت. این تحولات میتوانند مثبت یا منفی باشند. با توجه به پتانسیل‌های ظرف شهر دربرابر مهاجرات‌ها و چالش‌های شهری( از جمله آلودگی‌ ، ناهنجاری‌های اجتماعی و غیره) برنامه ریزان که متصدی امور شهر هستند می‌باید زیست پذیری شهری که یکی از شاخص‌های توسعه پایدار شهر به شمار می‌آید در اولویت برنامه-های خود قرار دهند. هدف از این پژوهش ارزیابی شاخص‌های زیست پذیری شهری در سردشت بوده است. در این پژوهش از 18شاخص استفاده شده است که برای ارزیابی آنها از anp و برای تحلیل و سطح بندی در سطح شهر از مدل کوپراس و برای ترسیم نقشه از GIS استفاده شده است.
نتایج تحقیق نشان می‌دهد که شاخص‌های زیست‌پذیری شهری در سطح محلات سردشت به صورت مناسب توزیع نشده-اند.محلات فرهنگیان، آشان و سرچاوه بیشترین مقدار برخورداری را داشته‌اند و محلات سه‌راه مارغان، دلتانچک در رتبه آخر زیست‌پذیری قرار گرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of urban viability indicators at sardasht city neighborhoods with Coopers model

نویسندگان [English]

  • mohsen ahadnejad 1
  • mohammad rasoli 2
  • Khezr SheikhMohammad Hasan Abad 3
  • Shrareh Saeid Poor 4
1 Urban Planning, Department of Geography, University of Zanjan
2 student
3 Master of Geography and Urban Planning
4 Ph.D. student of geography and urban planning, Tabriz University
چکیده [English]

Cities, after the industrial revolution, changed the pattern of peripheral role to the center, attracting huge investments, and this created a huge movement of migrations from village to city, which subsequently transformed many social, cultural, economic, physical dimensions , Had an environmental impact. These developments can be positive or negative. Considering the city's potential for urban migration and challenges (including pollution, social anomalies, etc.), urban planning planners should have urban habitat, which is one of the indicators of development Sustainable city is considered to be the priority of their programs. The aim of this study was to evaluate the urban viability indicators in Sardasht. In this research, 18 indicators have been used which are used to evaluate the anp and for the analysis and leveling in the city of the Coopers model and to map the map from the GIS.
The results of the research indicate that the urban biomass indicators are not properly distributed at the Sardasht neighborhoods. The cultural groups, Ashan and Sarchava have the highest levels of enjoyment, and the Margina neighborhood and doltanchk in the last rank Biodegradability

کلیدواژه‌ها [English]

  • KEYWORDS: livability
  • Sustainable Development
  • Sardasht
  • Localities
احد نژاد، محسن؛ سجادی، ژیلا؛ یارقلی، وحید( 1397)،بررسی جایگاه مفهوم زیست­پذیری شهری در طرح توسعه شهری( نمونه مطالعاتی: طرح جامع شهر زنجان)، فصلنامه علمی-پژوهشی و بین المللی انجمن جغرافیای ایران، سال شانزدهم، شماره 59
بندر آباد، علیرضا ( 3189 ) "تدوین اصول الگوی توسعه فضایی و شکل شهر زیست پذیر ایرانی مطالعه موردی مناطق1، 15، 22تهران"، استاد راهنما حمید ماجدی، استاد مشاور ایرج اعتصام، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات.
رهنمایی، محمد تقی پور؛ موسوی، سید موسی( 1385)، بررسی ناپایداری­های امنیتی کلانشهر تهران براساس شاخص­های توسعه پایدار شهری، مجله جغرافیایی، شماره 57.
ساسان پور فرزانه ، تولایی سیمین ، جعفری اسدآبادی حمزه( 3194) ، سنجش و ارزیابی زیست پذیری شهری در مناطق بیست گانه کلانشهر تهران، فصلنامه برنامه ریزی منطق­ای
ساسان پور، فرزانه؛ علیزاده، سارا؛ اعرابی مقدم، حوریه( 1396)، قابلیت سنجی زیست­پذیری مناطق شهر ارومیه با مدل ralspi، نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیا سال هجدهم.
سلیمانی، محمد؛ تولایی، سیمین؛ رفیعیان، مجتبی؛ زنگنه، احمد؛ خزاعی نژاد، فروغ(1397)، زیست­پذیری شهری: مفهوم، اصول، ابعاد و شاخص­ها، پژوهش­های جغرافیای برنامه­ریزی شهری، دوره 4
عیسی لو، علی اصغر و همکاران؛ ف 1393 )) انگارۀ زیست پذیری رهیافتی نوین جهت ارتقای کیفیت زندگی در جوامع روستایی ( مطالعه موردی: شهرستان قم، بخش کهک)، فصلنامه مسکن و محیط روستا.
لطفی زاده، امید( 1395)، تحلیل زیست­پذیری در مناطق کلاشهر اهواز، پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، استاد راهنمافرزانه ساسان پور، دانشکده جغرافیا
Aelenei, L., Ferreira, A., Monteiro, C. S., Gomes, R., Gonçalves, H., Camelo, S., & Silva, C. Smart City: (2016). A Systematic Approach towards a Sustainable Urban Transformation, 91 Energy Procedia § The Author(s)
Cities P. (2003). A sustainable urban system: the long term plan for greater Vancouver, cannada, cities plus.
Clinton – gore administration (2000) building livable communities: sustaining prosperity, improving quality of life, building a sense of community, available at: -www.livable communities. Gov.
demarcation of concepts; a literature study, Landscape and Urban Planning,pp 5-18.
Encyclopedia of urban studies ( 2010), Ray Hutchison Pub University of Wisconsin, Green Bay.
environmental quality and human well-being: Towards a conceptual framework and
-Hall, p. (2003), smart Growth on two continedis, in p Neal. ed. Urban villages and the making of communities spon press London.
-Hall, p. (2003), smart Growth on two continedis, in p Neal. ed. Urban villages and the making of communities spon press London.
livability of kuala lampur streets, Cities, No 43, pp 104-114.
Mahmudi, M. et al (2015), livable streets: the effects if physical prolems on the quality and
Pichardo-Muñiz, A. (2010). The Role of Diseconomies of Transportation and Public Safety Problems in the Measurement of Urban Quality of Life. Applied esearch in Quality of Life Journal
Susanti, R., Soetomo, S., Buchori, I., & Brotosunaryo, P. M. (2016). Smart Growth, Smart City and Density: In Search of The Appropriate Indicator for Residential Density in Indonesia. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 227(November 2015)
Timmer Vanessa and nola- Kate seymoar (2005) “THE WORLD URBAN FORUM 2006 Vancouver” working group discussion paper internation center for sustainable cities
Van Kamp, Irene. Leidelmeijer, Kees. Marsman, Gooitske and De Hollander,.(2003)Urban