مطالعه ابعاد سرمایه اجتماعی در توسعه روستایی از دیدگاه روستاییان دهستان مینو بار شهرستان آبادان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

جغرافیا

چکیده

سرمایه اجتماعی یک عامل کلیدی پنهان در توسعه روستایی و بهره وری عوامل تولید به حساب می آید. ساختار سرمایه اجتماعی بر روابط بین انسان و نهادهای تأکید دارد و در برگیرنده مواردی از قبیل قوانین، شبکه های اجتماعی، انجمن ها، نهادها، نقش ها، رویه ها و... است. هدف اصلی این تحقیق مطالعه ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی در توسعه روستایی از دیدگاه روستاییان دهستان مینو بار شهرستان آبادان است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی نوع توصیفی و همبستگی است جامعه آماری این پژوهش کلیه ساکنان دهستان مینوبار در شهرستان آبادان می‌باشد که در این تحقیق نمونه پژوهش به‌صورت تصادفی در میان 185 پرسش شونده توزیع شد. ابزار گردآوری داده‌های تحقیق پرسشنامه محقق ساخت است. نتایج نشان داده است که بین ارتباط اعتماد اجتماعی و توسعه روستایی ارتباط معناداری باهم دارند. یعنی اعتماد اجتماعی بر توسعه روستایان تأثیرگذار می باشد و بین ارتباط انسجام اجتماعی و توسعه روستایی ارتباط معناداری دارد یعنی انسجام اجتماعی در دهستان مینوبار باعث توسعه روستایی شده است و بین ارتباط مشارکت اجتماعی و توسعه روستایی ارتباط معناداری دارد یعنی مشارکت اجتماعی در توسعه روستایی دهستان مینوبار تأثیر بسزایی دارد روستاییان از وضعیت اجتماعی و توسعه روستایی در این دهستان رضایت دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Different Dimensions of Social Capital in Rural Development from the Viewpoint of Villagers in Minoo Bard Village, Abadan

نویسندگان [English]

  • saeed maleki
  • saeed amanpor
  • zinat hajari
geo
چکیده [English]

Social capital is a key hidden factor in rural development and productivity of production factors. The structure of social capital emphasizes the relationship between man and institutions, and includes things like laws, social networks, associations, institutions, roles, procedures, and so on. The main objective of this research is to study the various dimensions of social capital in rural development from the viewpoint of villagers in the Minobar district of Abadan. This study is descriptive and correlational in terms of applied purpose. The statistical population of this research is all residents of the Minobar district in Abadan township. In this research, the research sample was randomly distributed among 185 questionnaires. Data collection tool was a researcher-made questionnaire. The results show that there is a significant relationship between social trust and rural development. That is, social trust is influential on the development of rural villages and there is a significant relationship between the relationship between social cohesion and rural development. Social cohesion in the Minobar rural area has caused rural development, and there is a significant relationship between the relationship between social participation and rural development, ie social participation in rural development in the village of Minobar the villagers have a great influence on the social situation and rural development in this village.

کلیدواژه‌ها [English]

  • village
  • development
  • social capital
  • minubar village
  • Abadan township
-                     افروخته، حسن، عزیزی، اصغر، مهر علی تبار فیروز جانی، مرتضی (1393)، نقش سرمایه اجتماعی بر توسعه روستایی دهستان چهاردانگه، نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، شماره 34، صص 45-27
-                     احمدی، منیژه (1395)، تحلیلی بر اثرات سرمایه اجتماعی در اخلاق زیست محیطی روستاییان مطالعه موردی: دهستان چایپاره بالا؛ شهرستان زنجان، نشریه علمی پژوهشی جغرافیا و برنامه­ریزی، شماره 61، صص 19-35
-                     پاتنام، روبرت (1391)، دموکراسی و سنت‌های مدنی، ترجمه محمدتقی دلفروز، تهران: دفتر مطالعات و تحقیقات سیاسی وزارت کشور
-                     توکلی، مرتضی، دهقانی، کیومرث، زارعی، رضا (1390)، تحلیلی بر میزان سرمایه اجتماعی در مناطق روستایی شهرستان ممسنی در بخش دشمن زیاری، فصلنامه برنامه­ریزی منطقه­ای، شماره 4، صص 51-41
-                     رضوانی، محمدرضا( 1381)، برنامه ریزی توسعه روستایی (مفاهیم، راهبردها و فرآیندها، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
-                     رومیانی، احمد، عنابستانی، علی اکبر، ولائی، محمد (1393)، تحلیلی بر اثرات سرمایه اجتماعی بر روی توسعه پایدار روستایی دهستان رومشگان غربی- شهرستان کوهدشت، فصلنامه علمی-پژوهشی فضای جغرافیایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر، شماره 59، صص 97-115
-                     علیایی، محمدصادق (1384)، تحلیلی بر رویکرد مشارکت اجتماعی روستاییان در برنامه‌های توسعه پایدار روستایی با تأکید بر جامعه روستایی ایران »، مطالعات توسعه اجتماعی ایران، دوره هفتم، شماره 3
-                     فیروزآبادی، سید احمد (1384)، بررسی سرمایه اجتماعی در ایران و راه های ارتقای آن، شورای عالی انقلاب فرهنگی
-                     فتحی، سروش (1391)، تحلیلی بر نقش سرمایه بر توسعه روستایی، فصلنامه جفرافیا و برنامه ریزی منطقه­ای، سال2، شماره2
-                     قنبری، نوذر، حیدرخانی، هابیل، رستمی، مسلم (1396)، بررسی ارتباط بین ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی و توسعه روستایی از دیدگاه روستاییان مورد مطالعه: روستاهای شهرستان ایلام، فصلنامه علمی ترویجی فرهنگ ایلام، شماره 54-55، صص 37-57جهاد سال9، شماره115، جهاد سازندگی، ایران
-                     کلمن، جیمز (1377)، بنیادهای نظریه اجتماعی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران، نشر نی
-                     میری، غلامرضا، جوان، جعفر، افراخته، حسن، ولایتی، سعد الله و شایان، حمید (1389)، نقش سرمایه اجتماعی در توسعه روستایی (نمونه موردی: منطقه پشت آب سیستان، مجله جغرافیا و توسعه ناحیه‌ای، شماره چهاردهم
-                     محسنی تبریزی، علیرضا و مریم آقا محسنی (1389)، بررسی نقش سرمایه اجتماعی در توسعه شهری مورد پژوهی: شهر محات، مدیریت شهری، شماره 26
-                     ناطق پور، محمدجواد و سید احمد فیروزآبادی (1384)، سرمایه اجتماعی و عوامل مؤثر بر شکل­گیری آن در شهر تهران، مجله جامعه شناسی ایران، دوره ششم، شماره 4
 
-                      Barr, S. (2007), “Factors Influencing Environment Attitudes and Behaviors: A U.K. Case Study of Household Waste Management”, Journal of Environment and Behavior, 39(4), PP.435-473.
-                      Franke, S., (2005), "Measurement of social capital, Reference Document for Public Policy Research, Development, and Evaluation, Ottawa: Policy Research Institute (now Policy Hori-zons Canada). Canada.
-                      Putnam, R.d. 2006. Bowling alone: the collapse and revival of American community . New York: simon and Schuster.
-                      Reeder, R.J., Brown, D.M., (2005), "Recreation, tourism, and rural wellbeing", United States Department of Agriculture Economic Research Report Number 7, ]on line[: http://www.ers.usda.gov/ publications /err7 (April 2005)
-                      Seibert, S, Kraimer, M.L, Liden,R.C,(2005) A social capital Theory of career success, academy management journal 44,2, 2005, THROUGH THE LENS OF INTERSECTIONALITY, A Dissertation submitted to the, Division of Research and Advance Studies requirements for the degree of doctor of philosophy.
-                      Grootaert, Christiaan (1998) social capital: the missing link? Social capital inititive working paperno5, the world bank, Washington.
-                      Garip, Filizm (2007) from migrant social capital to community development: A relational account of migration, remittances and inequlity, Ph.D., Princeton University, 2007,199 pages.