بررسی رویکردهای مشارکت و اشتغال زنان بر تکیه بر اقتصاد بومی در جوامع روستایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه تهران

چکیده

دستیابی به توسعه پایدار اقتصادی در مناطق روستایی در گرو بهره مندی از تمامی ظرفیت های موجود می باشد. زنان روستایی به دلیل توانمندهای مختلف در حوزه کشاورزی،صنایع دستی و خانه داری جایگاه بسزایی در اقتصاد خانه به خود اختصاص داده اند و باید در همه امور خانه و اقتصاد بومی مشارکت داشته باشند. با وجود نقش فعال زنان در جوامع روستایی، کمتر شاهد توجه کافی به این قشر زحمتکش در فرایند برنامه ریزی و امور اجرایی بوده ایم.در نگاه کلی هدف این مطالعه بررسی تحلیل گونانه حضور و اشتغال زنان روستایی در فعالیت های اقتصادی می باشد و سعی شده با استناد به مطالعات و آمارهای منتشر شده در مناطق مختلف، رویکردها و ظرفیت های بالقوه موجود در حضور زنان مشخص و با ارائه راهکار عملیاتی نماید.نتایج تجزیه و تحلیل و بررسی مطالعات نشان داد حضور بالفعل زنان، مستلزم رفع موانع فردی و استفاده ملموس از زنان و انجمن های زنان در برنامه ریزی های مشارکتی می باشد.در نگاه کلی باید گفت لازمه حضور و اشتغال زنان، توجه به خواسته های اصلی، پرهیز لز استفاده ابزاری و حمایت های مداوم از ایده های اقتصادی و صنایع مرتبط با حوزه زنان روستایی می باد تا بتواند موجب تقویت اقتصاد بومی بشود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Women's Participation and Employment Approaches on Reliance on Indigenous Economies in Rural Communities of Iran

نویسنده [English]

 • Foruzan ghasemi
university tehran
چکیده [English]

Achieving sustainable economic development in rural areas depends on benefiting from all available capacities. Rural women have a high status in the home economy due to their various abilities in the fields of agriculture, crafts and housekeeping, and they must participate in all house affairs and indigenous economies. Despite the active role of women in rural communities, less attention has been paid to this difficult working class in the planning and execution process. In general, the purpose of this study is to examine the systematic analysis of the rural women's presence and employment in economic activities, and tried to Based on studies and statistics published in different regions, potential approaches and potential in the presence of women are presented and presented with operational strategy. The results of the analysis and review of the studies showed that the actual presence of women requires the removal of individual barriers and the concrete use of Women and women's associations are involved in participatory planning. In general, they should Said the need for women's presence and employment, attention to the main demands, the avoidance of the use of tools and continuous support of economic ideas and industries related to the rural women, so as to strengthen the native economy.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Rural women
 • job creation
 • indigenous economics
 • women's associations
 1. چلبی،مسعود ،احتساب سهم زنان در تولید کشور، تهران :سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور،1392،س42
 2. شادی طلب، ژاله، توسعه و چالش های زنان در ایران، 1381تهران: قطره، چاپ سوم
 3. محسنی، منوچهر و جاراللهی، عذرا؛ مشارکت اجتماعی در ایران، تهران، آرون، 1382، ص12.
 4. سعیدی، محمدرضا؛ فرهنگنامه مدیریت واقتصاد، تهران، سمت، 1392، ص11.
 5. غفاری، غلامرضا و نیازی، محسن؛ بیکاری،مفاهیم،مبانی وپیامدها،‌ تهران، نزدیک، 1386، ص16.
 6. غفاری، غلامرضا و نیازی، محسن؛ بیکاری،مفاهیم،مبانی وپیامدها،‌ تهران، نزدیک، 1386، ص17
 7. دانشمندی، علی؛ بررسی بیکاری وشاخصهای مربوط به آن ، مجموعه مقالات اولین همایش تدوین برنامه سوم، سازمان برنامه و بودجه، 1377، جلد سوم، ص170.
 8. بشیریه، حسین؛ بررسی مبانی وانواع بیکاری وارائه راکارها، تهران، موسسه نگاه معاصر ، 1394، ص235
 9. اکبری، امین (1383)، نظریه های جامعه شناسی ،دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

10. حکمت نیا، حسن؛ موسوی، میرنجف (1385) تحلیل تاریخی از مشارکت شهروندان در اداره امور شهرهای ایران، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره 80، صص 121- 136

11. دلاور، علی (1394) مبانی نظری و عملی پژوهش درعلوم انسانی و علوم اجتماعی، تهران، انتشارات رشد

12. شریفیان ثانی، مریم (1388) مشارکت و همگرایی شهری، فصلنامه مدیریت شهری، س 4، ش 28

13. طاهری، عباس (1388) اشتغال زنان و نقش آن در توسعه کشور،فصلنامه چیستا، شماره 258 و 259، صص 29-39

14. سفیری، خدیجه  موانع اشتغال زنان ،مجموعه مقالات زنان ؛مشارکت و برنامه ریزی برای توسعه پایدار،1392،. (تهران:برگ زیتون)،

15. سفیری، خدیجه ، موانع اشتغال زنان ،مجموعه مقالات زنان ؛مشارکت و برنامه ریزی برای توسعه پایدار،1392،. (تهران:برگ زیتون)،

16. سفیری، خدیجه ، موانع اشتغال زنان ،مجموعه مقالات زنان ؛مشارکت و برنامه ریزی برای توسعه پایدار،1392،. (تهران:برگ زیتون)،

17. بنی فاطمه، حسین ؛ کوهی، کمال (1385) راهکارهای نهادینه کردن مشارکت زنان ، فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، سال اول، پیش شماره اول، صص 54- 89

18. [1] بنی فاطمه، حسین ؛ کوهی، کمال (1385) راهکارهای نهادینه کردن مشارکت زنان ، فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، سال اول، پیش شماره اول، صص 54- 89

19. حکمت نیا، حسن؛ موسوی، میرنجف (1385) تحلیل تاریخی از مشارکت شهروندان در اداره امور شهرهای ایران، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره 80، صص 121- 136

20. شکوئی، حسین؛ حسینی، سیدعلی (1393) آمارسازوکارهای مشارکت شهروندان در تهیه طرحهای توسعه شهری، مجله مدرس علوم انسانی، بهار شماره 32، صص 71- 98

21. شکوئی، حسین؛ حسینی، سیدعلی (1393) آمارسازوکارهای مشارکت شهروندان در تهیه طرحهای توسعه شهری، مجله مدرس علوم انسانی، بهار شماره 32، صص 71- 98

22. عباس زاده، محمد؛ ربانی خوراسگانی، رسول؛ قاسمی، وحید (1387) بررسی عوامل موثر بر مشارکت شهروندان در امور شهری (مورد مطالعه: شهر اصفهان) پایان نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه اصفهان