سنجش میزان زیست پذیری محلات شهری (مورد مطالعه : منطقه 11 تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه خوارزمی تهران

چکیده

زیست پذیری که مفهوم تحت بررسی این پژوهش است، از اواخر قرن بیستم مورد توجه قرار گرفت است، زیرا فضاهای شهری دچار مسائلی چون کیفیت پایین محیط، آلودگی صوتی و هوا، و ... شده بودند. تحقیق حاضر با هدف شناخت تحلیل فضایی وضعیت موجود زیست پذیری شهری در محلات منطقه 11 شهر تهران بر اساس ابعاد زیست پذیری انجام شده است. پژوهش حاضر به لحاظ روش توصیفی - تحلیلی، به لحاظ نوع، کیفی و از نظر زمانی مقطعی و برای گرداوری داده ها از روش اسنادی- پیمایشی استفاده شده است. جامعه آماری در این پژوهش ساکنین منطقه 11 تهران می باشد. داده های مورد نیاز برای تحلیل با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و تنظیم پرسشنامه با استفاده از طیف پنج گزینه ای لیکرت صورت پذیرفت. اعتبار پرسشنامه با استفاده از نظرات متخصصان تایید شد، و برای سنجش میزان پایایی ابزار از روش الفبای کرونباخ استفاده و با نتیجه (8/0) مورد تایید قرار گرفت. تجزیه تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های آماری ( آنوا، فرید من وone sample t test ) و ترسیم نقشه ها و تحلیل فضایی داده ها از روش IDWدر نرم افزار GIS انجام شده است. بر اساس یافته های پژوهش، محله منیریه از لحاظ زیست پذیری دارای وضعیت مطلوب و محله اسکندری دارای وضعیت نامطلوب هستند. نتایج پژوهش در تحلیل آماری و تحلیل فضایی نشان دهنده وضعیت زیست پذیری متوسط منطقه 11با گرایش به سمت وضعیت مطلوب را ارزیابی می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measurement of urban viability (Case study: District 11 of Tehran)

نویسندگان [English]

 • roghayeh yadolahisaber
 • maryam alizadeh
 • taher parizadi
kharazmi university tehran
چکیده [English]

The viability of the concept under study Since the late twentieth century, attention has been paid, Because urban spaces have such issues Low quality environment, noise and air pollution, and so on. existence Research With the aim of understanding the spatial analysis Current status of urban viability In the neighborhoods of the 11th district of Tehran Based on the dimensions of viability. The present study is descriptive-analytic .The viability is one of the recent discussions and theories of urban planning, which like other theories for life will lead us towards a better city. The present study is Evaluation – Comparison according to method; is quality according to kindness; is presently in terms of the time; and it has been used the method of Attributive-Survey for gathering data. The population in this study are residents of Region 11 of Tehran. Data required for analysis is completed by using of questionnaires and their reliability is confirmed by Cronbach's alphabet (0.8), and data also were analyzed by SPSS software and the tests (ANOVA, Friedman and one sample t test); the IDW manner in ArcGIS is used for spatial analysis. Based on these findings and in terms of livability, the sector of Monirieh is in good condition and Eskandari’s quarter is unfavorable. The results of the statistical analysis and spatial analysis demonstrates that the average of region 11’s livability towards to ideal situation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • : Livability
 • Spatial Analysis
 • Neighborhoods
 • Region 11 of Tehran
 1. ۱)خراسانی، محمد امین و رضوانی ،محمدرضا (1391)؛ "شناخت و تحلیل تفاوت زیست پذیری روستاهای پیرامون شهری در شهرستان ورامین" فصلنامه اقتصاد سبز و توسعه روستایی ، سال دهم ، شماره2 ، تابستان 92، پیاپی 4 ،صص55-74

  ۲)حسنلی، نسرین (1387)، "کیفیت زندگی شاخص پیشرفت اجتماع"، روزنامه مردم سالاری، 25 تیر

  ۳)بندر آباد، علیرضا (1389)؛ "تدوین اصول الگوی توسعه فضایی و شکل شهر زیست پذیر ایرانی مطالعه موردی مناطق 1، 15 و 22 تهران"، استاد راهنما حمید ماجدی، استاد مشاور ایرج اعتصام، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

  ۴)رهنمایی، محمدتقی، پور موسوی، سید موسی (1385) "بررسی ناپایداری‌های امنیتی کلانشهر تهران بر اساس شاخص‌های توسعه پایدار شهری" مجله پژوهش‌های جغرافیایی، شماره 57، تهران، 193-173

  ۵)زیاری، کرامت الله (1378)،" برنامه ریزی شهرهای جدید"، انتشارات سمت، چاپ اول، تهران

  ۶)ساسان پور (1390)، مبانی پایداری کلانشهرها با تاکید بر کلانشهر تهران، انتشارات مرکز مطالعات برنامه ریزی شهر تهران.

  7)مهدیزاده ،جواد و همکاران(1382) برنامه ریزی راهبردی توسعه شهری (تجربیات اخیر جهانی و جایگاه آن در ایران) ، معاونت شهرسازی و معماری وزارت مسکن و شهرسازی

  8)لطفی ، صدیقه(1388) مفهوم کیفیت زندگی شهری :تعاریف ،ابعاد و سنجش آن در برنامه ریزی شهری، فصلنامه علمی_پژوهشی جغرافیای انسانی ،سال اول ،شماره چهاردهم

  9)فرجی سبکبار،حسنعلی، صادق لو، طاهر و سجاسی قیداری،حمدالله(1390)، سنجش کیفیت زندگی در مناطق روستایی :مطالعه موردی دهستان آق بلاغ استان زنجان ،فصلنامه روستا و توسعه، سال چهاردهم ،شماره4

  10) عیسی لو ، بیات ، بهرامی(1393) انگاره زیست پذیری رهیافتی نوین جهت ارتقای کیفیت زندگی در جوامع روستایی (مطالعه موردی :شهرستان قم، بخش کهک)، فصلنامه مسکن و محیط روستا، شماره 146

  11) مرکز آمار ایران (1390)، "سرشماری عمومی نفوس و مسکن"، استان تهران                                    

  12)ساسانپور، تولایی ،جعفری اسدآبادی (1393) ، قابلیت زیست پذیری شهرها در راستای توسعه پایدار شهری (مورد مطالعه:کلان شهر تهران)، فصلنامه علمی _پژوهشی و بین المللی انجمن جغرافیای ایران،دوره جدید ،سال12،شماره42 پاییز93

  13)فرجی ملایی،؛ امین، عظیمی، آزاده و کرامت الله زیاری(1389) ،تحلیل ابعاد کیفیت زندگی در مواحی شهری ایران ،مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری ، سال اول، شماره دوم

  14)سجادی ، ژیلا ، فرجی ملایی، امین و عظیمی،آزاده(1391) ،تحلیل کیفیت زندگی در یک محیط روستا _شهری(مورد پژوهی :شهر سگز آباد) ، فصلنامه مدیریت شهری ،شماره 30 ، پاییز و زمستان 91،صص 265-284

  15)جعفری اسد آبادی،حمزه (1392) ،بررسی زیست پذیری شهرها در راستای توسعه پایدار شهری(مورد مطالعه : کلانشهر تهران) پایانامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری ،استاد راهنما فرزانه ساسانپو

  16)طرح تفصیلی منطقه11 ،مهندسین مشاور پارت ،1385،مرکز  برنامه ریزی و مطالعات شهر تهران

  17)حبیب پور،کرم، صفری،رضا.(1391).راهنمای جامعه کاربرد spss درتحقیقات پیمایشی تحلیل داده های کمی،غزال

  18)سایت  www.google.com

  1.  (19Radcliff, Benjamin (2001), Politics, markets and lifesatis faction: the Political economy of human happiness, American Political science Review

   

  (20MC. Nulty: R.h (1998), whats livability? Presenation a conference sponsored by the seoul (south, Korea) metro Politian

           (21Larice, M,Z (2005) “great neighborhoods: the livability and morphology high density neighborhoods in urban north America”, PHD

   (22Timmer Vanessa and nola- Kate seymoar (2005) “THE WORLD URBAN FORUM 2006 Vancouver” working group discussion paper internation center for sustainable cities

  Hankins, K; Power, E. 2009. The Disappearance of the State from Livable Urban Spaces, 41: 845-

  866.

  Wang, j; Meirong, S; chen, B; Chen, SH; C Ling, CH. 2011.  A comparative study of Beijing anh

  three global cities;Aperspective on urban livability , Frontiers of Environmental Science &

  Engineering, 7: 658-668.