ارزشیابی زیست محیطی محل های دفن پسماندهای شهری (مطالعه موردی شهرستان قائن)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار،گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده، ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، شهرمشهد، کشورایران.

2 دانشجوی دکتری رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری و پژوهشگر جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده، ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، شهرمشهد، کشورایران.

3 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی ملایر.

4 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور بیجار – کردستان.

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی وضعیت محل های دفن موجود در شهرستان قائن و تسهیل عملیات مدیریتی در جهت بهبود و یا تغییر محل این مناطق در شهرستان قائن می باشد... در این مطالعه سعی شده تا ضمن بررسی شرایط موجود در مدیریت پسماند شهر قائن راهکارهای مناسب و موثر در زمینه توسعه صنایع بازیافت و استحصال انرژی از پسماند و معرفی گردد. بدین منظور در این تحقیق پس از انجام مطالعات کتابخانه ای و گردآوری نقشه های مورد نیاز، بررسی های و گردآوری مشخصات هر یک از محل های دفن صورت گرفت و به ارزشیابی میدانی و سپس موقعیت مناطق با GPS تعیین گردید و در انتها به محدویت های زیست محیطی محل های دفن پسماندهای شهری شهرستان قائن با سامانه. GISپرداخته شد و بهترین مکان جهت دفن مواد پیش بینی گردید. دستیابی به راهکارهای مناسب جهت کاهش تولید زباله و هر گونه تغییر در ترکیب اجزای آن مستلزم شناخت وضع موجود شهر، عملکرد و نقش غالب شهر، شرایط اقتصادی و وضعیت اجتماعی و فرهنگی شهروندان می باشد . آشنایی با فرهنگ، آداب و رسوم، شیوه های معیشتی، عادات غذایی و میزان سواد و بسیاری از عوامل دیگر در این زمینه دارای اهمیت و قابل بررسی است .مهمترین و اولین اولویت در سلسله مراتب مدیریت پسماند، اجتناب از تولید می باشد . شهرستان قائن علی رغم برخورداری از استاندارها و سرانه های زیست محیطی مناسب دارای مکان مناسبی برای جمع آوری و دفع و بازیافت زباله ها نبوده ؛ با توجه به تحقیقات این پژوهش بهترین مکان برای دفع زباله در خارج از شهر و حد فاصل قاین و روستای خضری تعیین گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Environmental Evaluation of Urban Waste Landfills (Case Study: Cayen County)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ajza Shakohi 1
  • Marzieh Amini 2
  • Ali Yahya Poor 3
  • Ali Mehr Afrozi 4
1 Assistant Professor, Department of Geography and Urban Planning, Faculty, Literature and Human Sciences Ferdowsi University of Mashhad, Shahr-e-Shohada, Iran.
2 Ph.D. student of Geography and Urban Planning and Researcher, Jahad University of South Khorasan, Department of Geography and Urban Planning, Faculty, Literature and Human Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Shahr-e-Shohada, Iran.
3 Master of Geography and Urban Planning, Faculty of Humanities, Islamic Azad University of Malayer.
4 Master of Geography and Urban Planning, Payam Noor University, Bijar - Kordestan.
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the status of landfill in the city of Cain and facilitate management operations to improve or change the location of these areas in the city of Cain ... In this study, we tried to investigate the existing conditions in the waste management of the city of Cain. Suitable and effective in the development of waste recycling and energy recovery industries. For this purpose, after carrying out library studies and collecting required maps, surveys and compilation of the characteristics of each landfill were carried out and field assessment was carried out and then the location of the areas was determined by GPS, and finally, the environmental limits Ambient landfills of the city of Qa'en with the system. GIS and the best place to bury materials. Achieving appropriate solutions to reduce waste production and any changes in its components requires recognizing the current state of the city, the function and dominant role of the city, the economic conditions and the social and cultural status of the citizens. Familiarity with culture, customs, livelihood, nutritional habits and literacy rate, and many other factors in this field is important and can be explored. The most important and first priority in the waste management hierarchy is the avoidance of production. Despite the availability of suitable standards and per capita ecosystems, the city of Cain did not have a suitable place to collect and dispose of and recover waste; according to the research of this research, the best location for waste disposal outside the city and the boundary between Khein and Khezri village It turned out

کلیدواژه‌ها [English]

  • Qain County
  • Environmental Assessment
  • Urban Waste and Landfill
1-عمرانی، قاسم علی، مواد زائد جامد، مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، چاپ اول، جلد دوم، ۱۳۷۶.
۲- عمرانی، قاسم علی ، مطالعات توجیه فنی و اقتصادی بازیافت زباله های شهری منطقه جنوب شرقی کشور، معاونت ٣- پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده بهداشت، ۱۳۸۱
۳- عبدلی، محمد على؛ آماده سازی مکانهای دفن بهداشتی زباله های شهری، ویژه نامه مدیریت مواد زائد، شماره 1، دفتر برنامه ریزی عمرانی وزارت کشور، ۱۳۸۱.
 - عبدلی، محمد على؛ سیستم مدیریت مواد زائد جامد شهری و روشهای کنترل آن، سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری تهران، ۱۳۷۲.
 ٥- عبدلی، محمد علی، مدیریت دفع و بازیافت مواد زاید جامد شهری در ایران، جلد دوم، انتشارات سازمان شهرداریهای کشور، ۱۳۷۹. 6- عبدلی، محمد علی، مدیریت مواد زائد جامد (اصول مهندسی و مباحث مدیریتی، سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری تهران، ۱۳۷۰.
 ۷- عبدلی، محمد على؛ آماده سازی مکانهای دفن بهداشتی زباله های شهری، ویژه نامه مدیریت مواد زائد، شماره 1، دفتر برنامه ریزی عمرانی وزارت کشور، ۱۳۸۱.
 ۸- عبدلی، محمدعلی، بازیافت مواد زائد جامد، موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم ، ۱۳۸4.
9 - عبدلی، محمدعلی، بازیافت مواد زائد جامد، موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم ، ۱۳۸۶. منوری ، مسعود ، الگوی ارزیابی اثرات زیست محیطی محلهای دفن زباله های شهری، حوزه معاونت خدمات شهری، سازمان بازیافت و تبدیل مواد، ۱۳۸۱
۱۰- حیدرزاده، نیما، شوراها و مدیریت پسماندهای شهری، ماهنامه اطلاع رسانی، آموزشی و پژوهشی شوراهای شماره ۱۰، ۱۳۸۹.
 11- حیدرزاده، نیما، معیارهای مکانیابی محلهای دفن مواد زائد جامد شهری، سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور،۱۳۸۰
۱۲- حیدرزاده، نیما، آیا کمپوست از نظر اقتصادی مقرون به صرفه است، مدیریت مواد زائد، شماره 4، ۱۳۸۲.
۱۳- لاهیجی، سیاح، نارونی، هنگامه و نادر، کمپوست، چاپ اول، سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران، ۱۳۷۲.
 14- سعیدنیا، احمد ، مواد زائد جامد، کتاب سبز شهرداری، انتشارات سازمان شهرداریهای کشور، ۱۳۷۸
 15- موسوی، سیروس، تولید کمپوست پس از تفکیک زباله از مبداء، مدیریت مواد زائد، شماره ۳، ۱۳۸۲.
 16- محمود خانی، روح اله، طراحی برنامه های بازیافت برای مراکز تجاری، فصلنامه آموزشی پژوهشی، شماره دوم و سوم، ۱۳۸۳.
 ۱۷- ملازاده، نسترن، بررسی شیوه های مختلف و ارائه راهکارهای جلب مشارکت مردم و بخش خصوصی و ظرفیت سازی در مناطق مختلف در زمینه اجرای طرح تفکیک از مبدا و بازیافت پسماندها، سومین همایش ملی روز زمین پاک، مدیریت پسماند و جایگاه آن در برنامه ریزی شهری، ۱۳۸۵.
18 - جوادی ابهری، نیما، بررسی فرایندهای تولید کمپوست و ارائه روشهای مناسب برای ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد عمران محیط زیست - دانشگاه تهران، ۱۳۷۸.
 19 - کیت، کتی، و گست، دیوید، ترجمه میرشکرایی، سید احمد، راهنمای بازیافت کاغذهای باطله، انتشارات آییژ، چاپ اول، ۱۳۸۰.
 ۲۰- هاشمیان، سید مهدی، ۱۳۸۶، طراحی بهینه سیستم جداسازی پسماند شهری تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی.
 ۲۱- ثنائی، غلامحسین. سم شناسی صنعتی، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران ، شماره ۱۷۳۰ ، چاپ دوم، تهران۱۳۹۶
۲۲- کرد، بهمن، نقش انرژیهای نو در تامین انرژی روستایی در ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۷۹
۲۳- فصل نامه آموزشی مدیریت پسماند شهارة هشتم ۱۳۸6، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
 24- طرح پژوهشی تهیه محتوا و انجام برنامه های آموزشی برای مدیران و کارکنان خدمات شهری و شهروندان در زمینه بازیافت، جلد پنجم، معاونت پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۱.
 ۲5- بانک اطلاعاتی خدمات شهری ، سازمان شهرداریها و دهیاری ها
۲۶- مروری بر مدیریت مواد زائد جامد شهری، شرکت جهش کیمیا، ۱۳۷۱.
 ۲۷- مطالعات توجیه فنی و اقتصادی بازیافت زباله های شهری برحسب مناطق مختلف در منطقه تهران - دفتر خدمات عمومی، ۱۳۸۱.
 ۲۸- طرح مطالعات توجیه فنی و اقتصادی بازیافت، منطقه خوزستان، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی جندی شاپور، ۱۳۸۱.
 ۲۹- مدیریت مواد زائد جامد شهری، دفع و بازیافت مواد زائد در جهان - جلد اول - وزارت کشور - مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری.
 ۳۰- کرمانشاه پیشرو در مدیریت پسماند، فصلنامه آموزشی پژوهشی مدیریت پسماند، شماره دوم و سوم، ۱۳۸۳.
 ۳۱- تولید کمپوست نیازمند نگاهی ملی، مدیریت مواد زائد، شماره ۲، ۱۳۸۱.
 ۳۲- شهروندان و بازیافت، معاونت پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی، ویژه نامه مدیریت مواد زائد، شماره 4، ۱۳۸۲.
 ۳۳- ضوابط و استانداردهای زیست محیطی - سازمان حفاظت محیط زیست - ۱۳۷۸.
 34- ضوابط تفکیک جمع آوری و حمل مواد زائد جامد در مبدا تولید، سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری اصفهان، ۱۳۸۰.
 ۳۵- کاهش تولید زباله راهی مطمئن و کم هزینه برای مدیریت بهتر، ویژه نامه مدیریت مواد زائد، شماره 4، ۱۳۸۲.
 36- مجموعه قوانین و مقررات دهیاریها، انتشارات سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، ۱۳۸۳
۳۷- فهرست موضوعی قانون مدیریت پسماندها و آیین نامه اجرائی مربوطه، سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی قزوین، ۱۳۸۵.
 ۳۸- بازسازی و برآورد جمعیت شهرستانهای استان خراسان جنوبی بر اساس محدوده سال ۱۳۸۰، مرکز آمار ایران،۱۳۸۳
۳۹- آمار دهیاری های منطقه قائنات، مرکز پژوهشهای شهری و روستایی سازمان شهرداری ها و دهیاری ها، وزارت کشور، ۱۳۸۵.
.40- آمار کشاورزی و دامپروری منطقه قائنات، مرکز مطالعات وزارت جهاد کشاورزی، ۱۳۸۲.
 41- آمار دامپروری استان خراسان جنوبی ، مرکز مطالعات وزارت جهاد کشاورزی، ۱۳۸۲.
 42- آمار سطح زیر کشت، میزان محصولات کشاورزی در استان خراسان جنوبی ، وزارت جهاد کشاورزی - استان خراسان جنوبی ، ۱۳۸۲
43 - سرشماری عمومی نفوس و مسکن - شناسنامه آبادیهای کشور - شهرستان قائنات - مرکز آمار ایران، ۱۳۷۵.
 44 - سرشماری عمومی نفوس و مسکن - شناسنامه دهستانهای کشور، استان خراسان جنوبی - مرکز آمار ایران،۱۳۷۵
45- سرشماری عمومی نفوس و مسکن - شناسنامه آبادیهای کشور - شهرستان قائنات - مرکز آمار ایران، ۱۳۸۵.
 46-پاورپوینت مدیریت مواد زائد جامد ، سازمان بازیافت تهران ، ۱۳۸۵
 47- طرح هادی شهر قائن، شرکت مهندسان مشاور زیستا ۱۳۷۹
48- طرح هادی شهر نیمبلوک، شرکت مهندسان مشاور مادشهر
49- طرح هادی شهر آرین شهر، شرکت مهندسان مشاور مادشهر
۵۰- طرح هادی شهر های خضری دشت بیاض، اسفدن و زهان
 ۵۱- قفقازی، لادن، طرح مدیریت پسماندهای جامد روستای نخجیران بخش مرکزی شهرستان محلات استان مرکزی، ۱۳۸۹
52-P. Vandevivere, L. De Baere and W. Verstraete, Types of anaerobic digestion for solid wastes, http://www.greenhouse.gov.au/challenge/methane.
53-Methane Capture and Use - Part A & B, Department of Environmental and Heritage Australian Green House Office, Annual reports2002  /.
54-Biogas processes for sustainable development, by Uri Marchaim MIGAL Galilee Technological Centre Kiryat Shmona, Israel, http://www.fao.org.
55-EPA, Decision-Makers Guid To solid waste management, EPA/530-SE-072،1989-
56-Philippine ‘Brown' Environment Quality- Ata Glance, Senate Economic Planning Office, November 2005 AG-2005-12  .
57-State of the Philippine Environment: A Progress Report, Vol. X No.43 February 15-2006
58-Solid Waste Management In The Philippines A Small Island Experience, D. Alan Mair, P.EJ. Glenn Gaacs, Matthew Dinisco, United States Peace Corps, Manila, Philippines
59-Congress of the Philippines. Republic Act No. 9003 Ecological Solid Waste Management Act of 2000, Manila. January 26-2001
60- Pag-Asa Weather Agency. Rainfall Data 1989 to 1999. Romblon, Philippines.
61- Municipal Government of Odiongan. Socio-Economic Profile for Municipality of Odiongan. Odiongan,2000
62-Municipal Government of Odiongan. Development Plan, Controlled Dump Site, Eco-Waste Management Program, Odiongan, Romblon. Odiongan, Philippines. May 18-2001
63-Goulburn Mulwaree - Rural Solid Waste Management, 2006
64-ACTNO Waste, Environment ACT, Department of Services and Resource NSW, Queanbeyan.
65-Compost quality standards and guide lines, William F, Brinton, 2000
-66Anaerobic Digestion in Rural China, J. Paul Henderson, P.Eng. Published by City Farmer, Canada's Office of Urban Agriculture, 2000
67-Biogas DigestVolume II, Biogas - Application and Product Development, Information and Advisory Service on Appropriate Technology, Werner Kossmann, Uta Pönitz, Stefan Habermehl, Thomas Hoerz, Pedro Krämer, B. Klingler, C. Kellner, Thomas Wittur, F. v. Klopotek, A.Krieg, H. Euler
68-Site Suitability Assessment for a Central Anaerobic Treatment Facility for Biogas Production,Nakhonpathom Province Thailand, M. Yuttitham, S. Tripetchkul, G. A. Gale I, P. Chaiprasert, M.Tanticharoen, C.Silapathong, Proceedings of the ind Regional Conference on Energy
69-Public and private partnership for on-farm composting of yard waste, A.H. Christian and G.K. Evanylo.
70-Composting and recycling municipal solid waste, Luis F. Diaz, George M. savage, Linda L. Eggerthe , Clarence G. Golueke.
71-GEF small programme strategic framework- Third operation phase, Global environmental facility.
 72-Technology towards a Clean Environment2003, Phuket, Thailand
-73“Guideline For Waste Treatment/Recycling By Businesses”, July 12-2001, Waste Recycling Subcommittee, Industrial Structure Council.
74-Gellens V.Boelems J. Verstraete W. "Source separation, selectivez collection and in reactor Digestion of Biowaste Netherland", Kluwer Academic Publishers, 1995.
75-Tchobanoglous G. Theisen H. Vigil SA., "Integrated Solid Waste Management". McGraw-Hill,1993
76-Arcadio P. Sincero Sr. Environmental Engineering a Design Approach. Prentice Hall of India. ISBN-74-03-14-303-81, New Delhi - 11... 1, 1999.
77-Herbert F. Lund P.E. " Recycling information and sources" ,Environmental Protection Agency Washington DC, ۲۰۰۱
78-Herbert F. Lund Recycling Handbook seconds Edition. McGraw - Hill, Washington, 2000
79-Jeris.j.s. & Regan, R.W., 1973.Controlling environmental parameters for optimum composting: moisture- free air space & recycle.compost sci, 14-2
 ۸۰-Khan , I.H. & Ahsan , N., ۲۰۰۳ Text Book of Solid Waste Management.CBS Publisher and Distributors.P: 135-95 .
81-Micheal, G.Pace & Bruce, E. Miller, The Composting Process, Utah State University, Cooperative Extension work, 1990.
82-Tchobanoglous , G. & Kreith , 2003. Hand Book of Solid Waste Management, Second Edition , Mc Graw Hill Publication.
83-T.Wright , R. & G.Nebel , B., 2004 Environmental Science Toward Sustainable Future, Prenticehall of India.
84-Lasaridi K., Protopa I., Kotsou M., Pilidis G., Manios T., Kyriacou A2005. "Quality Assessment of Composts in the Greek Market: The Need for Standards and quality Assurance", Journal of Environmental Management (in press).Tchobanoglous. G, Theisen. H and S.Vigil; “Integrated Solid Waste Management”, 1993, Mc Graw - Hill.
85- Diaz L. F., Savage G. M., Eggerth L. L., Golueke C. G., 1993. "Composting and Recycling Municipal Solid Waste", Lewis publishers.
86-http://www.csiro.au/org     87http://www.greenhouse.gov.au/inventory/2003/facts/pubs/04.pdf 88http://www.apl.au.com/ 89http://www.deh.gov.au/settlements/industry/corporate/eecp/case-studies/charlesife.html 90http://www.recyclenow.com/home_composting/composting