نقش مخاطرات طبیعی(خشکسالی) در مهاجرت روستایی (بخش کردیان – شهرستان جهرم)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه خوارزمی تهران

2 کارشناسی ارشد پیام نور دانشگاه پیام نور تهران اساتید مدعو ذانشگاه پیام نور قیدار شهرستان خدابنده

چکیده

مخاطرات طبیعی وقایع یا فرایندهای طبیعی غالب اند که با داشتن پتانسیل هایی، موجب رسیدن آسیب ها و خسارت هایی به انسان ها و محیط زیست و رفاه آنان می شوند. خشکسالی یکی از بلایای طبیعی و بخش جدایی ناپذیر تغییرات آب وهوایی است که ویژگی های آن از قبیل شدت، مدت و بزرگی از محلی به محل دیگر تفاوت دارد. خشکسالی از خطرات زیانباری است که بیش از همه بر اقتصاد سکونتگاههای روستایی تاثیرگذاشته و ممکن است سبب تخلیه روستاها و مهاجرت دایمی گردد. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش مخاطرات طبیعی(خشکسالی) در مهاجرت روستایی است. روش بکار گرفته شده در این پژوهش، روش توصیفی - تحلیلی است در گام نخست از مطالعات کتابخانه ای – اسنادی و پایگاه های اطلاع رسانی استفاده شده است، روش میدانی بر روش مشاهده، مصاحبه و پرسشنامه که پس از گردآوری، طبقه بندی و سازماندهی اطلاعات، به تجزیه و تحلیل آنها پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که بخش عمده از روستاییان ساکن در شهر و اطراف آن به دلیل عامل اقتصادی از جمله کاهش تولید کشاورزی و جستجوی فرصت های شغلی جدید ناشی از دوره خشکسالی به شهر مهاجرت نموده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Natural Dangers (Drought) in Rural Immigration (Kurdian section - Jahrom city)

نویسندگان [English]

  • sedigheh karaminasab 1
  • hossein reza shahbazi 2
1 Ph.D. Student of Geography and Rural Planning, University of Kharazmi, Tehran
2 Masters Noor University of Payame Noor Tehran Visited Professors Submitted by Noor Khedar City Khodabandeh
چکیده [English]

The natural hazards of events or natural processes prevail that, having the potential, cause damage and damage to humans and the environment and their well-being. Drought is one of the natural disasters and an integral part of climate change, with its characteristics, such as severity, duration and magnitude, varying from place to place. The drought is one of the most harmful dangers that affect the economy of rural settlements, which may lead to the evacuation of villages and permanent migration. The purpose of this study was to investigate the role of natural hazards (drought) in rural migration. The method used in this research is a descriptive-analytical method. In the first step, library and documentary studies and information bases have been used. Field method is based on observation method, interview and questionnaire, which after collecting, categorizing and organizing information , Their analysis has been analyzed. The results show that a large part of the villagers living in and around the city emigrated to the city due to economic factors such as reduced agricultural production and the search for new job opportunities due to the drought period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • natural hazards
  • drought
  • migration
  • Kurdish section
ایراندوست، کیومرث- بوچانی، محمد حسین، تولایی، روح الله (1392)، تحلیل دگرگونی الگوی مهاجرت داخلی کشور با تأکید بر مهاجرتهای شهری، فصلنامه مطالعات شهری، شماره ششم، صص. 118-105.
آسیایی، مهدی(1385)، پایش خشکسالی در مشهد، مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای، سال چهارم، شماره هفتم، صص186-168.
باقری، اصغر – خسروی خافتری، اقدس- عزیزی مبصر، جوانشیر(1394)، بررسی وضعیت خشکسالی و اثرات اقتصادی – اجتماعی آن در شهرستان جهرم، دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه محقق اردبیلی.
بخشداری کردیان، آمار جمعیتی روستاهای بخش کردیان 95-1365.
جان پرور، محسن- صالح آبادی، ریحانه- زرگری، مطهره(1396)، پیامدهای بحران مهاجرت ناشی از خشکسالی های کوتاه مدت در استان سیستان و بلوچستان، فصلنامه علمی – پژوهشی و بین المللی انجمن جغرافیای ایران، سال 15، شماره 52، صص: 199-183.
روزنامه شرق(1395)، خشکسالی، نزاع و هاجرت، سال چهاردهم، شماره 2729.
قنبری، یوسف(1392)، بررسی و شناسایی اثرات خشکسالی بر خانوارهای روستایی شهرستان سمیرم، فصلنامه روستا و توسعه، سال 16، شماره 4، تهران، صص 76-55.
صالحی، ایرج – مختاری، داریوش(1386)، اثرات و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی خشکسالی بر خانوارهای روستایی در منطقه سیستان، علوم و ترویج و آموزش کشاورزی ایران، دوره 3، شماره 1، صص: 114-99.
کشاورز، مرضیه – کرمی، عزت اله – لهسایی زاده، عبدالعلی(1392)، عوامل اثرگذار بر مهاجرت روستایی ناشی از خشکسالی: یک مطالعه موردی در استان فارس، فصلنامه روستا و توسعه، سال 16، شماره 1صص 127-113.
محمدزاده، مسعود- مهرنیا، عبدالناصر- کرد، حامد(1391)، تیپ شناسی مخاطرات طبیعی در مناطق روستایی، همایش ملی توسعه روستایی، دانشگاه گیلان.
میکائیلی، جواد- نجاتی، بهناز- آرزومندان، راضیه(1392)، بررسی تأثیر خشکسالی بر روند مهاجرت و اسکان غیررسمی، دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی، دانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم جغرافیایی.
ناصرزاده، محمدحسین- حمدی، اسماعیل(1391)، بررسی عملکرد شاخص های خشکسالی هواشناسی در ارزیابی خشکسالی و پهنه بندی آن در استان قزوین، نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، سال 12، شماره 27. 162-141.
نقوی، محمدرضا- بیگلری، شادی(1392)، نقش مخاطرات طبیعی(خشکسالی کشاورزی) در مهاجرت روستایی، با استفاده از روش (SAW)، نمونه موردی: دهستان شهدا شهرستان بهشهر، فصلنامه جغرافیای طبیعی، سال ششم، شماره 19. صص: 97-85.
نوری، غلام رضا- خسروی، محمود- جاودانی، راضیه- کریمی، صادق(1389)، تعیین رابطه خشکسالی با تغییرات میزان تولید مرتع در استان سیستان و بلوچستان طی دوره آماری 1386-1370. چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام.
Heikkinen, niina- Wire, climate, (2015), Dose Agave Hold the secret to Drought Resistant farming? Reprinted from Climate wite permission from Environment & Energy publishing, LLC.WWW. eenws.net.
Niles.m.Hansen. (1971): Rural Pvorerty and The Urban Crisis Astrategy for Regional Development.