آینده پژوهی بازارچه‌های مرزی در راستای توسعه پایدار (مطالعه موردی: شهر سردشت)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی گروه جغرافیا دانشگاه زنجان

2 دانشجو

3 دانشجوی دکتری جغرافیا وبرنامه ریزی شهری، دانشگاه تبریز

4 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور بویین زهرا

چکیده

با توجه به اینکه بازارچه‌های مرزی در توسعه شهرهای مرزی تأثیر و نقش قابل‌ملاحظه‌ای دارند. لذا آینده‌پژوهی بازارچه-های مرزی و لزوم توجه به شهرهای مرزی در راستای توسعه‌ای پایدار می‌تواند نقش اساسی در ترقی و پیشرفت توسعه اقتصادی نواحی مرزی، بهبود استانداردهای زندگی مردم، کاهش فقر، توزیع مناسب درآمد، ایجاد روابط دوستی و آشنایی بیشتر، تسریع همکاری‌های بیشتر بین نواحی مرزی داشته باشد. هدف از پژوهش حاضر آینده‌پژوهی بازارچه مرزی سردشت در راستای توسعه پایدار می‌باشد برای این منظور از 24 شاخص جهت برسی وضعیت و ترسیم آینده مطلوب بازارچه مرزی سردشت استفاده‌شده، که برای وزن دهی از روش دلفی‌(‌کارشناسان) و برای ارزیابی وضعیت و آینده‌نگاری از نرم‌افزار میک‌مک استفاده‌ و برای ترسیم نقشه نیز از نرم‌افزارGIS‌ استفاده‌شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهند، در بسیاری از شاخص‌های راهبرد بازارچه شهر مرزی شهر سردشت در راستای توسعه پایدار‌، کمبود‌هایی مشاهده‌شده است و بازارچه از اهداف اولیه خود در بسیاری از موارد فاصله گرفته است(مواردی چون مبادلات مرزی، توسعه اقتصادی، اشتغال‌زایی سالم، توسعه زیرساخت‌ها، بومی‌سازی، امنیت اجتماعی، امنیت اقتصادی، تثبیت جمعیت و...) و در برخی موارد سطح مدیریت بازارچه با مشکلاتی روبرو شده است، درنهایت با توجه به یافته‌های پژوهش، راهکارهایی برای بهبود هرچه بیشتر نقش بازارچه در منطقه ارائه‌شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Futures study Markets for Sustainable Development (Case study: Sardasht city)

نویسندگان [English]

  • Isa Piri 1
  • mohammad rasoli 2
  • Sharareh Saeid Poor 3
  • Reza Mahmood Nezhad 4
1 Faculty of Geography, Zanjan University
2 student
3 Ph.D. student of geography and urban planning, Tabriz University
4 Master of Geography and Urban Planning, Payame Noor University, Bouyin Zahra
چکیده [English]

Given that border markets have a significant impact on the development of border cities. Therefore, the future of border market research and the necessity of paying attention to border cities in the direction of sustainable development can play a fundamental role in improving the economic development of the border areas, improving living standards of people, reducing poverty, proper distribution of income, establishing friendships and Further acquaintance will accelerate further cooperation between the border areas. The purpose of this study is to study the future of the Sardasht border market for sustainable development. For this purpose, 24 indicators have been used to assess the status and design of the desired future of the Sardasht Bazaar, which is used to weigh the Delphi method (for experts) and to assess the status and future The use of the software is used to draw the map and GIS software is used to draw the map. The results of the research show that deficiencies have been observed in many indicators of the Sardasht city frontier market strategy, and the market has diverged from its initial objectives in many cases (such as border transactions, development Economics, healthy employment, infrastructure development, localization, social security, economic security, population stabilization, etc.) and in some cases the market management market has encountered problems. Finally, according to research findings There are ways to improve the market's role in the region

کلیدواژه‌ها [English]

  • Future Studies
  • Border Market
  • Sustainable Development
  • Sardasht Boundary City
- بابانسب، رسول(1389)، برنامه‌ریزی توسعه پایدار شهرستان‌های استان آذربایجان شرقی، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکدۀ علوم جغرافیایی و برنامه‌ریزی، دانشگاه اصفهان.
-تابعی، حسن، مراد دلالت، عهدیه آتشی و حمید پناهی(1396)، نقش بازارچه مرزی در توسعه اقتصادی- اجتماعی نواحی پیرامون مطالعه موردی: (بازارچه سرو ارومیه)، فصلنامه علوم و فنون مرزی، دوره 8، شمارۀ 3، صص 29-1.
-پور عزت، اصغر؛ فیروزپور، ارمین(1391)،چشم­انداز شهرهای آینده ایران در افق1404
-خزائی، سعید و عبدالرحیم پدرام،(1387)، زاهنمای گام به گام آینده­پژوهی راهبردی، انتشارات کشف آینده.
-زالی، نادر(1390)، آینده­نگاری راهبردی و سیاست­گذتری منطقه­ای با رویکرد سناریونویسی، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال چهاردهم، شماره چهارم.
-زرقانی، سیدهادی، هادی اعظمی و اسماعیل علمدار­(1393)، تحلیل نقش بازارچه مرزی ماهیرود در توسعه فضایی-کالبدی منطقه مرزی با تأکید بر عامل مهاجرت و کاهش محرومیت، مجله جغرافیا و توسعۀ  ناحیه ای، دوره 12، شمارۀ 23، صص 195-175
-سلمانی مقدم، محمد، الهه اکبری، الهام میری(1395)، ارزیابی نحوۀ تأثیر بازارچه مرزی بر روند توسعۀ کالبدی شهر مورد شناسی: بازارچۀ مرزی یزدان در شهر حاجی آباد، فصلنامۀ جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای، شمارۀ 21، صص32-19.
-شکوئی، حسین(1393)، دیدگاه نو در جغرافیا شهری، انتشازات سمت.
-شماعی، علی، عبداله صالحی و مناف حسین پور­(1394)، تحلیل فضایی اثرات بازارچه­های مرزی در توسعه یافتگی شهرهای بانه و پیرانشهر، مجله آمایش جغرافیایی فضا، دوره 5، شماره18، صص216-205.
-شمسی، هژیر؛ حسن­زاده، ناصر؛ اسماعیل زاده، خالد(1392)، ارزیابی جایگاه بازاچه­های مرزی در امنیت و توسعه پایدار شهرهای مرزی، مطالعه موردی شهرستان سردشت، فصلنامه دانش انتظامی کردستان، سال چهارم، شماره 16.
- صرّافی، مظفّر، جمیله توکلی نیا و حسن محمّدیان مصمّم(1393)، اندیشه­های نو در برنامه­ریزی شهری، چاپ اول، انتشارات قدیانی، تهران.
- علائی، امیر حسین و ناصررودی، معین(1395)، بازارچه­های مرزی و نقش آن در توسعه پایدار مطالعه موردی: شهرستان خواف، دومین کنفرانس سالانه پژوهش­های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری، تهران.
-کشاورز ترک، عین الله و بیاتی، ناصر(1392)، آینده پژوهی در برنامه­ریزی و مدیریت شهری، انتشارات مدیریت فناوری اطلاعات و مرکز اسناد، تهران.
-گوهری فر، مصطفی، عادل آذر و اصغر مشبکی(1394)، آینده پژوهی: ارائه تصویر آینده سازمان با استفاده از رویکرد برنامه­ریزی سناریو­(مورد مطالعه: مرکز آمار ایران)، فصلنامه علوم مدیریت ایران، دوره 10، شماره38، 65-36.
-مقیمی، ابوالفضل(1394)، معرفت شناسی آینده­پژوهی در رویکردهای نظری به برنامه­ریزی شهری، معماری و صنعت ساختمان، فصلنامه مدیریت شهری، دوره­14، شماره 38، 104-75.
-موسوی، میرنجف و رحیمی، مارال(1394)، تبیین نقش اسکان جمعیت در تحقق توسعه پایدار مناطق مرزی(مطالعه موردی استان اذربایجان غربی)، فصلنامه علمی-پژوهشی اطلاعات جغرافیای، دوره26.
-موسوی، میرنجف و باقری کشکولی، علی(1391)، ارزیابی توزیع فضایی کیفیت زندگی در محلات شهر سردشت، مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری، دوره 3، شمارۀ 9،  صص­116-95.
-واعظی، سید کمال، محمد مهدی قمیان و سید حسام وقفی(1396)، آینده پژوهی در علوم انسانی با رویکرد مدیریت دانش؛ ملاحظات، دستاوردها و اثرات، فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی، دوره 5، شماره3، 46-31.
-Atkisson , A. and Hatcher  R ( 2011),The Compass Index of Sustainability; Prototype for a Comprehensive Sustainability
-Chandoevwit, worawan, yongyuth chalamwong, srawooth paitoonpong(2004),Thailand cross border economy, Thailand Development resource institute.
-Coughlin, C. C., & Novy, D. (2016). Estimating border effects: The impact of spatial aggregation. CEPR Discussion Paper No. 11226.
- Donghyun, L.(2017), Cross-border mergers and acquisitions with heterogeneous firms: Technology vs. market motiv, North American Journal of Economics and Finance 42 (2017) 20–37
-Kazunobu Hayakawa(2017), Domestic and international border effects: The cases of China and Japan, China Economic Review 43
-Kenneth Van den Bergh, Kenneth Bruninx, Erik Delarue(2018), Cross-border reserve markets: network constraints in cross-border reserve procurement, Energy Policy 113
-Lee,Donghyun)2017(, cross-border mergers and acquisitions with heterogeneous firms: Technology vs. market motives, North American journal of Economics and finance
-Van Houtum, Henk.(2000), An Overview of European Geographical Research on Border Region, Journal of Borderlands Studies, Vol. xv, No, 1, Pp 56-8
- Walther, O. (2014), Border Markets: An Introduction, Journal of  Research,10, https:// journals .openedition .org/articulo/2532
-World Investment Report (2007). Transnational Corporations, Extractive Industries and Development, United Nations Conference on Trade and Development.