برنامه‌ریزی استراتژیک توسعه توریسم درمانی در محدوده چشمه‌های آبگرم با استفاده از تکنیک SWOT(مطالعه‌موردی: منطقه شکار ممنوع بزمان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 کارشناسی‌ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی توریسم‌، دانشگاه سیتان و بلوچستان

3 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه پیام نور بیرجند

چکیده

    توریسم­درمانی یعنی برخورداری از امکانات­درمانی یا بهبود برخی بیماری­های گردشگران با استفاده از منابع طبیعی، به­عبارت دیگر سفر به قصد درمان عارضه­جسمی خاص مانند؛ بیماری­پوستی (پسوریازیس­)، آرتریت، روماتیسم، یا مشکلات تنفسی با استفاده از منابع طبیعی نظیر چشمه­های آبگرم و معدنی، دریاچه­های نمک، لجن، شن رادیواکتیو، حمام­های گیاهی، نور آفتاب و آب وهوا می­باشد. هدف از این پژوهش بررسی توانمندی­های ­منطقه شکار ممنوع بزمان در زمینه جذب توریسم درمانی و ارائه برنامه استراتژیک و توسعه آن است. روش انجام این تحقیق توصیفی تحلیلی با استفاده از روش برنامه­ریزی استراتژیک (SWOT) برای شناسایی نقاط قوت­، ضعف درونی و فرصتها و تهدیدات بیرونی توسعه توریسم درمانی در این شهر بوده است. نتایج حاصل از کاربرد روش حاکی است نقاط قوت وفرصت­های موجود برای توسعه این فعالیت درقیاس با تنگناها و نقاط ضعف درونی و نیز تهدیدات بیرونی به مراتب بیشتر بوده و بر این اساس تدوین استراتژی­های توسعه­ای (so) برای توسعه این بخش در اولویت قرار گرفته­اند. همینطور تجزیه و تحلیل یافته­های تحقیق حکایت از این دارد که مشکلات مربوط به ناشناخته ماندن توریسم درمانی درمنطقه شکار ممنوع بزمان و نبود برنامه­ریزی منسجم و هماهنگ با توجه به ماهیت فعالیت توریسم­درمانی به­عنوان امری بین دستگاهی از مواردی است که باید برای توسعه توریسم درمانی کشور به رفع آن پرداخت. امکانات و تجهیزات زیربنایی هر منطقه به­عنوان یکی از بنیادی­ترین اشکال عرضه در صنعت گردشگری، بیشترین حجم درآمد­زایی را برای جوامع میزبان پس از صنعت حمل و نقل و جابه جایی گردشگران به­وجود می­آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategic planning of tourism tourism development in the spa springs Using the SWOT technique(Study: bacon banned hunting area)

نویسندگان [English]

 • Golamreza Nori 1
 • Samaneh Sarani 2
 • Maliheh Rostaei 3
1 Assistant Professor, Faculty of Geography and Environmental Planning, University of Sistan and Baluchestan
2 Master of Geography and Tourism Planning, University of Sistan and Baluchestan
3 Graduate Student of Geography and Rural Planning, Payame Noor University of Birjand
چکیده [English]

Touristism means having therapeutic facilities or improving some of the diseases of tourists by using natural resources, in other words, traveling in order to treat a specific illness such as psoriasis, arthritis, rheumatism, or problems. The respiratory system uses natural resources such as spa and mineral springs, salt lakes, sludge, radioactive gravel, vegetative baths, sunlight and water. The purpose of this research is to investigate the capabilities of Bazman's prohibited hunting ground in attracting health tourism and presenting its strategic plan and development. The method of doing this descriptive-analytic research was using SWOT to identify the strengths, internal weaknesses, and opportunities and external threats of the development of health tourism in this city. The results of the application of the method indicate that the strengths and strengths available to develop this activity are much more than the bottlenecks and internal weaknesses as well as the external threats and, accordingly, the development strategies (so) for the development of this sector Are in the top priority. Also, the analysis of the research findings suggests that the problems associated with the unknown stay of therapeutic tourism in the prohibited hunting area and the lack of coherent and coordinated planning according to the nature of the tourism-therapeutic activity as an interdisciplinary factor are those that It should be addressed to expand the country's health tourism. The infrastructure and infrastructure of each region, as one of the most fundamental forms of supply in the tourism industry, provides the largest amount of income for the host communities after the transportation and tourist industry

کلیدواژه‌ها [English]

 • Strategic planning
 • Therapeutic tourism
 • SWOT model
 • Bachman hunting area
 1. ابراهیمزاده، عیسی( 1386)، چشمههای آبمعدنی و گستره فضایی آن در ایران .فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران، شماره دو ،سال سوم، صص 07-66.
 2. تقوایی، مسعود و گودرزی، مسعود( 1395)، تدوین و اولویتبندی راهبردهای توسعة گردشگری پزشکی (مطالعة موردی:

کلانشهر شیراز)، نشریه پژوهش و برنامهریزی شهری، سال هفتم، شماره بیست و چهارم، بهار، ص 1. 

 1. حاجینژاد، علی؛ عنابستانی، علیاکبر و صفریان، محمد( 1395)، تدوین برنامه استراتژیک گردشگری پزشکی با تاکید بر گردشگری مذهبی در شهر مشهد، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال سی و یکم، شماره دوم، تابستان، شماره پیایی، ص 103.
 2. حیدری، حسن و توکلی، حمید( 1396)، زمینگردشگری با رویکرد توریسم درمانی (مطالعهموردی: گنبدهای نمکی فراشبند)، اولین همایش اندیشهها و فناوریهای نوین در علوم جغرافیایی،دانشگاه زنجان.
 3. حیدری،رحیم( 1387)، برنامه ریزی صنعت گردشگری، انتشارات سمت، چاپ اول، تهران.
 4. رشیدی، معصومه؛ رامشت، محمدحسین، سیف، عبداﷲ، خوشحال دستجردی، جواد( 1391)، گردشگری سلامت ایران با تاکید بر خواص درمانی چشمههای منتخب استان اردبیل، نشریه سلامت و بهداشت اردبیل، شماره اول ،75-94.
 5. رضوانی، علیرضا، (1377)، جغرافیا و صنعت توریسم، انتشارات پیام نور،تهران، 225 .
 6. سارانی، سمانه( 1393)، بررسی عوامل راهبردی اکوتوریسمی منطقه شکار ممنوع بزمان، پایاننامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامهریزی توریسم،دانشگاه سیستان و بلوچستان.
 7. سازمان زمین شناسی زاهدان،1392.
 8. سازمان هواشناسی ایرانشهر،1392.
 9. 11. سبحانی، بهروز( 1379)، شناسایی آبهای گرم استان اردبیل و جایگاه آن، نشریه سپهر، شماره 03، 44-83.
 10. 21. سبحانی، بهروز( 1389)، شناخت پتانسیلهای گردشگری منطقه آبگرم سردابه استان اردبیل، نشریه مطالعات و پژوهشهای شهری و منطقه ای، شماره 4، 128-113.
 11. 31. فرجیملائی، امین( 1390)، عناصر و شاخصههای گردشگریشهری و اهمیت آن برای مدیریتشهری، ماهنامه اطلاع رسانی آموزش و پرژوهش شوراها، شماره 95.
 12. 41. کیاکجوری، داود و میرتقیانرودسری، سیدمحمد( 1392)، راهبردهای گردشگری پیشگیرانه چشمههای آبگرم و معدنی رامسر، فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری سال هشتم شماره 32 پاییز، صص 129-79. 
 13. 51. محمدیده چشمه، مصطفی و زنگیآبادی، علی (1387)، امکانسنجی توانمندیهای اکوتوریسم استان چهارمحال بختیاری به روش SWOT، مجله محیط شناسی، شماره 75 ، سال سی و چهارم.
 14. 61. ملاشاهی، حسین و اکبرینوده، محمدرضا( 1390)، بررسی نقش چشمههای معدنی در توسعه گردشگری استان سیستان وبلوچستان، همایش منطقهای جهاد اقتصادی رهیافتها و راهبردها ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان.
 15. 71. مهدیزاده ، تورج ، پنجعلی اصل،مریم( 1382)، درمان با آبهای معدنی، انتشارات باغ اندیشه، 22.
 16. 81. میرحسینی، سید محمد؛ عابدپور، زهرا و شاکری، فاضل( 1394)، قابلیتهای زمین گردشگری (ژئوتوریسم) چشمههای آبگرم و معدنی ایران، فصلنامه جغرافیای طبیعی، سال هشتم، شماره 28 ، تابستان، صص 105-106.
 17. 91. نوری، غلامرضا، تقیزاده، زهرا و شیرانی، زیبا( 1391)، نقش ایران در گردشگری درمانی جهان اسلام با تأکید بر طبیعتدرمانی

(کارکردها، چالشها و راهکارها)، فصلنامه جغرافیایی فضایگردشگری، شماره سه، سال اول، تابستان، صص 91-1. 

 1. وارثی، حمیده و فتحی، عفت( 1387)، برنامهریزی توسعه توریسم درمانی در محدوده چشمه آبگرم آب های معدنی و آبگرم استان اصفهان، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره 90،101-08
 2. 12. هانگر، جی دیوید و توماس ال ،ویلن، (1381)، مبانی مدیریت استراتژیک، ترجمه سید محمد اعرابی و داود ایزدی، انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی، چاپ اول ،تهران.

 

.22 Azman, Inoormaziah. & Kim Lian Chan, Jennifer. (2010), Health and Spa Tourism Business: Tourists’ Profiles and Motivational Factors. Proceedings of the Travel and Tourism Research Association Europe 2010,Annual Conference 1-3 ’’’’’’’er, Budapest, Hungary. pp 9-26.

.32 Butler, (2002), Ecotourism – Has it Achieved Maturity or Has the Bubble Burst, Pacific Rim Tourism 2000 New Zealand, P 256.

.42 Evans, Nigel, Campbell, David, Stonehouse, George (2003), Strategic Management for Travel and Tourism, Butterworth, Oxford.

.52 Harahsheh, Salem Salameh. (2002), Curative Tourism in Jordan and its Potential Development. Bournemouth University, United Kingdom.

.62 Mei-ting, (Jessica) Hsieh. (2010), Understanding mature traveller’s demand and choice in spring destination. Proceedings of the Travel and Tourism Research Association Europe 2010, Annual Conference 1-3 ’’’’’’’’’,

Budapest, Hungary. pp 85-91.

.72 http://ngdir.ir/PDefault.asp.