تحلیلی بر نقش شوراها در مدیریت یکپارچه شهری با استفاده از فن سوات و برنامه ریزی استراتژیک کمی مطالعه ی موردی : شهر مادوان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد یار گروه شهرسازی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج ، یاسوج ، ایران

2 کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج ، یاسوج ، ایران

چکیده

رویکرد حاکم بر این پژوهش روش توصیفی - پیمایشی با استفاده از ابزار پرسشنامه است و به لحاظ هدف کاربردی می باشد. علاوه بر این ، به منظور تقویت پایه های نظری و دقت در گردآوری اطلاعات از روش های مطالعه اسناد و مدارک، نیز استفاده شده است . جامعه ی آماری شامل شهروندان ساکن بومی شهر مادوان ، اعضای شورای شهر ، کارکنان شهرداری مادوان می باشد و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران مشخص شده است . همچنین پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ در محیط SPSS محاسبه شده است . همچنین ، برای بررسی تجزیه و تحلیل مولفه های سیاسی – نهادی ، اجتماعی – اقتصادی ، کالبدی – محیطی مدیریت یکپارچه شهری از مدل -های QSPM، SWOT استفاده شده است . نتایج تحقیق حاکی از آن است که بهره گیری از تسهیلات درونی و فعالیت های خدماتی مورد نیاز شهر مادوان، مشارکت غیر مستقیم نهادهای دولتی و غیر دولتی در حل معضلات و مشکلات شهر مادوان و برنامه ریزی توزیع متناسب کاربری خدمات و تجهیزات شهری و دسترسی مطلوب به آن به ترتیب با بیشترین امتیاز 2.47، 3.06 و 3.37 به عنوان موثرترین عوامل شناسایی شده است .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Role of Shuras in Integrated Urban Management Using Fan Swot And Little Strategic Planning Case Study: Madovan city

نویسندگان [English]

 • karim azizi 1
 • hatma payam 2
1 ph
2 ur
چکیده [English]

The prevailing approach to this research is descriptive - survey method using the questionnaire tool and is in terms of its purpose. In addition, in order to strengthen the theoretical foundations and accuracy in data collection, documentary study methods have also been used. The statistical population consists of citizens living in the native city of Madovan, members of the city council, employees of the Madoun municipality, and the sample size is determined using the Cochran formula. Also, its reliability was calculated using SPSS environment using Cronbach's alpha. Also, for analyzing the political-institutional, socio-economic, physical-environment components of urban integrated management, QSPM, SWOT models have been used. The results of the research indicate that utilizing the internal facilities and services required by the city of Madovan, the indirect participation of governmental and non-governmental organizations in solving the problems and problems of the city of Madovan, and planning the distribution of the appropriate utilization of urban services and facilities and the optimum access to It has been identified as the most effective factors with the highest score of 2.47, 3.06 and 3.37, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Urban Integrated Management
 • The Role of Shuras
 • Fan Swot
 • Quantitative Strategic Planning
 • Madovan City
 1. حد نژاد، محسن، سمیه، علیپور، سمیه، محمدی و منیره حسینی (۱۳۹۰). ارزیابی مصوبات دوره ای شوراهای شهری از بعد نقش شورا در مدیریت شهری ( مطالعه موردی: مصوبات دوره ای ۱۳۸۹- ۹۰ شورای شهر کرج)، اولین همایش منطقه ای معماری و شهرسازی، مرکز آموزش عالی علمی کاربردی سقز
 2. امیری، محمد مهدی، (۱۳۷۹)، بررسی حدود انتظارات مردم از شورای اسلامی شهر درود،  پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم بهزیستی تهران
 3. آذربایجانی، کریم، دریایی، جواد(۱۳۸۹)، بررسی تأثیر عملکرد شوراهای شهر بر اثر بخشی شهرداری ها،  مطالعه موردی: شوراهای اسلامی شهر و شهرداری آباده، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی مدیریت، سال هفتم، شماره ۲۵.
 4. برقی، حمید، قنبری، یوسف، سعیدی، محمد(۱۳۹۲)،بررسی عملکرد شوراهای اسلامی روستا و میزان مشارکت مردم در توسعه روستایی، مطالعه موردی: دهستان حسین آباد شهرستان نجف آباد، فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، سال دوم، شماره ۲، پیاپی 4
 5. برک پور، ناصر، اسدی، ایرج (۱۳۸۷)، نظریه های مدیریت و حکمروایی شهری، گزارش نهایی طرح پژوهشی، دانشگاه هنر تهران
 6. بهشتی محمد باقر، (۱۳۸۰)، آسیب شناسی شوراهای شهر، مجله شهرداری ها، شماره ۲۹
 7. بابایی ، مهناز ، ابراهیمی ، سعید ،(1395)، مطالعه و بررسی مؤلفه های مدیریت یکپارچه در شهر اصفهان ، فصلنامه اقتصاد شهری ، سال اول ، شماره اول ، صص 36-17
 8. . پیر موذن، کمال الدین، (۱۳۸۲) جایگاه مبهم شوراها در مدیریت شهری، ماهنامه شهرداری ها شماره ۳۸.
 9. حبیبی، احمد، (۱۳۸۱). بررسی عملکرد نخستین دوره دوم شورای اسلامی شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران

10. حاجی لو ، زهرا ، دریاباری ، سید جمال الدین ، ارغان ، عباس ، فرهودی ، رحمت الله ، (1396) ، تحلیل تطبیقی مدیریت شهری در کلانشهرهای تهران و لندن و توانمندسازی مدیران در راستای مدیریت یکپارچه شهری ، فصلنامه  علمی پژوهشی جغرافیا برنامه ریزی منطقه ای ، سال هفتم ، شماره 3 ، صص 151-133.

11. درگاه ملی آمار ایران (۱۳۹۰).

12. رجبی، آزیتا، ستاری، محمد حسین، نور بخش، سید محمد امین (۱۳۹۳)، بررسی جایگاه شورای شهر در مدیریت مطلوب شهری مطالعه موردی شهر نور آباد لرستان، ششمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر مؤلفه های شهر اسلامی، مشهد مقدس

13. زیاری، یوسفعلی (۱۳۸۶)، بررسی عملکرد شوراهای اسلامی شهر در مدیریت شهر سمنان، فصلنامه علمی تخصصی مدیریت، سال دوم، شماره ۳.

14. سالکی، محمد (۱۳۸۳)، ارزیابی اثربخشی شورای شهر کرمانشاه، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی

15. سرایی، آرش، (۱۳۸۵)، شوراها بخش مردمی مدیریت شهری، نشریه شهرداری ها، سال ششم، شماره

16. برک پور، ناصر؛ اسدی، ایرج. (۱۳۸۸). مدیریت و حکمروایی شهری. تهران: معاونت پژوهشی دانشگاه هنر،

17. فریدون. (۱۳۷۵). مدیریت شهری، نیاز امروز ضرورت فردا. ماهنامه تدبیر، ۵۵، ۲۳ - ۲۵.

18. قالیباف ، محمد باقر ، حافظ نیا ، محمد رضا ، محمد پور ، علی ، (1392) ، نقش تقسیمات شهر در مدیریت یکپارچه شهری مطالعه موردی : شهر تهران ، فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیا ، دوره جدید ، سال یازدهم ، شماره 37 ، تابستان .

19. رضویان محمد تقی (۱۳۹۲) مدیریت عمران شهری تهران: انتشارات پیوند نو

20. دویران ، اسماعیل ، کاظمیان ، غلامرضا ، مشکینی ، ابوالفضل ، افتخاری ، عبدالرضا رکن الدین ، کلهرنیا ، بیژن ، (1391)، مدیریت یکپارچه شهری در ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی شهرهای میانی ایران ، مورد پژوهی : زنجان و همدان ، فصلنامه مدیریت شهری ، شماره 30 ، صص 68-53.

21. سعیدی، عباس. (۱۳۸). شالودهی مکان یابی و استقرار روستاهای جدید. تهران: انتشارات شهیدی.

22. مکاران، اوما. (۱۳۸۹). روش های تحقیق در مدیریت ترجمه محمد صائبی و محمود شیرازی. تهران: انتشارات موسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

23. سرور ، رحیم ، آشتیانی عراقی ، محمد رضا ، اکبری ، مجید ، (1396)، واکاوری عوامل مؤثر بر تحقق پذیری مدیریت یکپارچه شهری مطالعه موردی : کلانشهر تهران ، فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیا ، دوره جدید ، سال پانزدهم ، شماره 52 ، صص 52-37.

24. کاظمیان، غلامرضا. (۱۳۹۲). مدیریت شهری. جلد سوم: بررسی تطبیقی نظام مدیریت شهری در کشورهای نمونه تهران: انتشارات تیسا

25. کاظمیان، غلامرضا. (۱۳۹۲). مدیریت شهری. جلد اول: مبانی و حوزه ها. تهران: انتشارات تیسا

26. کاظمیان ، غلامرضا ، میرعابدینی ، سیده زهره ، (1390) ، آسیب شناسی مدیریت یکپارچه شهری در تهران از منظر سیاست گذاری و تصمیم گیری شهری ، نشریه هنرهای زیبا ، معماری و شهرسازی ، شماره 46 ، صص 38-27.

27. غلامرضا، کامیار. (۱۳۸۵). حقوق شهری و شهرسازی تهران: انتشارات مجد

28. علیخان گرگانی ، روح الله ، (1391)، مطالعه یکپارچگی نظام مدیریت شهری تهران مطالعه موردی : مأموریت خدمات شهری ، فصلنامه مدیریت توسعه و تحول ، صص 37-29.

29. علوی ، سید علی ، مولائی قلیچی ، جوادزاد اقدم ، هادی ، نجف پور ، بهمن ، (1393) ، اولویت بندی فضایی سیستم مدیریت یکپارچه مناطق شهری مطالعه موردی : مناطق 22 گانه شهر تهران ، نشریه علمی پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی ، سال 19، شماره 51، بهار.

30. لطیفی، غلامرضا. (۱۳۸۶). تحلیل مدیریت شهری تهران از سال ۱۳۷۸- ۷۹. پایان نامه دکتری شهری، دانشگاه تهران، دانشکده هنرهای زیبا.

31. مطوف ، شریف ،1390 ، سازمان برنامه ریزی شهری در تجربه ی کلان شهرها مدیریت یکپارچه شهری و نهاد برنامه ریزی توسعه شهری تهران ، ویژه نامه نهادتوسعه تهران ، شماره ششم

32. مهدی زاده ، محمد ، آیتی ، اسماعیل ، هاشمیان بجنورد ، ناهید ، نادری خورشیدی ، علیرضا ، (1389)، ارائه مدلی برای مدیریت یکپارچه حمل و نقل و ترافیک شهری در کلانشهرهای ایران ، فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی ، صص 443-418.

33. عزیزی ، محمدمهدی ، ابویی اردکان ، محمد ، نوری ،نسرین ، (1390)، نقش قوانین و مقررات در تحقق مدیریت یکپارچه در مجموعه ی شهری تهران ، فصلنامه آرمانشهر ، دوره 6 ، صص 128-117.

 1. Ghatak, M and Ghatak. M (1995) Recent ReForms in Panchayat Sestem in West Bengal: Towards Greater Participatory Government Department of Economics University of Chicago.
 2. Millburn Pty Ltd (1995) Economics and financial Challenges For Small Rural Councils. A Report For MAV. McGill, R. 1998 Urban Management in Developing Countries. Cities, Vol.15. No.6 pp. 463-471.
 3. Rakodi.C.2001. Forget planning, put politics first? Priorities for urban management in developing countries. Journal of JAG Volume 3. pp. 209-223.
 4. Reforma M and De Guzman(1993) Decentralion Towards Democrization and
 5. Development ErOpa Japan. UNCHS. 2000. the global Campaign for good urban governance the journal of Environment &Urbanization Vol.12.
 6. . UNDP. 1986. Characteristics of Good No.1.pp. -34
 7. Governance http://www.IMF.org. Van Dijk, M.P. 2006. Managing Cities in Developing Countries publish in chinese by renmin university Press.212 p.
 8. Ghatak, M and Ghatak, M, 1995, Recent Reforms in Panchayat Sestem in West Bengal: Towards Greater Participatory Government, Department of Economics University of, Chicago.
 9. Millburn Pty Ltd, 1995, Economics and financial Challenges for Small Rural Councils, A Report for MAV.
 10. Reforma, M and De Guzman, 1993, Decentralion Towards Democrization and Development ErOpa, Japan.
 11. Raco, M, Imrie, R, 2000, Governmentality and rights and responsibilities in urban policy, Environment and Planning A, 32(12), p 2187-2204.
 12. Nzuve, S, N, Bakari, T, H, 2012, the relationship between empowerment and performance in the city council of Nairobi. Problems of Management in the 21st Century, 5, p 83-98.
 13. Hansen, S, W, 2015, the democratic costs of size: how increasing size affects citizen satisfaction with local government, Political Studies, 63(2), p 373-389.
 14. Bartlett, S, Hart, R, Satterthwaite, D, de la Barra, X, & Missair, A, 2016, Cities for children: children's rights, poverty and urban management. Routledge.

Blowers, Andrew, 1994, “Planning for Sustainable Environment, A Report the Town and country planning Association”, London, Ear thscam Pub