بررسی نقش مجتمع های خدماتی - رفاهی در توسعه گردشگری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تاریخ پیام نور قشم

2 دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی - گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری

3 جغرافیا وبرنامه ریزی محیطی ،جغرافیا و برنامه ریزی روستایی وشهری ،دانشگاه سیستان وبلوچستان

4 کارشناسی ارشد جغرافیا وبرنامه ریزی گردشگری دانشگاه سیستان و بلوچستان

5 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیاوبرنامه ریزی شهری دانشگاه زابل

چکیده

از عهد باستان ایرانیان به موازات ساختن راه به امکانات و تاسیسات بین راهی توجه داشتند زیرا سفر در این راه ها بدون داشتن امکانات بین راهی امکان نداشت. هر چه این راه ها وسعت می یافت این تاسیسات نیز گسترش پیدا می کرد با وسعت قلمرو ایران خصوصاً در دوره هخامنشی بر اهمیت راه و راهداری در جهت ارتباط نقاط مختلف گستره بزرگ ایران زمین افزوده شد و به موازات آن ساختمان هایی (کاروانسراها ) نیز در کنار جاده های طولانی جهت رفاه مسافران ، گردشگران ، جهانگردان ، تجار و توسعه و پیشرفت ایران ایجاد شد. تحقیق حاضر با هدف بررسی و مطالعه و نقش اقامتگاهها و مجتمع های بین راهی در توسعه گردشگری استان سیستان و بلوچستان (مطالعه موردی مجتمع بین راهی امام رضا و دو راهی در مسیر زاهدان) می باشد. مسئله اصلی تحقیق پاسخ به این سؤال بود که آیا این مجتمع بین راهی توانسته پاسخگوی مناسبی جهت خدمات مورد نیاز مسافران باشد و باعث رونق گردشگری در منطقه شود؟روش تحقیق از نظر هدف آن کاربردی و داده های مورد نیاز با استفاده از داده های کتابخانه ای و میدانی جمع آوری گردیده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که نمی توان تاثیر امکانات خدماتی- رفاهی این مجتمع را بر جذب گردشگران و همچنین بر اقتصاد و توسعه منطقه مثبت قلمداد کرد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the role of service-welfare complexes in tourism development

نویسندگان [English]

 • Maryam Rezaei 1
 • Hamid Reza Rakhshani Nasab 2
 • hossin doostomogagdam 3
 • Farideh Arbabi 4
 • Maliheh DOOSTIMOGADAM 5
1 Gheshm university
2 University of Sistan and Baluchestan - Faculty of Geography and Environmental Planning - Department of Geography and Urban Planning
3 Geography and Environmental Programs, Geography and Urban Planning, University of Sistan and Baluchestan
4 Master of Geography and Tourism Program of Sistan and Baluchestan University
5 Master's degree in geography and urban planning of Zabol University
چکیده [English]

From the ancient times of Iranians, along with making the way to the facilities and facilities of the way to pay attention because travel in these ways without the facilities of the road was not possible. As the roads widened, these facilities also expanded. The size of the territory of Iran, especially during the Achaemenid period, was increased by the importance of the road to link the various parts of the vast land of Iran, along with the buildings (caravansaries) in It was built along the long road for the well-being of travelers, tourists, tourists, merchants and development of Iran. The purpose of this study was to investigate the role and the role of resorts and complexes in the development of tourism in Sistan and Baluchestan province (case study of Imam Reza road and two way path in Zahedan route).The main issue of the research was to answer the question as to whether this complex has been able to respond appropriately to the services required by travelers and to promote tourism in the region. The research methodology, in terms of its purpose, and the data required by using library data And the field has been gathered. The results of the research show that the impact of the services-welfare facilities of this complex on the attraction of tourists as well as on the economy and development of the region can not be considered positive.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Integrated Route
 • Tourism
 • Complex Between Imam Reza Road and Road
 • Zahedan
 • ال اجل،دیوید،(1388 )،مدیریت گردشگری پایدار میراثی برای آینده،ترجمه جعفری،حمیدرضا و همکاران،نشر تهران.
 • برارپور، کورش(1378) ،سنجش وضعیت پایداری توسعه محلی در کالردشت با استفاده از یک الگوی راهبردی، پژوهشهای جغرافیایی-شماره ، 73 صص34-192
 • حاجی ثانی، محمد کاظم، مهرماه(1390) ،بررسی زیرساخت های گردشگری ساحلی در ایران با تمرکز بر نقش استانهای شمالی مطالعه موردی استان مازندران-شهرستان رامسر، همایش مدیریت وتوسعه گردشگری، چالشها و راهکارها.
 • خاوریان، گرمسیر، امیررضا، ژاکلین­ام. استاورس و علیان، مهدی. 1392. برنامه­ریزی راهبردی توسعه گردشگری شهری با استفاده از مدل استراتژیک SOAR (­مورد شهر تفت)، مدرس علوم­انسانی، برنامه­ریزی و آمایش فضا، دوره 17، شماره 3.
 • خیرخواه، امیرسامان، پاینده پیمان، لیلا(1391 )،تعیین اولویت استانهای کشور برای احداث مجتمع های خدماتی- رفاهی بـا استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها. یازدهمین کنفـرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران.
 • رنجبریان، بهرام و زاهدی، محمد(1384). شناخت گردشگری. نشر اصفهان، چهارباغ، ص5
 • ساسان، عبدالحسین (1364) اقتصاد جابه جاگری )حمل و نقل( و بررسی راههای اصفهان؛ تهران، جهاد دانشگاهی .
 • شیعه، اسماعیل، بدری، علـی اصـغر( 1384 )بررسـی جایگـاه مجتمع های خدماتی – رفاهی بـین راهـی از دیـدگاه برنامـه ریزی شهری و منطقه ای. صفحه 90-67.
 • صدرموسوی، میرستار و دخیلی کهنموئی، جواد(1386). ارزیابی وضعیت تسهیلات گردشگری استان آذزبایجان شرقی از دید گردشگران. پژوهشهای جغرافیایی. شماره61 ، صص129-143
 • کاشانیان، مهدی ، عباس آزادی و ذبیح الله ناصحی(1383)، اجرای روشQFD در مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی ایران، کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
 • مهدی پور، فاطمه، مسگری، محمد سعید(1386)، بکـارگیری منطق فازی در GIS برای یـافتن مکـان هـای بهینـه مراکـز خدماتی بین راهی وزارت راه و ترابری.
 • نوری کرمانی، علی وهمکاران( 1388)، گردشگری شهری و پیوند عملکردی آن با اکوتوریسم،مطالعه موردی استان کردستان مجله علمی پژوهشی فضای جغرافیایی. سال نهم. شماره16. صفحات156-137.
 • Sharpley. A, Richard; Vassh. Adrian (2006). "Tourism,farmingand diversification: anattitudinal stady", Tourism management,Vol. 27, No. 5. p: 1040-1052.
 • Stavros, J., & G. Saint, (2010). SOAR: Linking Strategy and OD to Sustainable Performance" in W.J. Rothwell, J.M. Stavros, R. Sullivan & A. Sullivan (Eds.), Practicing Organization Development: A Guide for Leading, San Francisco, CA: Jossey-Bass Change, Pp. 377-394