تاثیربگارگیری افسران وظیفه در پیشبرد اهداف تیپ 188زرهی زاهدان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تاریخ دانشگاه پیام نور قشم

2 کارشناس عالی دانشگاه افسری امام(ع)

3 جغرافیا وبرنامه ریزی محیطی ،جغرافیا و برنامه ریزی روستایی وشهری ،دانشگاه سیستان وبلوچستان

چکیده

تدوین برنامه راهبردی در قوای نظامی برای تعامل با پدیده سربازی (شامل تعیین چشم‌انداز، رسالت، مأموریت، هدف، راهبرد و برنامه) مبین دیدگاه و نگرش بلندمدت قوای نظامی به خدمت سربازی است. تدوین برنامه راهبردی، تلاشی منظم و سازمان‌یافته برای اتخاذ تصمیم‌ها و مبادرت به اقدامات بنیادی‌ای است که به موجب آن، این‌که سازمان (یا هر موجودیت دیگری) چیست، چه می‌کند و چرا اموری را انجام می‌دهد مشخص خواهد شد. در واقع، با تدوین این برنامه، قوای نظامی به این پرسش پاسخ می‌دهند که سرباز کیست و اگر دوران خدمت وظیفه را به سادگی مانند سیستمی در نظر بگیریم که ورودی آن، سرباز است، خروجی مطلوب آن چیست و طی چه فرایندی قصد دارند به آن خروجی دست یابند. به نظر می‌رسد تدوین و اجرای این برنامه، نقش شایانی در رفع مسائل مطروح داشته است.هدف تاثیربگارگیری افسران وظیفه در پیشبرد اهداف تیپ 188زرهی زاهدان می باشد،روش تحقیق در این مقاله توصیفی وتحلیلی است.برای تجزیه وتحلیل اطلاعات ازنرم افزار spssومدل AHPاستفاده شده است.نتایج حاکی ازآن است که بکارگیری افسران وظیفه در رشد توان نظامی وفنی واقتصادی تاثیربسزایی دارد.ازیک سو صرفه جویی در آموزش سربازان و ازطرف دیگرخودکفایی و حتی نقش سازنده افسران وظیفه تیپ 188زرهی درتوان فنی واشتغالزایی و ارائه طرح اقتصادی درراستای اقتصاد مقاومتی نقش بسزایی دارد.تیپ 188زرهی با طرح اقتصادی می تواندتبدیل به مرکزاقتصادی و قطب علمی گردد، بازیابی توان دفاعی درمرز و مناطق محروم شهری وروستایی را توسعه دهد.فرماندهان باتجربه و افسران متخصص یک فرصت طلایی برای این قطب فنی جنوب شرق است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of officers on duty in advancing the objectives of the Zahedan armored brigade 188

نویسندگان [English]

  • Maryam Rezaei 1
  • Mohammad Reza Abbasi 2
  • hossin doostomogagdam 3
1 Gheshm university
2 Higher expert of Imam Khomeini University
3 Geography and Environmental Programs, Geography and Urban Planning, University of Sistan and Baluchestan
چکیده [English]

The formulation of a strategic plan for military engagement to interact with the phenomenon of war (including the setting of a vision, mission, mission, purpose, strategy and plan) illustrates the long-term vision and attitude of military forces to military service. The development of a strategic plan is a systematic and organized effort to make decisions and to take radical steps that will determine what the organization (or any other entity) is and what it does. In fact, by compiling this program, the military will answer the question of who the soldier is and if we consider the service life as simply as a system whose input is a soldier, what is its optimal output, and what process does it intend to do to it Output. It seems that the development and implementation of this program has had a significant role in solving the problems.The purpose of the impact of officers on the task is to advance the objectives of the Zahedan Armored Brigade 188. The research method is descriptive and analytical in this paper. The analysis of information from the SPSS software and the AHP model have been used. The results indicate that the use of officers has a significant impact on the development of military and technical capabilities. On the one hand, saving on the training of soldiers, on the other hand, on the quality of life, and even the role of the officers of the task force of the Armored Brigade 188, in technical and operational capacity, and in proposing an economic plan for resilient economics. The 188 armored forces with the economic plan can be brought to the center of science and science, Developing urban and provincial deprived areas. Experienced commanders and specialist officers are a golden opportunity for this South East technical pole.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Baggage
  • Officers
  • Armored Brigade 188
  • Zahedan
آقاپور، ا. و مصری، م. (1390). «بررسی اثر عوامل اجتماعی-فرهنگی بر کیفیت زندگی در گروهی از سربازان: مبتنی بر آموزه‌های قرآنی»، قرآن و طب، سال 2، ش 1، ص 23-29
دلاکامپانی، کریستیان. (1380). فلسفه سیاست در جهان معاصر ترجمه بزرگ نادرزاد، چاپ اول، تهران: نشر هرمس
شهبازی, بهروز و محمد دهقانی، ۱۳۹۴، طرح مطلوب بکارگیری سربازان وظیفه در مدت خدمت سربازی با رویکرد غلبه بر شرایط اقتصادی ناشی از تحریم ها در زمان صلح، دومین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی
فارسی، ز.؛ جباری موروئی، م. و عبادی، ع. (1385). «بررسی وضعیت سلامت روانی سربازان مراجعه‌کننده سرپایی به یک کلینیک نظامی در تهران»، مجله علمی-پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران، سال 4، ش 3، ص 923-930
گولد، ج. و کولب، و. (1384). فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه: گروه مترجمان، تهران: مازیا
محمودی, سید؛ حسین محمدی کبود چشمه و مجید فضلعلی، ۱۳۹۲، بررسی رابطه بین سرمایه فکری و مشاغل سربازان وظیفه در خدمت مقدس سربازی، اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)، رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
میرعرب, رضا؛ انوشیروان عزیزی و محمدرضا مرادی، ۱۳۹۳، پیش بینی رابطه سلامت روان و عملکرد شغلی براساس ویژگی های شخصیتی افسران وظیفه نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه آموزش علوم دریایی
ورجاوند، پرویز. (1378). زبان فارسی عامل بنیادین وحدت و پویایی حوزه فرهنگ ایران، چاپ اول، تهران: شرکت فرهنگی انتشاراتی فروهر

MacLean, A. & Elder, G. H. (2007) “Military Service in the Life Course”, Annual Review of Sociology, 33: 175–196