توسعه پایدار در ماده پنجاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد حقوق عمومی و حقوق دادرسی اداری

چکیده

در این مقاله به بررسی مهمترین مفاهیم محیط می پردازیم. حق توسعه و توسعه پایدار دارای قوانین ویژه ای برای منظم کردن روابط بین مردم و محیط زیست است زیرا هزینه کردن جوامع و به نظر می رسد امکانات جدیدی برای استفاده از طبیعت و صنعتی شدن این رابطه را تغییر می دهد. حق توسعه و توسعه پایدار سعی می کند رفتارهای انسان را منظم و منظمی انجام دهد تا اقدامات محیطی را ترتیب دهد. حق توسعه و توسعه پایدار دارای روابط دو جانبه است. حق توسعه یعنی هر جسم حق دارد زندگی خود را ارتقا بخشد و آن را خرج کند اما این حق بی قید و شرط نیست زیرا محیط و منابع طبیعی متعلق به هر شخص و هر نسل است. محیط باید برای سایر افراد باقی بماند ، بنابراین توسعه پایدار ظاهر می شود و سعی می شود بر حق افراد در استفاده از محیط زیست و حق نسلهای بعدی برای بهره مندی از محیط زیست و وظایف افراد حاضر برای صرفه جویی در محیط زیست برای افراد آینده تمرکز کند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ماده پنجاه حق توسعه و توسعه پایدار را پذیرفته است. بررسی این مفاهیم در قانون اساسی ایران دلیل ما برای نگارش این مقاله است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Sustainable Development In Article Fifty of Constitution of Islamic Republic of Iran

نویسنده [English]

 • Mohammad Javad Hosseini
Master of Public law and Administrative Procedures law
چکیده [English]

This article review the most important concepts of environment. The right to development and sustainable development has special rules to regular the relationship between people and environment because expending the societies and appear the new facilities for utilization of nature and industrialization changes this relationship. The right to development and sustainable development try to regular the human conduct and make rules to arrangement environmental action. The right to development and sustainable development has bilateral relationship.The right to development means every body have right to promoting and expend his life but this right is not unconditional, because the environment and natural resources belonging to every person and every generations. The environment must be remaining for other people, therefore sustainable development appear and try to focus on the right of people to use of environment and the right of next generations to enjoyment of environment and the duties of present people to save environment for future people. The constitution of islamic republic of Iran in article fifty accepted the right to development and sustainable development. The review of this concepts in Iran's constitution is our reason to write this article.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Constitution of Islamic Republic of Iran
 • Sustainable Development
 • The Right to Development
 • Article Fifty
 • Environment
 1. Barendt, Eric (1998) An introduction to constitutional law, United States, oxford university press
 2. Barker, David, Padfield, Colin (1998) law made simple, tenth edition, made simple books
 3. Belbase, Narayan (2009) environmental rights in the new constitution, policy brief, IUCN
 4. Boer, Ben, Boyle, Amen (2013) Human Rights and the Environment, 13th Informal ASEM Seminar on Human Rights, 21-23 October, Copenhagen, Denmark (www.aseminfoboard.org)
 5. Boyd, David R. (2012) The Right to a Healthy Environment, Sample Materia UBC Press
 6. Daly, Erin (2012) Constitutional Protection for Environmental Rights: The Benefits of Environmental Process, International Journal of Peace Studies, Volume 17, Number 2
 7. Dernbach,John C., Mintz, Joel A. (2011) Environmental Laws and Sustainability: An Introduction, Sustainability, No. 3
 8. Nyka, Maciej (2012) Human Rights and the Environment (https://www.researchgate.net/publication/235724007)
 9. Sullivan, Thomas F. P. (2014) Environmental Law Handbook, United States of America, Bernan Press
 10. Strange, Tracey, Bayley,Anne (2008)Sustainable Development: Linking economy, society, environment, OECD publications
 11. Winter, Gerd (1989) perspectives for environmental law entering the fourth phase, Oxford University Press