میزان رضایت شهروندان از پلیس راهنمایی و رانندگی در کاهش و کنترل تصادفات (مطالعۀ موردی: شهر مرودشت)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی

2 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشجو

4 کارشناسی ارشد

چکیده

در ایران از میان حوادث مختلف مرتبط با زیرساخت حمل و نقل جاده ای، تصادف رانندگی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. طوری که 25 درصد تلفات ناشی از مرگ و میرهای غیر طبیعی کشور ناشی از تصادفات ترافیکی است. صدمات و خسارات ناشی از تصادفات ترافیکی، امری مهم و قابل ملاحظه است که متأسفانه در اغلب موارد نادیده گرفته می شود. این پژوهش با هدف اصلی بررسی میزان رضایت شهروندان از عملکرد پلیس راهنمایی و رانندگی در کاهش و کنترل تصادفات در زمرۀ تحقیقات توصیفی-تحلیلی و پیمایشی قرار گرفته و از نظر هدف مطالعه، تحقیق کاربردی-توسعه ای محسوب می شود. جامعۀ آماری این پژوهش، کلیۀ شهروندان شهر مرودشت(138649) می باشد برای سنجش پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید که آلفای به دست آمده (744/.) نشان دهندۀ پایایی قابل قبول پرسشنامه است. اما در رابطه با جامعۀ آماری تعداد تصادفات به دلیل محدودیت تعداد تصادفات نمونه گیری انجام نشده است. و کلیۀ جامعۀ آماری به عنوان حجم نمونه انتخاب شد. به منظور تهیۀ نقشه ها و تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج پژوهش در تحلیل همبستگی اسپیرمن نشان داد که در شهر مرودشت بین سن رانندگان و وقوع تصادفات رابطه ای وجود ندارد و نتایج آزمون تی تک نمونه ای نیز نشان دهندۀ رضایت شهروندان از پلیس راهنمایی و رانندگی در کاهش و کنترل تصادفات است. سطح اطمینانی 95درصد و سطح معناداری(0.000) و همچنین حدبالا(0.46)و حدپایین مثبت(0.55)که بیانگر در حد متوسط بودن شدت رابطه است و نشان دهندۀ رضایت شهروندان از پلیس راهنمایی و رانندگی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Satisfaction level of citizens of this city from traffic police in controlling and decreasing the accidents (Case study: City of Marvdasht)

نویسندگان [English]

 • Sharareh Saeed Pour 1
 • Elham Taghizadeh 2
 • Mohammad rasoli 3
 • Khezr Shaikh Mohammad Hassan Abad 4
1 student
2 MSc Geography and urban Planning, University of Isfahan, Isfahan,Iran
3 student
4 MSc
چکیده [English]

Among various events deal with road transport infrastructure, car accident has special importance in Iran. Because the reason of 25 percents of unnatural death in this country is traffic accidents, injuries and damages of traffic accidents are important but unfortunately are being ignored. This analytical- descriptive and surveying research is studying satisfaction level of citizens from traffic police performance in controlling and decreasing the accidents, so from the aim of study view point, it is considered as a practical- developmental research. Statistical population of this research is all citizens of Marvdasht (138649) and for measuring questionnaire validity, we used from Cronbach’s Alpha that the rate of obtained Alpha shows the acceptable validity of questionnaire. Because of limitation in accidents numbers, we didn’t get sample from this measure, so all the statistical population is selected as a sample. For providing maps and analyzing data, we used SPSS software
The research results in Spearman correlation analysis show that there is no relation between the age of drivers and accidents occurrence in Marvdasht and results of one sample T-test also shows citizen’s satisfaction from traffic police in controlling and decreasing the accidents. 95 percents of confidence level, level of meaningfulness (0.000), positive high (0.46) and low rank show middle intensity of relationship and citizen satisfaction from traffic police

کلیدواژه‌ها [English]

 • accidents
 • satisfaction
 • traffic
 • City of Marvdasht
 1. 1.احمدی مرزاله، میلاد؛ ناصری، میثم ؛ ناصری، کیومرث .(1394). فاکتورهای مؤثر بر حاشیه  ایمنی عابرین پیاده در خیابانهایفاقد علائم راهنمایی و رانندگی؛ مجله ارتقای ایمنی و پیشـــگیری از مصـــدومیت ها، دوره3 ، شـــماره 2. احمدی، مهدی؛علیمحمدی، عباس(1393). پیش بینی تصــادفات رانندگی با اســتفاده از مدل رگرســیون چند ســطحی و پارامترهای زمانی؛فصلنامه مطالعات پژوهشی راهور، شماره 11. 

  3.پاک گوهر،علیرضا ؛  خلیلی، محدثه؛  صفارزاده،  محمود.(1388). بررس ی علل و عوامل مؤثر در کاهش تصادفات جاده ایایران با استفاده ازمدلهای رگرسیونی LR و CRT و GLM؛ فصلنامة دانش انتظامی، سال دوازدهم، شمارة1. 

  1. حس ینی مقدم، س یدعلی؛ جمش یدی، مس لم؛ الس ادات یزدی خواه ، مهدیه؛ س وری، احمد(1391). بررس ی رابطة میزانرضایتمندی با نحوة رفتار کارکنان کلانتری ها؛ فصلنامة پژوهش های انتظام اجتماعی، سال چهارم، شمارة3.
  2. دیندار بوسجین، رقیه ؛ ستوده گندشین، مجتبی؛ امینی خانه برق ،صابر .( 1393). بررسی عوامل مؤثر بر افزایش تصادفات خودروهای سنگین؛ فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیک، شمارة 53
  3. زائرزاده، علی(1384). برر سی تحلیلی نقاط حادثه خیز شبکه راههای ک شور (مطالعه موردی نقاط حادثه خیز مهم شمال استان خراسان)؛ پایان نامه کارشناسی ارشد راه و ترابری، دانشگاه تهران. 
  4. زنگی آبادی، علی؛ شــیران، غلامرضــا؛ گشــتیل، خیری.(1391). بررســی علل تصــادفات در بزرگراهها (مورد مطالعه:

  بزرگراههای درون شهری اصفهان)؛ فصلنامة علمی - ترویجی راهور، سال نهم، شمارة 73. 

  1. شهباز ، گلنوش؛ دولتشاهی، بهروز؛ پورشهباز، عباس؛ محمد خانی، پروانه.(1392). شناسایی عوامل شخصیتی و شناختی در رانندگان حادثه ساز؛ فصلنامة پایش، سال دوازدهم، شمارة 3. 
  2. صدیق باور، محمد؛ جوانی، حدیقه؛ یزدان اشرف  نژاد، محسن ؛ صدی ق باور، محمدرضا (1390). شناسایی نقاط حادثهخیز راههای درون شهری کلان شهر شیراز؛ یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک، شیراز. 
  3. 01. گشتیل ، خیری.(1390). تحلیل فضایی علل تصادفات در بزرگراه های درون شهری  با استفاده  از GIS (نمونة موردی:

  بزرگراه های درون شهری  اصفهان) ؛ پایان نامة کارشناسی ارشد  جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکدة علوم جغرافیایی و برنامه ریزی، دانشگاه اصفهان. 

  1. Duric, P. D (2009). Reaction time of drivers who caused road traffic accidents; Medical Review, Vol.62, No. 4/3.
  2. Jacobs, G.; Aeron, Tomas (2000). Estimating global road facilities (Crow throne; Transport Research Laboratory); TRL Report, No. 445.
  3. Turo, k. ; Hubay, M. ; Sotonyi, P. ; Keller, E. F (2005). Traffic injuries among pedes trains, basic

  lists and motor vehicle occupants; Forensic Science International Vol. 151, No. 2.

  1. Wang, Ch.; Quddus, M.A.; Iaon, S.B (2009).Impact of traffic congestion on road accidents: A spatial analysis of the M25 notorway in England; Accident Analysis and prevention, Vol. 41, No. 4.