بررسی نقش متقابل مدیریت و گردشگری برتوسعه حمل ونقل شهر(نمونه موردی: شهر زاهدان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تاریخ پیام نور قشم

2 دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی - گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری

3 جغرافیا وبرنامه ریزی محیطی ،جغرافیا و برنامه ریزی روستایی وشهری ،دانشگاه سیستان وبلوچستان

4 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیاوبرنامه ریزی شهری دانشگاه زابل

چکیده

اغلب شهرهای دنیا محلی برای توسعه هرچه بیشتر صنعت به شمار می رفت؛ مانند رقابت های صنعتی شهرهای اروپایی در سده اخیر. امروزه، با توسعه جامعه بشری، دیدگاه ها و نظریه های علمی نیز پیرامون شهرها و نیز صنعت گردشگری دچار تغییرات شده است. بدین معنی دردوره معاصر شهرها از رقابت صنعتی به رقابت گردشگری روی آورده اند، زیرا گردشگری چنان پتانسیلی دارد که می تواندبه راحتی جایگزین شهرهای صنعتی شود و شهرهای بسیار زیبای گردشگری را به وجود آورد تا هم شهروندان و هم گردشگران از زیبایی های آن لذت ببرند .پژوهش حاضر از نوع توصیفی - تحلیلی و از نوع کاربردی می‌باشد. اطلاعات جمع‌آوری شده، طبقه بندی و در دو بخش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در بخش اول ضمن تجزیه و تحلیل نظریات در نرم افزار تحلیل آماری SPSS ، از طریق پرسشنامه، همبستگی عوامل تاثیرگذار مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت برای مدیریت و برنامه‌ریزی گردشگری شهر زاهدان، مدل استراتژیک سُوآر(SOAR) مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان دهنده تاثیرات مثبت و منفی اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی و زیستمحیطی در منطقه، عدم حضور و تاثیر مستقیم جامعه محلی در برنامهریزی و تصمیمسازی در خصوص توسعه صنعت گردشگری ونشت منافع اقتصادی می باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Interaction between Management and Tourism on the Development of Transportation in the City (Case Study: Zahedan City)

نویسندگان [English]

  • Maryam rezaei 1
  • Hossein Yaghfouri 2
  • hossin doostomogagdam 3
  • Maliheh doostimogadam 4
1 gheshm university
2 University of Sistan and Baluchestan - Faculty of Geography and Environmental Planning - Department of Geography and Urban Planning
3 Geography and Environmental Programs, Geography and Urban Planning, University of Sistan and Baluchestan
4 Master's degree in geography and urban planning of Zabol University
چکیده [English]

Most cities in the world were the local area for the further development of the industry, such as the industrial competition of European cities in the last century. Today, with the development of human society, the views and scientific theories have also changed around the cities and the tourism industry. This means that in contemporary urban times, industrial competition has turned into a competition for tourism, because tourism has such a potential that it can easily replace industrial cities and create very beautiful tourist towns for both citizens and tourists to enjoy the beauty of it. This research is descriptive-analytical and of a practical nature,The collected data were classified and analyzed in two sections. In the first part, analyzing the theories in SPSS statistical software, through questionnaire, correlation of effective factors was investigated. Finally, SOAR's strategic model was used to manage and plan tourism in Zahedan. The results show the positive and negative economic, socio-cultural and environmental impacts of the region, the lack of direct involvement of the local community in planning and decision making regarding the development of the tourism industry and the economic benefits

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Management
  • Urban Development
  • Tourism
  • City
ابراهیم زاده ع.، ضیایی م.، دلشاد ع.، ، اصول و فرآیند برنامه ریزی راهبردی توسعه توریسم، صحرا، مشهد، ایران، 1391
اکبرپور سراسکانرود، محمد، رحیمی، محمد و محمدی، فاضل. 1390. سنجش تأثیرات گسترش گردشگری بر ابعاد توسعه پایدار، مطالعه­موردی: شهرستان هشترود، فصلنامه برنامه­ریزی منطقه­ای، سال اول، شماره سوم، پاییز. صص 104-93.
خاوریان گرمسیر، امیررضا؛ استاورس، ژاکلین ام؛ علیان، مهدی(1392)، « برنامه ریزی راهبردی توسعۀ گردشگری با استفاده از مدل استراتژیک SOAR، نمونه موردی: شهر تفت»، مدرس علوم انسانی-برنامه­ریزی و آمایش فضا، دوره 17؛ ش 3 ، ص 127- 142
حاتمی نژاد، حسین و شریفی، امیر، بررسی نقش گسترش گردشگری شهری بر توسعة پایدار شهری(نمونة موردی: شهر سنندج)، گردشگری شهری، دورة 2 ، شمارة 1 ، بهار 1394ص. 74 - 61
دیناری، احمد، 1384 ،گردشگری شهری در ایران و جهان، انتشارات الیاس، چاپ اول.
کردی، محمد. 1381 . برنامه ریزی توریسم شهری با تأکید بر توسعه پایدار (شهر تبریز)، پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه شهید بهشتی.
موحد علی, 1386؛ گردشگری شهری, دانشگاه شهید چمران, اهواز, ایران
موحد، علی. 1384 . توریسم شهری، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی، سال اول، چاپ اول.
Stavros, J., & G. Saint, (2010). SOAR: Linking Strategy and OD to Sustainable Performance" in W.J. Rothwell, J.M. Stavros, R. Sullivan & A. Sullivan (Eds.), Practicing Organization Development: A Guide for Leading, San Francisco, CA: Jossey-Bass Change, Pp. 377-394.