تاثیر موانع مرزی بین ایران و افغانستان بر امنیت منطقه سیستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس عالی دانشگاه امام علی(ع)

2 جغرافیا وبرنامه ریزی محیطی ،جغرافیا و برنامه ریزی روستایی وشهری ،دانشگاه سیستان وبلوچستان

3 دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ گرایش اسلام دانشگاه پیام نور

4 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه زابل

چکیده

سیستان به دلیل واقع شدن در منطقه مرزی کشوربحران زده افغانستان با مخاطرات، چال شها و تحولاتی عمده در محیط امنیتی خود رو به رواست. واقعیت است که محیط راهبردی ایران، از جمله امنیت ملی در معرض حوزه های متعدد ژئوپلیتیک بیرونی قرار دارد؛ در عین حال فضای سرزمینی ایران به سبب آن که مکمل راهبردهای جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیکی کشورها و قدرت های پیرامونی است، تهدیداتی چون مهاجرت های غیرقانونی، قاچاق مواد مخدر و سلاح های غیرمجاز، جنایات سازمان یافته، ورود کالاهای ممنوعه، ناامنی نواحی مرزی و حمله به پاسگاه های مرزبانی و غیره در کنار تحرکات قومی- مذهبی بویژه پس از جنگ افغانستان، امنیت مرزهای شرقی ایران را به مخاطره انداخته است. مناطق بی ثبات همجوار ایران به خصوص در شرق کشور باعث دغدغه ها و نگرانی های اساسی شده و فقدان رشد دموکراسی و ناپایداری دولت های پیرامونی و گسترش اقتدار قومی آنها و نیز وجود بزرگ ترین قطب تولید مواد مخدر و انواع قاچاق ها در مرزهای سیستان بر آسیب پذیری مرزهای جغرافیایی و امنیتی ایران افزوده است. معمولاً حاشیه های مرزی محل تجمع گروه های نژادی، مذهبی و زبانی است و از این نظر استان سیستان و بلوچستان از شرایط ویژه ای برخوردار است. گذشته از همه، موقعیت جغرافیایی استان و حضور تعداد کثیری از اتباع بیگانه- سبب تشدید عملیات تروریستی در این استان گردیده و در نهایت نبود ثبات و بروز چالش های امنیتی را برای منطقه سیستان و بلوچستان و کشور به ارمغان آورده است. باتوجه به هزینه زیاد طرح انسدادمرز در منطقه سیستان و عدم وجود تحقیقات علمی در خصوص شناخت اثرات مثبت و منفی اجرای احداث (دیوار بتونی )، پژوهش حاضر به این امر می پردازد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of border barriers between Iran and Afghanistan on the security of the Sistan region

نویسندگان [English]

 • Mohsen Abdollahi 1
 • hossin doostomogagdam 2
 • Parvaneh Shahraki 3
 • Maliheh Dosti Moghadam 4
1 Higher expert of Imam Ali University
2 Geography and Environmental Programs, Geography and Urban Planning, University of Sistan and Baluchestan
3 raduate Student in the History of Islam at the Payame Noor University
4 Graduate student of geography and urban planning at Zabol University
چکیده [English]

Due to its location in the border region of the country, Sistan has faced challenges, challenges and major developments in its security environment. The fact that the strategic environment of Iran, including national security, is exposed to many external geopolitical areas; while the territorial space of Iran, as it complements the geopolitical and geopolitical strategies of countries and peripheral powers, threatens such as illegal immigration, Illicit trafficking in drugs and illicit weapons, organized crime, entry of prohibited goods, insecurity of border areas and attacks on border guards, etc., along with ethnic-religious movements, especially after the Afghan war, endanger the security of the eastern borders of Iran.The destabilizing regions of neighboring Iran, especially in the east of the country, cause major concerns and concerns and the lack of development of democracy and the instability of peripheral governments and the expansion of their ethnic authority, as well as the existence of the largest drug industry and a variety of trafficking in Sistan border damage Iran's geographic and security borders have increased. Usually marginal borders are the places where racial, religious and linguistic groups are gathered, and in this regard, the province of Sistan and Baluchestan has special conditions. Last but not least, the geographic location of the province and the presence of a large number of alien nationals have exacerbated the terrorist operations in the province, and ultimately brought about a lack of stability and security challenges for the region of Sistan and Baluchistan and the country. Due to the high cost of the border crossing project in Sistan and the lack of scientific research on the recognition of the positive and negative effects of construction (concrete walls) The present study addresses this issue

کلیدواژه‌ها [English]

 • Security
 • Border
 • Control
 • Threat
 • Sistan
 • استانداری سیستان و بلوچستان 1376  طرح جامع حفاظت مرزهای استان سیستان و بلوچستان
 • جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان1392  گزارش وضعیت کشاورزی سیستان
 • حافظ نیا  محمد رضا ،1381  جغرافیای سیاسی ایران، تهران ،سمت
 • خطابی  غلامحسین 1374 ،  مرزبانی ، تهران معاونت اموزش ناجا
 • سازمان میراث فرهنگی و گردشگری سیستان و بلوچستان 1388 سفر به طبیعتی ناشناخته تاریخی کهن زاهدان، انتشارات ایران شناسی
 • عزتی عزت الله 1385 ، تحلیلی بر ژئوپلیتیک ایران و عراق ، تهران
 • عندلیب علیرضا 1380 نظریه و پایه اصول امایش مناطق مرزی جمهوری اسلامی ایران ،تهران دافوس
 • ملکوتیان مصطفی 1366، جزوه درسی جغرافیای سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران