تحلیل و ارزیابی اثرات اجرای طرح هادی در ابعاد کالبدی-فضایی و محیطی کیفیت زندگی روستایی(مطالعه موردی: روستای میداوود وسطی، شهرستان باغملک)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

جغرافیا

چکیده

کیفیت زندگی در محیط روستایی با واقعیت و استانداردهای زندگی انسانی معاصر تفاوت بسیار دارد و این شرایط زیست و سکونت را در محیط روستایی با چالش مواجه کرده است از این رو طرح هادی روستایی با قدمتی بیش از سه دهه چشم انداز فضایی _ کالبدی روستا را طراحی و بستری مناسب برای توزیع بهینه خدمات دولتی و عمومی فراهم و شرایط لازم را برای پایداری جمعیت روستا ایجاد می کند. هدف اصلی این تحقیق تحلیل و ارزیابی اثرات اجرای طرح هادی در ابعاد کالبدی – فضایی ومحیطی کیفیت زندگی در روستای میداود وسطی شهرستان باغملک است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی نوع توصیفی و همبستگی است جامعه آماری این پژوهش کلیه ساکنان روستای میداوود سطی در شهرستان باغملک می‌باشد که در این تحقیق نمونه پژوهش به‌صورت تصادفی در میان 128 پرسش شونده توزیع شد. ابزار گردآوری داده‌های تحقیق پرسشنامه محقق ساخت است. نتایج این تحقیق نشان داده که روستای میداوود وسطی از نظر بُعد زیست محیطی روستا در زمینه بهبود کیفیت زندگی دارای ارتباط معناداری می‌باشد یعنی طرح هادی روستای میداوود وسطی از بُعد زیست محیطی توانسته بر بهبود کیفیت زندگی روستایی اثر بگذارد و دارای وضعیت زیست محیطی خوبی می باشد، از نظر وضعیت در زمینه بهبود کیفیت زندگی دارای ارتباط مبهبود کیفیت زندگی ساکنین این روستا شده است و روستاوود شده و از نظر وضعیت کاربری اراضی در زمینه بهبود کیفیت زندگی دارای ارتباط معناداری می‌باشد یعنی طرح هادری در زمینه وضعیت کاربری اراضی باعث بهبود وضعیت کیفیت زندگی در روستای میداوود شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis and evaluation of the effects of implementation of the Guide Plan on physical and spatial dimensions of rural quality of life (Case Study: Meydwoods vosta Village,Baghmalek township

نویسندگان [English]

  • saeed maleki
  • majid godarzi
  • mohamad ali firozi
  • ali taheri
geo
چکیده [English]

The quality of life in the rural environment is very different from the reality and the standards of contemporary human life, and it has challenged the living and living conditions in the rural environment Hence, the Rural Constructor's Guide, designed for over three decades of spatial landscape development, will provide the appropriate facility for the optimal distribution of public and public services and create the necessary conditions for the sustainability of the village population. The main objective of this research is to analyze and evaluate the effects of conducting a guideline on the physical and environmental dimensions of quality of life in the Meydod-e-Mid'ist Village of Bagmalek. This research is descriptive and correlational in terms of applied purpose. The statistical population of this study is all inhabitants of Meydawood village in Baghmalek city. In this research, the research sample was randomly distributed among 128 questioners. Data collection tool was a researcher-made questionnaire. The results of this study showed that the Middlewoods Village has a significant relationship with regard to the environmental aspect of the village in terms of improving the quality of life, that is, the conductor of the Middlewoods Village from the environmental point of view can improve the quality of rural life and have a good environmental status, Regarding the situation in the field of improving the quality of lifehere is a s, tiging the quality of life of the residents of this village and the villagers have a good housing situation. In terms of transportation status in terms of impge of Meydovud. In terms of land use status, there is a significant relationship between improving the quality of life. The land use plan has improved the quality of life in the village. It has been released.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Guide plan
  • spatial
  • peripheral
  • village
  • quality of life
-                     احمدی ،علی(1382)تبیین چشم انداز توسعه فرهنگی در ایران همایش سیاست ها و مدیریت برنامه های رشد وتوسعه در ایران جلد چهارم،فرهنگ وتوسعه،موسسه عالی آموزش و پرورش مدیریت و برنامه ریزی در تهران
-                     بدری، سیدعلی(1380)، ارزیابی پایداری راهبرد اسکان مجدد روستایی نمونه موردی: مجموعه ادغام آب بر، رساله دکترای جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی.
-                   رضوانی، محمدرضا(1383)، مقدمه­ای بر برنامه­ریزی توسعه روستایی در ایران، انتشارت قومس.
-                   سرتیپی­پور، محسن(1385)، مسکن روستایی در برنامه­های توسعه، هنرهای زیبا، شماره27، صص47- 56.
-                     سعیدی ، عباس،(1383) مسائل و چشم انداز عمران و توسعه روستایی در ایران ، فصلنامه مسکن ومحیط روستا ، شماره 108،صص14-3
-                   شمس­الدینی، علی، شکور، علی، رستمی، روح­اله(1390)، تأثیر نوسازی مساکن روستایی بر اقتصاد معیشتی روستاییان(مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان ممسنی)، مسکن و محیط روستا، شماره135، صص70- 57.
-                   عظیمی، نورالدین، جمشدیان­مجاور، مجید(1384)، بررسی اثرات کالبدی اجرای طرح­های هادی روستایی(مطالعه موردی: روستاهای غرب گیلان)، هنرهای زیبا، شماره22، صص25- 34.
-                   عنابستانی، علی­اکبر، اکبری، محمد­حسن(1390)، ارزیابی طرح­های هادی و نقش آن در توسعه­ی کالبدی روستا از دیدگاه روستاییان(مطالعه­ی موردی: شهرستان جهرم)، پژوهش­های جغرافیای انسانی، دوره­ی44، شماره4، صص110- 93.
-                   قاسمی­اردهائی، علی، رستمعلی­زاده، ولی­اله(1391)، اثرات وام مسکن روستایی در تغییرات زندگی روستایی، مسکن و محیط روستا، شماره139، صص84- 67.
-                     کلانتری،خلیل، امیری،علی، چوبچیان، شهلا (1387) تدوین و اعتبار سنجی شاخص های توسعه پایدار
-                   محمدی­یگانه، بهروز، چراغی، مهدی، عباسی، جواد و زهرا تاراسی(1391)، نقش اعتبارات بهسازی مسکن بر بهبود کیفیت زندگی در نواحی روستایی، مطالعه موردی: شهرستان زنجان، دهستان معجزات، مسکن و محیط روستا، شماره 141، صص 109- 99                                      
-                   مرکز آمار ایران(1391).
-                     معاونت عمران روستایی(1391) ارزیابی اثرات طرح های هادی روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تهران
-                     مناطق روستایی،فصلنامه مطالعات و پژوهش های شهری  منطقه ای ،سال اول شماره دوم ،صص 69-86
-                     مهدیان، عزیزالله، سرتیپی­پور، محسن(1391)، مروری بر تحولات بهسازی مسکن روستایی و چشم­انداز آتی، مسکن و محیط روستا، شماره 140، صص 12-3.      -رضوانی،محمد رضا،منصوریان،حسن،(1387)،سنجش کیفیت زندگی: بررسی مفاهیم، شاخص ها،مدل ها و ارائه مدل پیشنهادی برای نواحی روستایی، فصلنامه روستا و توسعه سال11 شماره 3،صص 1-26
-Chin-Chun, Y. (1981).Housing Satisfaction among  residents ofTaichung Taiwan (Ph.D.dissertation),M innesota: university ofMinnesota.Retrieved January 29, 2009, viaProQuest Dissertations & Theses.
-Mckinley Terry with Li Na Wang (1992). Housing And Wealth in  Rural China, china Economic  Review,  volume 3, Number  2,  pages195-211.
-Tiirkoglu (1997).Residentsʼsatisfaction of housing environments: the case of Istanbul, Turkey, landscape and urban  planning 39.55-67.
-Toscano,  E.V., and  Amestoy, V.A.(2008).  The  relevance  of   social interactions  on  housing  satisfaction,  social  Indicators  Research, 86(2):257-274.  
-Varady,  D., and carrozza, M.(2000). Toward a Better way  to measure customer satis faction  levels in publicHousing: A Report from cincinnati,
Housing  studies,  vo1:15(6): 797-825. Liu,Y.s,(2007),Rural tranformtion development and new countryside c0nstruction ineastern coastal area of china Actageographicasinica,No,2,pp563-570
 - Ramniceanu,I,and  R,Ackrill,(2007)EU  rural developmentpolicy  in thenw
- member states:promoting multifunctionality? Journal of Rural studies 23(4):416-429 
- Herrmann,s& osinki,E,(1999),planning sustainable land use in rural areas at different spatial levels using GIS and madelling tools,landscape and urban planning,  Stuttgart  vol46,pp93-101