نقش دامپروری در توسعه اقتصاد روستایی استان لرستان (مطالعه‌موردی: شهرستان بروجرد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه رازی

چکیده

دامپروری و دامداری به‌عنوان یکی از زیر بخش‌های مهم کشاورزی ضمن اینکه منبع اصلی تأمین کننده فراورده-های پروتئینی کشور به‌شمار می‌آید. پژوهش‌حاضربا هدف بررسی اثرات دامپروری بر توسعه اقتصاد‌روستایی شهرستان‌بروجرد استان لرستان انجام گرفته است. به‌طوری‌که به لحاظ ماهیت از نوع توصیفی‌–‌تحلیلی و به‌لحاظ اجرا از نوع پیمایشی و به لحاظ روش جمع‌آوری داده‌ها از نوع میدانی می‌باشد. در آغاز، مطالعات سازمان‌یافته‌ای به‌منظور تهیه ادبیات و مبانی‌تئوریک به‌صورت کتابخانه‌ای انجام گرفته است و در مرحله مطالعه‌میدانی با استفاده از ابزارهای مورد نیاز تحقیق (پرسشنامه محقق‌ساخته) به جمع‌آوری داده‌های مورد‌نیاز پرداخته شده است. جامعه مورد‌مطالعه در این پژوهش روستاییان شهرستان‌بروجرد می‌باشد که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 286 نفر به‌‌عنوان نمونه انتخاب شده‌اند. در بین مؤلفه‌های مورد بررسی میزان رضایت از آینده شغلی و رضایت از شغل بیشترین تأثیر و میزان درآمد و پس‌انداز کمترین تأثیر را بر رضایتمندی از بُعد اقتصادی داشته‌اند. از ضریب‌همبستگی اسپیرمن جهت بررسی رابطه بین مولفه‌های درآمد، ایجاد فرصت‌های شغلی و کاهش مهاجرت و توسعه اقتصاد روستایی استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Role of Livestock in Rural Economy Development in Lorestan Province

نویسنده [English]

 • Atiyeh hosein Abadi
Razi university
چکیده [English]

Animal husbandry and livestock breeding as one of the most important sub-sectors of agriculture, while the main supplier of protein products in the country is counted. The aim of this study was to investigate the effects of animal husbandry on economic development of the city of Lorestan province. In terms of the nature of the descriptive-analytical type and, as a matter of fact, the implementation of the scroll type, and in terms of the data collection method, it is a field type. In the beginning, organizational studies have been done to prepare literature and fundamentally theories in the library and in the study phase, using the required research tools (a researcher-made questionnaire), to collect Required data has been provided. The population of this research is rural villagers in the city of Bruges, which has been selected as the sample by using the Cochran formula 286 people. Among the components of the study, the degree of satisfaction with job prospects and job satisfaction had the highest effect, and the amount of income and postponement had the least effect on satisfaction with economic aspect. Spearman correlation coefficient was used to study the relationship between income components, job opportunities and reduce migration and rural development.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Rural Development
 • Rural Economy
 • Borujerd
 • Lorestan Province
 1. جلال­زاده و همکاران (1389)، تحلیل ابزارهای مدیریت­ریسک در گاوداری­های صنعتی شیری شهرستان­های ارومیه و خوی، تحقیقات اقتصاد و توسعة کشاورزی ایران، سال 41 ، شماره 2.
 2. رضوانفر، ویسی، و شفیعی (1385)، گروه­بندی استان­های مختلف ازنظر ظرفیت دام­پروری به­منظور منطقی کردن ارائة خدمات پشتیبانی، روستا و توسعه.
 3. سیف­الهی، محمود و همکاران (1389)، اثرات آموزش­های غیر­رسمی بر توسعه اقتصادی روستاها (مطالعه­موردی روستاهای شهرستان فریدن استان اصفهان)، مطالعات و پژوهش­های شهری و منطقه­ای.­ سال دوم، شماره ششم، پاییز.
 4. شمس، علی و جوادی، علی (1394)، بررسی سطح توسعه­یافتگی شهرستانهای استان زنجان از لحاظ شاخص­های دامپروری، تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، دوره 64 ، شماره 1، بهار.
 5. قره باغیان مرتضی (1381)، اقتصاد رشد و توسعه، جلد اول، نشر نی،چاپ اول،تهران.
 6. مجردی، غلامرضا؛شاهقلیان، زینب و یعقوبی، جعفر (1392)، بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونی های دامپروری در شهرستان خدابنده، فصلنامه تعاون و کشاورزی، سال دوم، شماره 5، صص 124-103.
 7. نوری­پور، مهدی و میرزایی، شهاب (1393)، تحلیل موانع صنعتی شدن دام پروری مطالعة­موردی: شهرستان قلعه­گنج، استان کرمان، پژوهش­های روستایی، دورة ۵، شمارة ۴، زمستان.
 8. یاسوری، مجید (1390)، بررسی تحولات اقتصادی خانوارهای عشایر قشقایی، همایش توسعه روستایی، رشت.

 

 1. Bure F.john Ston and John W. Mellor (­1961) the Role of Agriculture in Economic Development; American Economic Review .p.14-15
 2. FAO, )1993(, Agricultural Extension and Farm Women in the 1980s, Rome: FAO,
 3. Lawrence, O.G., Hakgamalang, J.C. and Januarius, O.A. )2011(, Rural structures in the tropics,design and development. Chapter 10: Livestock housing. CTA. FAO. 483p.
 4. Sharifi, O., Molaei, S., & Esmaeilypor, O. (2009), Role of Cooperatives in Animal Husbanry industry regards to Modification of consumption patterns. First Conference in Modification of consumption patterns in Agricultural, Natural and veterinary, Zabol, University of Zabol.
 5. Verheul, I. et al. (2001), An eclectic theory of entrepreneurship. Tinbergen Institute Discussion Paper. Indianapolis: Institute for Development Strategies, Indiana University.
 6. https://fa.wikipedia.org
 7. http://fa.investlorestan.ir/cron.php.