تحلیل فضایی نگرش دهیاران به ابعاد توسعه در روستاهای حریم شهر (مطالعه موردی: روستاهای پیرامونی کلانشهر کرمان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی تهران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

با وجود اتفاق نظر علمی درخصوص توجه به همه ابعاد توسعه، نگرش های موجود در کشور نشان می-دهد توجه به ابعاد خاصی در توسعه روستایی بیشتر است و بخش از این توجه در نتیجه نگرش‌های مدیریت روستایی در سطح کلان تا محلی است. مهم تر آنکه مدیریت روستایی ضمن هماهنگی امور توسعه روستایی، در روستاهای مختلف به شکل متفاوتی عمل می کند و علیرغم داشتن تشکیلات و وظایف یکپارچه، الگوی مدیریت ثابتی برای تمامی روستاها استفاده نمی شود. این مقاله با هدف بررسی نگرش مدیریت روستایی نسبت به ابعاد توسعه، به تحلیل فضایی این نگرش در روستاهای بخش مرکزی شهرستان کرمان بر اساس فاصله پرداخته است. جامعه آماری مورد پژوهش 40 روستای منتخب دارای دهیاری می باشد. روش شناسی این پژوهش از نظر ماهیت، توصیفی- تحلیلی و از لحاظ هدف کاربردی با استفاده از شیوه مطالعه کتابخانه ای - اسنادی و پیمایشی برای پاسخ گویی به پرسش های تحقیق است. داده ها و اطلاعات پژوهش با کمک پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شدند و برای تحلیل آنها از روش های آماری (آماره های توصیفی میانگین، انحراف معیار، و آزمون Tتک نمونه ای) در نرم افزار Spss استفاد شد. نتایج نشان داد که بیشترین توجه و واکنش دهیاران به ترتیب در بعد اقتصادی با میانگین3.88، بعد کالبدی فیزیکی با میانگین3.66، بعد اجتماعی-فرهنگی با میانگین3.49 و بعد زیست محیطی با میانگین 3.47 بوده است. همچنین در بررسی تأثیر فاصله از شهر تا روستاها با توجه به مولفه های رفتار واکنش دهیاران در برابر شهر نتایج بیانگر آنست که دهیاران که در روستاهای با فاصله کمتر از شهر مانند 1تا 10 کیلومتری(3.85) و 11 تا20کیلومتری (3.71) قرار دارند، نرخ بالاتری از سطح نگرش در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و زیست محیطی را نسبت به دهیاران روستاهای با فاصله بیشتری از شهر نشان داده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spatial Analysis of Attitudes Mayor of the village To Dimensions of development in villages Privacy city

نویسندگان [English]

  • Fatemeh sharafi 1
  • Abolhasan safarpour 2
1 Allameh Tabatabai University of Tehran
2 Islamic Azad University Science & Research Tehran
چکیده [English]

Despite the scientific consensus on paying attention to all aspects of development, it shows the attitudes existing in the country Paying attention to specific dimensions in rural development is more And A part of this attention is due to the rural-rural approach to the local level. More importantly, rural management, while coordinating rural development, operates in different villages differently. And In spite of having integrated organization and tasks, a steady management pattern is not used for all villages. This paper aims at analyzing the rural management's attitude towards developmental dimensions, and analyzing the spatial analysis of this attitude in the villages of the central part of Kerman city based on the distance. The statistical population of this study is 40 selected villages. The methodology of this research is of a descriptive-analytical nature, and in terms of its purpose, using a library-documentary study methodology and a survey to answer research questions. Data and research data were collected by researcher-made questionnaire. Statistical analysis (descriptive statistics, standard deviation, and single sample T-test) was used in SPSS software. The results showed that the highest attention and reaction were in economic aspect, with an average of 3.88, a physical physical dimension with an average of 3.66, a socio-cultural dimension with an average of 3.49, and an environmental dimension with an average of 3.47. Also, in the study of the effect of distance from city to villages on the components of reaction behavior of the city against the city, the results indicate that the villagers located in villages less than 1 to 10 kilometers (3.85) and 11 to 20 kilometers (3.71) They have shown a higher rate of attitude in the economic, social, physical and environmental dimensions than villagers more remote from the city.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spatial analysis
  • rural management
  • Rural development
  • Kerman city
-استعلاجی، علیرضا و همکاران،(1390)، نقش دهیاریها در توسعه روستایی، مجله دانشنامه جغرافیا
-احمدی، علی، (1395) ، رویکرد ادراکی به محیط در جغرافیای رفتاری، مجله رشد آموزش جغرافیا، دوره 31 ، شماره 1.
-بهفروز، فاطمه، (1370) ، بررسیهای ادراک محیطی و رفتار در قلمرو مطالعات جغرافیای رفتاری و جغرافیای انسانی معاصر، تحقیقات  جغرافیایی، شماره 20.
-تقیلو، علی اکبرو همکاران، (1394) ، تحلیلی بر تعاملات فضایی شهر و روستا با تأکید بر توسعه روستاهای اطراف شهرها(مطالعه موردی: استان آذربایجان غربی)، مجله پژوهش و برنامه ریزی روستایی، سال 4، شماره 5.
- حافظ نیا؛ محمد رضا،(1389) ،مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی؛ انتشارات سمت؛ تهران.
- دربان آستانه، علیرضا، ( 1384 )، جایگاه مدیریت روستایی در برنامه چهارم، مجله دهیاری، شماره15.
-رکن الدین افتخاری،عبدالرضا و همکاران،(1386)،نگرشهای نو به مدیریت روستایی با تاکید بر نهادهای تاثیرگذار،فصلنامه روستا و توسعه،سال10،شماره2.
-توکلی،جعفر(1394)، ارزیابی کیفیت خدمات دهیاری ها با بهر ه گیری از مدل شکاف (مطالعه ی موردی: دهستان میا ندربند شهرستان کرمانشاه)،فصلنامه علمی -پژوهشی برنامه ریزی فضایی، سال پنجم، شماره سوم.
-صلاحی اصفهانی،گیتی و التیامی نیا،پارسا،(1390)،نقش مدیریت روستایی در حفظ اراضی کشاورزی با تاکید برخانه های دوم(استان لرستان)،فصلنامه انجمن جغرافیای ایران شماره45.
- فرهنگ جغرافیایی آبادیهای استان آذربایجان غربی(1390)،شهرستان کرمان،تهران،سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح.
- صیدالی، محسن و همکاران،(1390)، جایگاه مد یریت در پیشبرد اهداف توسعه روستایی مطالعه مورد ی: روستای جوانمرد ی (شهرستان لردگان)، برنامه ریزی منطقه ای،سال اول ،شماره دوم.
-عزمی،آئیژ و همکاران،(1390)،وضعیت کنونی و موانع پیش روی مدیریت روستایی ایران-مطالعه موردی: بخش گرگانرود شهرستان تالش، مجله جغرافیای سرزمین،شماره32.
-نادری مهدی،کریم،(1394)، واکاوی عوامل بازدارندة مدیریت نوین روستایی در استان همدان، پژوهش های روستایی، دورة ۶، شماره1.
-فال سلیمان، محمود و همکاران،(1393)،بررسی و ارزیابی عملکرد دهیاران درفرآیند مدیریت و توسعه روستایی ، مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان. پژوهش و برنامه ریزی روستایی، شماره 1.
-فراهانی، حسین و رستم خانی، احمد،(1391)،بررسی و ارزیابی نقش دهیاری ها بر کیفیت زندگی در روستاها؛مطالعه موردی: دهستان کرسف شهرستان خدابنده، فصلنامه مدیریت شهری، سال 10 ، شماره 30.
-قنبری،سیروس و بهرامی،کیوان،(1395)، مدیریت محلی و نقش آن در توسعة کالبدی سکونتگاههای روستایی )مورد مطالعه: شهرستان چناران(،فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای، سال6،شماره20.
- قدیری معصوم، مجتبی و همکاران،(1392)، آسیب شناسی دهیاری های، استان آذربایجان شرقی: مطالعه موردی شهرستان بستان آباد، فصلنامه روستا و توسعه، سال 16 شمارة 1.
-لطفی،حیدرو همکاران،(1395)، تحلیل عملکرد دهیاریها در فرایند توسعه اقتصادی سکونتگاههای روستایی
مورد: بخش بادرود شهرستان نطنز، فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای، سال6،شماره22.
- مهدوی، مسعود و نجفی کانی ، علی اکبر،(1384)، دهیاری ها، تجربه ای دیگر در مدیریت روستاهای ایران،. پژوهش های جغرافیایی، شماره 53.
- معارفی،فاطمه،(1381)،ارائه الگوی ساختاری برای مدیریت نظام توسعه روستایی کشور مبتنی بر برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تربیت مدرس.
-Sayd.Javad, (2000), Role of local communities and institutions in integrated ruraldevelopment, Ministry Of Jahad For Tehran.
- Wenchang,W, (2008), Rural management, The Way Out for Tibetan Rural Areas, CHINATIBETOLOGY Number 1,pp 1-94.
-Woods, Michael (2005) Rural Geography, SAGE Publication Ltd.
-Sriram, M.S, (2007), Rural management education in India: A retrospect, Indian Institute of
Management Ahmedabad.
- Kerr,Kenneth., (2001), Repercussion de la reforme de securite sociale sur le monde rural
seminaries degulf, university degulf Publication, LONDON.
-Walker, D.H. (2010), “Decision support, Learning and rural resource management”, Agricultural Systems, 73(1), PP. 113- 127
-Moseley,M.J,(2003),local partnerships for rural denelopment,the europent experience.